Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.
Nh?ng c?n ?au tim dy v chu b h?n 2 tu?i

(Dn tr)-M?i h?n tu?i m chu ?ang ph?i ch?ng ch?i v?i nh?ng c?n ?au tim hnh h?. N?u khng ???c m? th c?n b?nh s? ?e do? nghim tr?ng ??n tnh m?ng chu trong khi gia ?nh ?i vay m??n kh?p n?i nh?ng v?n ch?a ?? s? ti?n ?? n?p vi?n ph.

M?i ?y, trong l?n chng ti v? x Ph L?c, huy?n Can L?c (H T?nh), lc ?ang bn v?i chnh quy?n ??a ph??ng cng ?i trao qu nhn i th tnh c? th?y m?t ph? n? tr?, dng ng??i ph? ph?c lo u b? m?t chu b ch?ng h?n 2 tu?i c n??c da xanh xao, ?i m?t ?? ??n ??n UBND x ?? xin xc nh?n c?a ??a ph??ng vay ti?n ch?a b?nh cho con.

ng Nguy?n H?u L?, Ph ch? t?ch UBND Ph L?c cho chng ti bi?t: ?y l ch? Nguy?n Th? Nguy?t ? xm C?ng 19 c hon c?nh ??c bi?t kh kh?n. V? ch?ng ch? c??i nhau n?m 2006, ng b cho ? ring v?i c?n nh t?m b?, sinh con ra l?i b? b?nh tim b?m sinh nn cu?c s?ng gia ?nh hi?n nay r?t b? t?c.

Ti?n th? ch? k? cho chng ti nghe: Chu nh em tn l ??u Hong Ti?n, m?i h?n 2 tu?i v?y m khng may m?n nh? nh?ng ??a tr? khc. Khi ???c 4 thng tu?i th?y chu c nh?ng bi?u hi?n khng bnh th??ng nh? ho nhi?u, kh th? v? ch?ng ? lo ??a chu ?i khm ? b?nh vi?n tuy?n t?nh. T?i ?y, cc bc s? k?t lu?n chu b? b?nh tim b?m sinh. Khi ? v? ch?ng em nh? ch?t ??ng. Th??ng con nh?ng khng bi?t ph?i lm g b?i chi ph ph?u thu?t cho vi?c m? tim c?ng ln ??n hng ch?c tri?u ??ng, m hai v? ch?ng tr? quanh n?m ch? v?i 2 so ru?ng khng ?? ?? ?n lm sao dm ngh? ??n m?t kho?n ti?n l?n nh? v?y.

Nh?ng r?i m?i l?n th?y con ?au qu?n qu?i l hai v? ch?ng ru?t gan l?i r?i b?i. Ti s?n trong nh duy nh?t ch? c m?t con b khi ra ring ng b cho lm v?n ?? cy b?a nh?ng chng em c?ng ?nh bn ?i ?? ??a con ln H N?i khm b?nh. V?i s? ti?n t ?i ? khng ???c bao lu l?i h?t s?ch m cc bc s? b?o n?u khng m? g?p th tnh m?ng c?a chu s? r?t nguy k?ch. Th? l v? ch?ng ?nh ng?m ngi m con v? qu trong n?i xt xa cng c?c.

Ch? Nguy?t ??a bn tay ln qu?t hai hng n??c m?t trn khun m?t kh?c kh? r?i ni khng nn l?i: Gia ?inh em hi?n nay khng c ti?n ?? m? cho con. C? 3 thng l ph?i ??a chu ?i b?nh vi?n H N?i m?t l?n ?? khm v mua thu?c u?ng c?m c?. Nh?ng n? n?n c? t?ng ln m b?nh tnh th khng thuyn gi?m.
Nhn khun m?t ngy th? c?a chu Ti?n b?ng chng ti day d?t nh? ng??i c l?i v ??c sao c ngay php nhi?m mu gip chu Ti?n qua c?n b?nh qui c ?ang hnh h? chu v ?? gia ?nh ch? Nguy?t c ???c m?t cu?c s?ng bnh yn nh? m?i ng??i.
lin h?:
?i?n tho?i: 0978 024 559 , 0942449990
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209