Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.
Ti ch? ??c m?t l?n ???c nghe con g?i ti?ng m?
(Dn tr) - G?n 4 tu?i nh?ng b C?m Minh Quang n?ng ch?a ??y 8kg. C?n b?nh tim qui c c??p ?i kh? n?ng bi?t ?i, bi?t ni v n? c??i c?a b, ?? r?i s? s?ng c?a b c?ng ?ang thoi thp t?ng ngy trn gi??ng b?nh tr??c s? b?t l?c c?a gia ?nh.

T? trung tm x Xun C?m, huy?n Th??ng Xun, chng ti v??t g?n 3km ???ng ni ngo?n nghoo, ??t ? l?y l?i m?i tm ??n ???c gia ?nh ch? Vi Th? Y?n, thn Xun Minh, x Xun C?m, huy?n Th??ng Xun v l?ng nghe nh?ng l?i tm s? v? hon c?nh gia ?nh v ??a con t?i nghi?p c?a v? ch?ng ch?.

4 tu?i v?n ch?a bi?t ?i, ch?a bi?t ni

B C?m Minh Quang cho ??i n?m 2007 l k?t qu? tnh yu h?nh phc c?a ch? Vi Th? Y?n v anh C?m Minh Cng. Cu?c s?ng v? ch?ng tuy ngho kh?, nh?ng anh ch? lun yu th??ng nhau v lo cho con.

? g?n 4 tu?i nh?ng b Quang v?n ch?a bi?t ?i, ch?a bi?t ni

Nh?ng r?i, ni?m vui hi?m hoi ? c?ng nhanh chng v?t t?t khi ch? Y?n pht hi?n b Quang b? b?nh tim b?m sinh sau m?t thng cho ??i. V? ch?ng ch? Y?n suy s?p tinh th?n. Ti?p ? l nh?ng chu?i ngy lin ti?pcng con ln vi?n b?i s?c kh?e b Quang r?t km.

Th??ng con b?nh n?ng, nh?nggia c?nh kh kh?n nn v? ch?ng ch? Y?n ch? bi?t nu?t n??c m?t vo trong s?ng nh?ng thng ngy th?p th?m v?i hi v?ng mong manh. Nh?ng r?i, hi v?ng nh? nhoi ? c? ko di t? ngy ny qua thng khc, n?m ny qua n?m khc m chu Quang v?n khng th?y l?n, chu c?ng ch?a bi?t ni, bi?t ?i, g?n nh? m?t ??a tr? v h?n.

Nh? con ng??i ta 4 tu?i ? bi?t ?i h?c, bi?t ?i ch?i v cho h?i ng b. Nh?ng chu Quang ? g?n 4 tu?i m v?n khng ni ???c cu no, khng ?i ???c. Cc bc s? ni do chu b? tim b?m sinh, l?i u?ng thu?c khng sinh qu nhi?u nn chu m?t ?i cc kh? n?ngni, ?i. N?u b?nh tim c?a chu kh?i, chu s? c kh? n?ng ni ???c, ch? Y?n gin d?a n??c m?t.

ng C?m Xun ??nh, ng ngo?i c?a chu Quang ng?i bn s?t si: G?n 4 tu?i m chu n ci c?c, ?m y?u nh? m?t ??a b vi thng tu?i, n?ng ch?a ??y 8kg. Trung bnh m?t thng chu ph?i ?i vi?n 2 - 3 l?n. Gia ?nh ti ch? ??c sao cho chu Quang ???c kh?e m?nh v vui ch?i nh? bao ??a tr? khc thi.

Ti ??c m?t l?n ???c nghecon g?i ti?ng m?

L?p gia ?nh v?i hai bn tay tr?ng, v? ch?ng ch? Y?n c?m c?i quanh n?m v?i 3 so ru?ng v t ??t ??inui 5 mi?ng ?n nn ci ?i, ci kh? l ?i?u khng trnh kh?i. H?n n?a, ng C?m Xun ??nh (b? ch?ng ch? Y?n) l?i b? lo?n th?n nn khng lm ???c g n?ng, ch? quanh qu?n ? nh.

Ngy th??ng ng ??nh r?t hi?n lnh, ch?m ch?, nh?ng m?i l?n ln c?n, ng ??nh l?i la m?ng, h?t h?i v? con. Cn b H Th? Thao (m? ch?ng ch? Y?n) tu?i cao, s?c y?u nh?ng v hon c?nh kh kh?n nn v?n ph?i l?n l?n ki?m t?ng b?a c?m.

Cu?c s?ng kh kh?n, v?t v? nn anh Cng ph?i ?i kh?p n?i lm thu ki?m thm. T? ngy b Quang m?c b?nh tim b?m sinh, thot v? b?n, do s?c kh?e y?u nn b?nh c?a b l?i chuy?n sang vim ph?i. Th? l trong nh cti s?n no ?ng gi, v? ch?ng anh ch? c?ng ? bn h?t ?? lo thu?c thang cho con.

N?i ?au th? hi?n trn khun m?t c?a ng??i m? tr? khi nhn ??a con b? b?nh t?t

Hi?n t?i, b?nh tim b?m sinh c?a chu Quang ? chuy?n sang giai ?o?n n?ng, n?u khng ???c ph?u thu?t s?m, s? s?ng c?a chu b? ?e d?a t?ng ngy.

Nhn ??a con ?m y?u, ch? Y?n n??c m?t ng?n di: Nhn chu 4 tu?i ?ang t?p ?i t?ng b??c m th??ng con. Chu n thm ???c ?i, nh?ng c? th? chu b? b?nh t?t hnh h? v u?ng thu?c khng sinh qu nhi?u nn khng th? ?i ???c. Cc bc s? ni chu c kh? n?ng ch?a???cb?nh n?u ???c ph?u thu?t s?m. Nh?ng v?i s? ti?n 50 tri?u ??ng th trong m? gia ?nh ti c?ng khng dm ngh? t?i. Ti ch? ??c m?t l?n ???c nghe con g?i ti?ng m? thi.

L?ng ng??i ?i m?t lc xt xa nhn ??a con ng?i d??i ??t, ch? Y?n l?ir?u r?: Th??ng chu l?m, v chu cn nh? nh?ng s? s?ng ? b? ?e d?a. Gia ?nh ti ch? mong sao cho chu ???c kh?i b?nh, d kh?, d ?i, d ph?i ch?t thay con, ti c?ng cam lng.

Nh?ng gi?t n??c m?t l?n di trn g m g?y y?u, xanh xao c?a ng??i m? tr? cng nh?ng ti?ng n?c ??n ngh?n lng khi?n chng ti khng kh?i xc ??ng. Hnh ?nh ng??i m? tr? b? ??a con ?m y?u trn tay nhn theo chng ti ra v? v?i nh m?t nh? mu?n c?u mong m?t ?i?u g ? cho ??a con t?i nghi?p c?a mnh, cng khi?n chng ti c?m th?y xt th??ng cho hon c?nh gia ?nh ch?.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209