Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng H?i th?o tim m?ch Vi?t - M? n?m 2011

H?i th?o tim m?ch Vi?t - M? n?m 2011

Email In PDF.
Stt
Ch? ?? Ng??i trnh by File bo co
1.
Suy tim v?i phn s? t?ng mu cn b: ch?n ?on v ?i?u tr? GS.Daniel D. Borgeson
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
2.
Nh?ng ?i?m m?u ch?t v nh?ng c?m b?y khi ??c ?i?n tm ?? ? b?nh nhn ? ??t my t?o nh?p tim. GS.K.L.Venkatachalam
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
3.
Ti t?o m?ch vnh ? b?nh nhn ?i tho ???ng. GS.Gregory W. Barsness
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
4.
Ch?n ?on cc tnh hu?ng kh trong t?ng p ??ng m?ch ph?i. GS.Micheal D. McGOON
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
5.
CRT cho b?nh nhn suy tim: Khi no v cho ai? GS.Daniel D. Borgeson
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
6.
D? phng tin pht v th? pht b?ng ICD ? b?nh nhn sau nh?i mu c? tim. GS.K.L.Venkatachalam
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
7.
?i?u tr? thu?c t?i ?u cho b?nh nhn nh?i mu c? tim c ?o?n ST chnh ln GS.Malcolm R. Bell
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
8.
?i?u tr? thu?c t?i ?u ? b?nh nhn ???c can thi?p m?ch vnh GS.Gregory W. Barsness
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
9.
?i?u tr? thu?c t?i ?u cho b?nh nhn suy tim GS.Daniel D. Borgeson
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?
10.
Ch?n ?on v ?nh gi t?ng p ??ng m?ch ph?i GS.Micheal D. McGOON
(Mayo Clinics, USA)
T?i v?

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209