Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Khuy?n co 2010 b?nh tim b?m sinh ng??i l?n (VN)
phan1
phan2
phan3
Tất cả các trang

B?nh tim b?m sinh (BTBS) c t?n su?t kho?ng 8/1000 tr? ra ??i cn s?ng. H?u h?t tr? b? BTBS c?n ?i?u tr? ph?u thu?t, m?t s? r?t t d khng ph?u thu?t c th? s?ng t?i tu?i tr??ng thnh. Ph?u thu?t BTBS ??t nhi?u ti?n b? t? cu?i th? k? 20, tuy nhin v?n cn t?n t?i nhi?u v?n ??. H?n n?a, d ???c ph?u thu?t tri?t ??, cc b?nh nhn BTBS v?n c?n ???c ch?m sc v ?i?u tr? b?i bc s? chuyn khoa su?t ??i. Do ? hnh thnh m?t chuyn khoa su: B?nh Tim B?m Sinh ? Ng??i L?n.


Phc trnh c?a h?i ngh? Bethesda l?n th? 32 cho th?y vo n?m 2000, c 850.000 ng??i l?n c BTBS t?i Hoa K? (1) (2). T?i Vi?t Nam, ph?u thu?t tri?t ?? BTBS pht tri?n nhi?u t? ??u th?p nin 90. T?i nay c? n??c c hng ch?c trung tm ch?n ?on v ?i?u tr? BTBS. M?i n?m, n?u ch? tnh c 1 tri?u tr? ra ??i cn s?ng, s? c t nh?t 8.000 tr? BTBS c?n ???c th?y thu?c ch?m sc.

BTBS ? ng??i l?n c th? g?p trong cc tr??ng h?p sau: ( 3)

- B?nh nhn BTBS ? ???c ph?u thu?t t? nh?, tuy nhin v?n c?n ???c ch?m sc n?i ngo?i khoa ? tu?i tr??ng thnh.

- B?nh nhn BTBS ch?a ???c ph?u thu?t, c?n kh?o st v? ch? ??nh ?i?u tr? n?i ngo?i khoa

- B?nh nhn BTBS khng th? ph?u thu?t c?n ch?m sc n?i khoa su?t ??i.

Do ? cc v?n ?? c?n ???c quan tm theo di ??i v?i BTBS ? ng??i l?n bao g?m:

1. Theo di cc v?n ?? ngoi tim ? b?nh nhn BTBS ?n ??nh

a. Phng ng?a vim n?i tm m?c

b. Ph?u thu?t ngoi tim

c. Bi?n ch?ng khi thai nghn v dng cc bi?n php trnh thai

d. H??ng d?n ho?t ??ng th? l?c v th? thao

2. Theo di ti?n tri?n b?nh l v pht hi?n cc bi?n ch?ng

a. Gin v r?i lo?n ch?c n?ng th?t ph?i

b. T?ng tu?n hon ph?i v t?ng p ??ng m?ch ph?i

c. R?i lo?n nh?p nh? v nh?p th?t

d. R?i lo?n v suy ch?c n?ng th?t tri

e. ??t t?

f. ?a h?ng c?u v t?ng ?? nh?t mu do tm

3. Theo di sau ph?u thu?t s?a ch?a

a. T?n th??ng t?n t?i sau ph?u thu?t: h? van ??ng m?ch ph?i, h? van ??ng m?ch ch?, h? van hai l ?ng k?, t?c ngh?n ???ng ra th?t ph?i, th?t tri ?ng k?.

b. Van v cc ?ng nhn t?o

c. Ph?u thu?t s?a ch?a tim m?t th?t: khng l? van ba l, tim m?t th?t km khng l? van ??ng m?ch ch?

d. S?a ch?a hai tm th?t, dng th?t ki?u th?t ph?i lm tm th?t h? th?ng: hon v? ??i ??ng m?ch ki?u D v?i mng ng?n nh?, han v? ??i ??ng m?ch ki?u L

e. Cc v?n ?? c?a m?ch vnh sau ph?u thu?t chuy?n ??ng m?ch trong b?nh l hon v? ??i ??ng m?ch

4. Cc v?n ?? v? kinh t? v x h?i

a. Ngh? nghi?p

b. B?o hi?m s?c kh?e

c. B?o hi?m nhn th?

