Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Gi ti?n chu?n b? cho m?t ca m? tim b?m sinh l bao nhiu ?

Email In PDF.

Tr?n H?ng Lin 35 t (Nam ??nh): con ti b? m?c b?nh tim b?m sinh, hi?n t?i ti mu?n ??a chu ??n BV Vi?t ??c ?? m?, BS cho h?i s? ti?n ti ph?i chu?n b? l bao nhiu, c?m ?n !

 

Li?u ti c m?c b?nh tim m?ch ?

Email In PDF.

Tr?n H?ng Duy 50 t (Qu?ng Ninh): th?i gian 2 n?m tr? l?i ?y, ti th??ng xu?t hi?n ?au ng?c tri, ?au nhi, ??t bi?t l lc lm vi?c n?ng nh?c, hay v? chi?u t?i, li?u ti c m?c b?nh tim m?ch, BS cho ti bi?t nh?ng tri?u ch?ng nghi ng? m?c b?nh tim m?ch ?, c?m ?n !

heart

 

Ng?a b?nh tim m?ch cho ng??i ?i tho ???ng nh? th? no ?

Email In PDF.

Nguy?n L 60 t (H n?i): ti b? m?c b?nh ti?u ???ng 5 n?m, nghe ni ti c nguy c? bi?n ch?ng v? tim m?ch v?y ch? ?? ?n u?ng, sinh ho?t c?a ti ph?i nh? th? no, xin BS t? v?n, c?m ?n !

 

Dng my ?o huy?t p ?i?n t? th? no ?

Email In PDF.

S? ra ??i c?a cc lo?i huy?t p k? ?i?n t? l m?t b??c ti?n m?i cho vi?c theo di v ?i?u tr? cc b?nh cao huy?t p, tim m?ch t?i gia ?nh v cho m?i c nhn. V?i huy?t p k? ?i?n t?, b?nh nhn hay ng??i nh b?nh nhn c th? theo di huy?t p theo yu c?u c?a bc s?, bi?t phng ng?a hay ?i?u tr? c?p th?i nh?ng c?n cao huy?t p c th? d?n ??n t? vong.

HAE

 
Trang 4 trong tổng số 5

gigigi

2013-09-12 191209