Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

llinh

Ging sinh n?m nay tr? nn ?m p h?n v?i cc chu b m?c tim b?m sinh ?ang n?m ?i?u tr? t?i khoa ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c b?nh vi?n Vi?t ??c t? nh?ng mn qu t? qu? tm hi?u v? tri tim k?t h?p cng ty Mercedes- Benz ??i di?n c hoa h?u thn thi?n D??ng Thy Linh v cc Ngh? s? , ??t bi?t qu? ? h? tr? cho kinh ph cho m?t tr??ng h?p chu b tim b?m sinh c hon c?nh gia ?nh kh kh?n ???c ph?u thu?t.

tlinh

Hi?n t?i cn r?t nhi?u chu b tim b?m sinh c?n ???c gip ?? v h? tr?, cc doanh nghi?p c t?m lng mong mu?n ti tr? tr?c ti?p cho cc chu xin vui lng lin l?c t?i khoa tim m?ch v l?ng ng?c b?nh vi?n Vi?t ??c qua s? ?i?n tho?i 0942449990

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209