Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

V?i b?nh l van tim h?p b?m sinh n?ng n?, c th? ni ?y l c? h?i cu?i cng ?? ph?u thu?t, ?? b ???c s?ng v?i cu?c ??i. Cn n?u ?? qua m?t vi n?m, khi tnh tr?ng suy tim n?ng ln th c ti?n c?ng khng c?u ???c c?u b ny.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c, tr??ng khoa Tim m?ch v L?ng ng?c (BV Vi?t ??c) ?nh gi v? tr??ng h?p c?a b Hong Lm Ch Khanh (3 tu?i ? B?n D, Chi?ng Dong, Mai S?n, S?n La) ?ang n?m ?i?u tr? ? khoa.

H?n 3 tu?i nh?ng vc dng b Hong Lm Ch Khanh ch? nh? ??a tr? ln 1 v?i cn n?ng v?n v?n 9kg. Khng ch? v c?n b?nh tim b?m sinh n?ng ch?a ???c ph?u thu?t khi?n b khng l?n ???c, m cn v gia c?nh kh?n kh, c?m khng ?? ?n.

Nghe ch? Hong Th? Nhung, m? b Khanh k? v? tnh c?nh gia ?nh, ng??i nghe khng kh?i r?t n??c m?t v th??ng c?u b ci c?c m lanh l?i. T? lc bi?t ?n b?t t?i gi?, c?u b ny cn ch?a t?ng bi?t mi v? c?a mi?ng th?t. C?ng b?i nh ngho, b ch? ?n b?t g?o n?u mu?i, n?u ???ng. ??n khi l?n h?n m?t cht, ?n cho, ?n c?m, d th?nh tho?ng nh c?ng c mi?ng th?t, con c nh?ng b ??u khng ch?u ?n v khng quen mi?ng.


B Khanh ???c pht hi?n m?c b?nh tim b?m sinh t? n?m 2 tu?i t?i b?nh vi?n Nhi T.?, sau ? ???c chuy?n sang Vi?t ??c ?? ph?u thu?t. Tuy nhin, c? vo vi?n ?i?u tr? n?i khoa kho?ng tu?n l hai m? con l?i xin bc s? v?, v trong ti khng cn m?t ??ng b?c. ??n nay, ? h?n m?t n?m pht hi?n tim b?m sinh n?ng, b v?n ch?a ???c ph?u thu?t.

Ch? Nhung k?, ? qu b?n lng th?a th?t, nh cch ch? t?i 5km nn h?u nh? khng bao gi? ?i ch? m m?i sinh ho?t, ?n u?ng ??u t? cung t? c?p. Hai v? ch?ng ? v?i b? m? gi, quanh n?m c?m m?t vo n??ng r?y m v?n khng ?? ?n. V?y m c? ch?ng 5 6 thng, vay m??n, tch cp ???c ch?ng n?m, su tr?m nghn ??ng, hai m? con l?i lc cc ?i xe ? v? b?nh vi?n Vi?t ??c v b suy nh??c c? th?, hay kh th?.

"Th??ng con l?m, ?ang ? l?a tu?i hi?u ??ng nh?ng b ch?ng th? ch?y nh?y, ch?i ?a v c? ch?y nh?y l ng??i v m? hi, th? h?ng h?c. ? vi?n c?ng v?y, m? lun tay b?. Cc c, cc bc trong phng th??ng tnh c?ng gip em khi th b? chu, khi th ?i mua cho h?p s?a, gi bim bim", ch? Nhung ni.

D ???c cc bc s? h?t s?c t?o ?i?u ki?n gip ?? t? n?m gi??ng b?nh mi?n ph, t?i xin su?t ?n t? thi?n c?a b?nh vi?n, r?i k thu?c c trong danh m?c b?o hi?m y t? ?? gi?m t?i ?a chi ph, nh?ng ch? ???c ch?ng m??i ngy l ch? Nhung l?i ph?i xin bc s? c?p con v? v ti?n ? c?n (d m?i ngy, ch? ch? dm cho con u?ng 1 h?p s?a t??i v ?n cng su?t c?m v?i m?).

Sng 27/4, khi chng ti c d?p tr? l?i khoa, g?p ?ng lc hai m? con ?ang xin bc s? v? nh, d tnh tr?ng s?c kh?e b v?n r?t x?u. ?i?u d??ng tr??ng c?a khoa ??ng vin hai m? con ? l?i, nh?ng ch? Nhung v?n n?ng n?c xin v? v trong ng??i cn ch?a t?i tr?m ngn, ti?n xe cn ch?a ??, ? l?i vi?n th ch? khng bi?t xoay s? th? no.

Ch?ng ki?n c?nh bc s? th gi?, ch? Nhung th xin v?, b Nguy?n Th? Tuy?t, m? em L Th? Nh? (nhn v?t trong bi vi?t Xin b? m? cho con ???c ch?t) khng c?m lng ???c. Nn v?a nh?n ???c s? ?ng h? t? Qu? Nhn i v ??c gi? bo Dn tr, b ? t?ng l?i b Hong Lm Ch Khanh s? ti?n 1.000.000 ?, ?? hai m? con c th? xoay x? sinh ho?t ph t?i b?nh vi?n, ch? cc bc s? tm ngu?n ti tr? ph?u thu?t cho b.

PGS.TS Nguy?n H?u ??c cho bi?t, Khanh b? b?nh l van hai l b?m sinh, hi?n ?ang ???c ?i?u tr? n?i khoa ?? ch? m? s?a van. M?t ca m? nh? th? ny c hai ??c th, chi ph l?n h?n g?p 2, ho?c 3 so v?i m?t b?nh l tim b?m sinh (v d? nh? thng lin nh?, thng lin th?t). K?t qu? sau m? r?t kh ni v ring t?n th??ng van hai l b?m sinh c?c kh. Chng ti hi v?ng ph?u thu?t ?? s?a van ???c l t?t nh?t, khng ???c s? b?t bu?c ph?i thay van cho chu. V th?, k?t qu? ph?u thu?t khng d? bo tr??c".

"Chi ph ph?u thu?t kh tnh ???c h?t, ch? tnh t??ng ??i. Trong khi b?nh nhn gia ?nh dn t?c ngho khng c m?t ??ng no. Vo khoa ph?u thu?t Tim m?ch v L?ng ng?c ???c h? tr? n?m gi??ng b?nh mi?n ph. Chng ti ? ?i xin nhi?u n?i, xin b?nh vi?n nh?ng v?i tr? nh? nh?ng ?? b?nh vi?n c th? cho ???c khng nhi?u v ca m? r?t ??c th, lm r?t tinh, kh, n?u dng nh?ng ?? khng h?p th khng ?n. Bi?t ?y l c? h?i cu?i cng, n?u khng m?, b?nh nhn cng c nguy c? suy tim n?ng, khi ? c ti?n c?ng khng c?u ???c chu b, nh?ng v ch?a xin ???c h? tr?, nn chng ti v?n ?nh cho b?nh nhn ch? ?? ti?p t?c ?i xin ti?p cho ng??i b?nh. Hi v?ng, s? c nh?ng t?m lng nhn i gip ??, ?? b Khanh ???c ti?p t?c s?ng, TS ??c by t?.

Bi v ?nh: H?ng H?i (dantri.com.vn)


Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209