Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.

hcc

Theo ch??ng trnh h?p tc qu?c t? gi?a b?nh vi?n Vi?t ??c v?i tr??ng ??i h?c Pari VII v t? ch?c APPCV-ADVASE

t? ngy 09 ??n 12 thng 10 n?m 2011, ?on chuyn gia s? tham gia h?i ch?n, can thi?p m?ch, ph?u thu?t cho b?nh nhn kh, hi?m g?p v ph?c t?p t?i Vi?t nam, k?t h?p v?i h?i th?o trao ??i c?p nh?t ki?n th?c m?i.

?on chuyn gia Php g?m :

- Jean-Marie Cardon (Nimes)

- Alain Cardon (Rennes)

- Xavier Chauffour ( Toulouse)

- Emmanuel Ostyn (limoges)

- Pierre Desoutter (Paris)

- Pham Thi Minh Thang (Paris)

Ch??ng trnh:

Chi?u ch? nh?t 09/10/2011 :t? 13h45

+ H?i ch?n b?nh nhn

Sng th? 2 10/10/2011:

+ Ph?u thu?t m?ch mu

+ Can thi?p m?ch

+ Trao ??i chuyn mn

Chi?u th? 2 10/10/2011

+ Ph?u thu?t m?ch mu

+ Can thi?p m?ch

+ Trao ??i chuyn mn

Sng th? 3 ngy 11/10/2011

+ Ph?u thu?t m?ch mu

+ Can thi?p m?ch

+ Trao ??i chuyn mn

Chi?u th? 3 ngy 11/10/2011

+ Ph?u thu?t m?ch mu

+ Can thi?p m?ch

+ Trao ??i chuyn mn

Th? 4 sng ngy 12/10/2011

Gi?ng bi h?i ch?n ca kh

t?ng k?t

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209