Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.

Chairman of Congress and President of Asian Society for Vascular Surgery,
Shoei-Shen Wang, M.D., Ph.D.
Professor John B. Chang, M.D., FACS, FICA
Founding Chairman, Asian Society for Vascular Surgery
T? ngy 29 thng 9 ??n ngy 02 thng 10 h?i ngh? ph?u thu?t m?ch mu chu l?n th? 12 ???c t? ch?c t?i Trung tm h?i ngh? Qu?c gia- ?i b?c ?i loan,H?i ngh? ???c t? ch?c v?i quy m l?n : H?i ngh? ? t?p trung hng nghn chuyn gia th? gi?i c?ng nh? khu v?c:nhi?u chuyn gia hng ??u ??n t? M?, chu u, Nh?t b?n v Chu , h?n 1000 bo co ???c bo co t?i h?i ngh? :th? hi?n m?t b??c ti?n v??t b?t trong l?nh v?c ?i?u tr? v ph?u thu?t c?ng nh? m?ch can thi?p cc b?nh l ??ng m?ch ch?, t?nh m?ch , van tim...v?i s? tr? gip c?a cc thi?t b? hi?n ??i c?ng nh? nh?ng cng ngh? m?i.
ch??ng trnh c? th? c th? tham kh?o t?i ?y http://asvs2011.com/Daily_Program.php
Vi?t nam ???c hn h?nh m?i bo co v?i 02 bo co, PGS Nguy?n H?u ??c ??i di?n
Nguyen, Huu Uoc(Vietnam)
1.
Total Laparoscopic Infrarenal Abdominal Aortic Aneurysm Treatment
Total Laparoscopic Infrarenal Abdominal Aortic Aneurysm Treatment
Nguyen Huu Uoc, Tran Binh Giang et al., Viet Duc University Hospital (Vietnam)
2Nguyen Huu Uoc, Tran Binh Giang et al., Viet Duc University Hospital (Vietnam)
2.Present Features of Vascular Trauma in Vietnam
Nguyen Huu Uoc, Viet Duc University Hospital (Vietnam)
M?t vinh d? cho Vi?t nam l bi bo co :"Present Features of Vascular Trauma in Vietnam" bo co vin PGS ??c ? ???c ban t? ch?c bnh ch?n "Best presenter Award" v vinh danh trong bu?i Gala dinner ???c t? ch?c t?i khc san W No. 10 Zhongxiao E. Rd., Sec. 5, Taipei, Taiwan (

- HH?i ph?u thu?t m?ch mu chu Asian Society for Vascular Surgery (ASVS), t? ch?c H?i ngh? th??ng nin l?n th? 12 t?i Trung tm h?i ngh? qu?c t? ? Taipei, Taiwan, t? ngy 29 / 9 t?i 2 / 10 n?m 2011.

- Tham d? H?i ngh? g?m cc Ph?u thu?t vin m?ch mu, cc nh Can thi?p m?ch, cc Bc s? n?i m?ch mu, cng nhi?u th?y thu?c khc ho?t ??ng trong l?nh v?c b?nh m?ch mu (siu m, n?i ti?t, ch?n ?on hnh ?nh, y h?c c? s? ), ??n t? h?u h?t cc n??c chu , cng cc chuyn gia ???c m?i t? M?, chu u, v?i h?n 500 Bo co khoa h?c t?ng quan v chuyn ??. ?y l ho?t ??ng n?m trong khun kh? c?a H?i ph?u thu?t m?ch mu th? gi?i cng v?i s? tham gia h? tr? c?a H?i (ISVS International Society for Vascular Surgery).

- Nh? m?i quan h? h?p tc g?n b gi?a B?nh vi?n ??i h?c qu?c gia ?i loan (NTUH) v?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c, nn cc bc s? m?ch mu ?i loan bi?t kh r v? cc ho?t ??ng ph?u thu?t m?ch mu t?i BV Vi?t ??c. Do v?y, Ban t? ch?c H?i ngh? (12th ASVS) ? m?i PGS.TS. Nguy?n H?u ??c Tr??ng khoa PT tim m?ch v l?ng ng?c c?a BV Vi?t ??c, tham gia bo co t?i H?i ngh? v? ?? ti PT n?i soi ?i?u tr? ph?ng ??ng m?ch ch? b?ng d??i th?n v?i vai tr Bo co vin ???c m?i (Invited Speaker), t?c l H?i ngh? chi tr? ton b? cc chi ph k? c? t? ?i l?i ??n khch s?n v cc chi ph lin quan khc.

