Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

 1. I. Tiu ch l?a ch?n:
 2. B?nh nhn l cng dn Vi?t Nam, d??i 16 tu?i.
 3. Hon c?nh gia ?nh ngho, kh kh?n.
 4. C gi?y bo chi ph ph?u thu?t khng qu 3000 USD.
 5. B? khuy?t t?t tim b?m sinh trong cc tr??ng h?p c? b?n sau:
 • Thng lin th?t (VSD ho?c CIV)
 • Thng lin nh? (ASD ho?c CIA)
 • T? ch?ng Fallot (TF4)
 • Blalock
 • Cn ?ng ??ng m?ch hay t?n t?i ?ng ??ng m?ch (PDA ho?c PCA)
 • Knh nh? th?t (AVSD ho?c CAV)
 • H?p van ??ng m?ch ph?i (PS ho?c SP)
 • H?p eo ??ng m?ch ch?

II. H? s? xin tr? gip bao g?m:

 • 1. ??n xin tr? gip c xc nh?n c?a chnh quy?n ??a ph??ng (theo m?u c?a ch??ng trnh)
 • 2. B?n photo gi?y siu m tim.
 • 3. B?n photo gi?y bo chi ph m?.
 • 4. Phi?u ?i?u tra gia c?nh do Viettel th?c hi?n. Nhn vin Viettel khi ?i XMGC c?n ch?p ?nh c?a b?nh nhn, ?nh cng c? gia ?nh v ?nh ?? ??c, ton c?nh gia ?nh b?nh nhn.
 • 5. B?n photo h? s? h? ngho, c xc nh?n c?a chnh quy?n ??a ph??ng. (n?u c)
 • 6. B?n photo th? b?o hi?m y t?. (n?u c)
 • 7. H? s? b?nh n. (n?u c)

III. N?i ti?p nh?n h? s?:

- Ng??i nh b?nh nhn c th? tr?c ti?p ??n l?y m?u ??n xin tr? gip v thng tin h??ng d?n ??ng k h? s? t?i c?a hng g?n nh?t c?a Viettel ? ??a ph??ng (n?i gia ?nh b?nh nhn sinh s?ng).

- H? s? xin g?i t?i cc c?a hng Viettel g?n nh?t t?i ??a ph??ng.

IV. M?c tr? gip c?a ch??ng trnh Tri tim cho em:

Trong ch??ng trnh m? tim nhn ??o Tri tim cho em, m?c h? tr? ??i v?i b?nh nhn v gia ?nh nh? sau:

 1. v N?u A < 50.000.000VN?

- Ph?n kinh ph h? tr? c?a ch??ng trnh ??i v?i b?nh nhn v gia ?nh: C

C = (A-B)*80%

A: L t?ng chi ph c?a m?t ca m? theo tnh ton c?a b?nh vi?n.

B: Ph?n chi ph ???c mi?n gi?m (tr? d??i 6 tu?i) ho?c b?o hi?m chi tr?

- Ph?n kinh ph gia ?nh ch?u trch nhi?m: D

D = (A - B)* 20%

A: L t?ng chi ph c?a m?t ca m? theo tnh ton c?a b?nh vi?n.

B: Ph?n chi ph ???c mi?n gi?m (tr? d??i 6 tu?i) ho?c b?o hi?m chi tr?

 1. v N?u 50.000.000? A ? 55.000.000VN?

- Ph?n kinh ph h? tr? c?a ch??ng trnh ??i v?i b?nh nhn v gia ?nh: C

C = (A-B) * 90%

- Ph?n kinh ph gia ?nh ch?u trch nhi?m: D

D = (A - B)* 10%

L?u :

 • C: gi tr? t?i ?a khng qu 3.000$ (t??ng ???ng kho?ng 60.000.000VN?)

Cn cc chi ph ?i l?i ?n ? v cc chi ph pht sinh khc khng thu?c vi?n ph gia ?nh s? ph?i tr?c ti?p chi tr?.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209