Bạn đang truy cập: Trang ch? Th?y thu?c c?a b?n

Th?c ?n giu vitamin K c l?i cho ng??i b?nh tim m?ch

Email In PDF.

H?n ch? b?nh tim m?ch: Vitamin K c tc d?ng gip ng?n ng?a x? c?ng ??ng m?ch ? nhm ng??i m?c b?nh m?ch vnh v suy tim, b?o v? thnh l?p lt ??ng m?ch khng b? t?n th??ng.

* H?n ch? b?nh gin t?nh m?ch: N?u c? th? thi?u h?t vitamin K s? lm cho tnh ho?t ho c?a protein GLA b? suy gi?m, ?y l protein c vai tr quan tr?ng trong vi?c duy tr s?c kho? t?nh m?ch, n?u protein GLA b? suy y?u th r?i ro m?c b?nh gin t?nh m?ch r?t cao.

 

H??ng d?n ng??i b?nh khi n?m ?i?u tr? h?i s?c sau m? tim

Email In PDF.

Sau khi b?nh nhn ???c ??a t? phng m? vo khu h?i s?c, ?y l giai ?o?n quan tr?ng nh?t, bc s? h?i s?c v ?i?u d??ng lun ch?m sc tch c?c, theo di st sinh hi?u, d?n l?u, ?i?u ch?nh thu?c, cc thi?t b? h? tr?. Sau kho?ng th?i gian 2-3h khi tnh tr?ng b?nh nhn ? t??ng ??i ?n ??nh ng??i nh s? ???c vo th?m.

 

S? c?u ch?y my cam

Email In PDF.
 

BS ? ph?u thu?t Nuss nng ng?c, v?y thanh kim lo?i bao gi? b? ra ?

Email In PDF.

Nguy?n Thinh 17t (Thi Bnh): BS ? m? dng thanh kim lo?i ?? nng ng?c l?m c?a ti, v?y xin h?i BS bao gi? th thanh kim lo?i trong ng??i ti ???c b? ra hay ti ph?i mang n v?nh vi?n, c?m ?n

 
Trang 3 trong tổng số 5

gigigi

2013-09-12 191209