- V?i mong mu?n t?n d?ng c? h?i qu?ng b cho chuyn ngnh PT m?ch mu c?a Vi?t Nam, nn bn c?nh bo co ???c m?i, PGS.TS. Nguy?n H?u ??c ? g?i thm 1 bo co t?ng quan v? ??c ?i?m ch?n th??ng v?t th??ng m?ch mu t?i Vi?t Nam, ???c vi?t d?a trn cc s? li?u Bo co khoa h?c c?a BV Vi?t ??c v m?t s? Trung tm PT m?ch mu l?n khc ? H N?i, Hu?, v TP. H? Ch Minh. Ban t? ch?c H?i ngh? ? x?p bo co ny vo 1 bu?i bo co ng?n (Free Paper) v?i th?i gian bo co 6 pht + tr? l?i cu h?i 2 pht.

- C th? tm l??c cc N?i dung chnh ???c bo co t?i H?i ngh? nh? sau:

o Kho?ng 80 90 % l cc bo co v? Can thi?p n?i m?ch (t? gi?i ph?u, ch?t li?u m?ch nhn t?o, ??n cc k? thu?t ??i v?i cc lo?i m?ch khc nhau), trong ? c r?t nhi?u bo co v? cc l?nh v?c cn nhi?u kh kh?n v m?i m? ??i v?i Vi?t Nam, nh? ?i?u tr? ph?ng ??ng m?ch ch? - ch?u kh, ph?ng ??ng m?ch ch? ng?c, lc ??ng m?ch ch?, h?p ??ng m?ch c?nh, k? thu?t Hybrid

o Cn l?i l cc bo co c?ng kh hay v? cc nghin c?u c? b?n v? b?nh l m?ch mu, cc ph??ng ti?n ch?n ?on b?nh m?ch mu hi?n t?i (MS-CT, IMR), m?t s? lo?i thu?c m?i ?i?u tr? b?nh m?ch mu, cc v?n ?? ch?n th??ng m?ch mu, v b?nh l m?ch mu nhi?m trng.

Cc Bc s? Vi?t Nam c th? tham kh?o tm t?t cc Bo co ny trn trang Web c?a H?i ngh? (12th ASVS 2011, Taipei, Taiwan).

Qua ? c th? th?y r?ng PT m?ch mu Vi?t Nam c nh?ng ?i?m m?nh v? ?i?u tr? c?p c?u m?ch mu ngo?i vi, v cc k? thu?t m? m?ch mu kinh ?i?n. Tuy nhin, chng ta cn r?t nhi?u vi?c ph?i lm ? pha tr??c ?? pht tri?n l?nh v?c Can thi?p n?i m?ch nh?t l ??ng m?ch ch?, ?i?u tr? lc ??ng m?ch ch?, v chu?n ha cc ch? ??nh k? thu?t ch?n ?on v ?i?u tr? cc b?nh l m?ch mu. C nh? v?y th m?i ?u?i k?p s? pht tri?n c?a PT m?ch mu ngang t?m v?i cc n??c trong khu v?c.

- Tuy H?i PT m?ch mu chu cn t ???c bi?t ??n ? Vi?t Nam, v ch? m?i tham d? H?i ngh? l?n ??u tin, song c?ng r?t b?t ng? v vinh d? cho cc Th?y thu?c Vi?t Nam, ? l trong bu?i Gala Diner t?ng k?t H?i ngh?, PGS.TS. Nguy?n H?u ??c ? ???c ??i di?n H?i PT m?ch mu th? gi?i + Ban t? ch?c H?i ngh? + H?i ??ng khoa h?c, nh?t tr trao gi?i th??ng Bo co vin hay nh?t c?a H?i ngh? - cho Bo co v? ??c ?i?m ch?n th??ng v?t th??ng m?ch mu ? Vi?t Nam. Gi?i th??ng ny do H?i PT m?ch mu th? gi?i trao cho Bo co vin hay nh?t c?a H?i ngh? khu v?c (xin g?i km file ch?p Gi?y ch?ng nh?n gi?i th??ng). ?nh h??ng c?a gi?i th??ng ny l kh l?n, v sau ? tc gi? ? nh?n ???c nhi?u l?i m?i bo co vi?t bi t?i nhi?u H?i ngh? v T?p ch m?ch mu c ti?ng c?a chu u v chu , c?ng nh? l?i ?? ngh? ???c sang h?c v? PT n?i soi m?ch mu c?a m?t vi Ph?u thu?t vin c?a Indonesia.
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209