Nh?n th?y t?m quan tr?ng c?a s? c?n thi?t c m?t h??ng d?n chung cho cc bc s? tim m?ch, bc s? ?a khoa v cc bc s?, nhn vin y t? ch?m sc b?nh nhn tim b?m sinh ? ng??i l?n; H?i Tim M?ch Vi?t Nam th?ng nh?t so?n th?o m?t khuy?n co ph h?p v?i y khoa th? gi?i p d?ng ???c trong hon c?nh Vi?t Nam. Khuy?n co ny c tham kh?o khuy?n co 2008 c?a H?i Tim M?ch M? v khuy?n co 2010 c?a H?i Tim M?ch Chu u cng m?t s? ki?n chuyn gia, y v?n lin quan ??n ch?n ?on v ?i?u tr?, theo di lu di b?nh tim b?m sinh ng??i l?n.

Khuy?n co ny ???c th?c hi?n d?a trn nguyn t?c chung v? phn ?? ch? ??nh v m?c ch?ng c? sau:

Ch? ??nh:

* Lo?i I:

 • L?i >>> Nguy c?
 • PH?I TH?C HI?N (th? thu?t/ ?i?u tr?)

* Lo?i IIa:

 • L?i >> Nguy c?
 • NN TH?C HI?N

* Lo?i IIb:

 • L?i ? Nguy c?
 • C TH? TH?C HI?N

* Lo?i III:

 • Nguy c? ? L?i
 • KHNG TH?C HI?N

M?c ch?ng c?:

* A: D? ki?n t? nhi?u nghin c?u lm sng phn ph?i ng?u nhin hay nghin c?u phn tch g?p

* B: D? ki?n t? m?t nghin c?u ng?u nhin hay nhi?u n/c khng ng?u nhin

* C: ??ng thu?n/ chuyn gia; tr??ng h?p lm sng; ?i?u tr? chu?n.

1. Thng lin nh?

Thng lin nh? (TLN) l? th? pht ch? c t?n su?t 7% trong cc BTBS ? tr? em (4), nh?ng l?i ln ??n 30-40% BTBS ? ng??i l?n (5). C 4 th? TLN : TLN l? tin pht (15%), TLN l? th? pht (75%), TLN ki?u xoang t?nh m?ch (# 10%), TLN ki?u xoang vnh.

- Cc bi?n ch?ng c?a TLN ch?a ph?u thu?t bao g?m : T?ng p ??ng m?ch ph?i (?MP), suy tim ph?i, rung nh? ho?c cu?ng nh? v tai bi?n m?ch mu no.

- TLN l? nh? v?i dng ch?y thng t (t? l? l?u l??ng m?ch ph?i trn l?u l??ng m?ch h? th?ng d??i 1,5) khng c?n ph?u thu?t.

- Nn ph?u thu?t TLN tr??c 25 tu?i v tr??c khi p l?c ?MP tm thu trn 40 mmHg (6) ch? ??nh cn ph?u thu?t ???c hay khng d?a vo p l?c ?MP, s?c c?n m?ch ph?i v t? l? l?u l??ng mu qua ph?i (Qp) trn l?u l??ng mu h? th?ng (Qs).

- ? b?nh nhn ? ph?u thu?t TLN, c?n theo di p l?c ?MP v bi?n ch?ng lo?n nh?p nh?

- Khng c?n phng ng?a vim n?i m?c nhi?m trng trn b?nh nhn TLN ??n thu?n.

Hi?n nay k? thu?t ?ng TLN l? th? pht b?ng d?ng c? (TD: d?ng c? Amplatzer) gip bt l? thng m khng c?n ph?u thu?t.

Cc ph??ng ti?n c?n lm sng th??ng ???c s? d?ng gip ch?n ?on v c ch? ??nh ?i?u tr? TLN bao g?m: ECG, x-quang ng?c th?ng, siu m tim, ?nh c?ng h??ng t? v tr?c nghi?m g?ng s?c. Tr?c nghi?m g?ng s?c b?ng th?m l?n hay xe ??p ???c th?c hi?n khi tri?u ch?ng c? n?ng khng ph h?p v?i khm lm sng ho?c khi c?n d? ki?n v? s? thay ??i ?? bo ho oxy ? b?nh nhn TLN c km t?ng p ??ng m?ch ph?i.

1.1. Khuy?n co v? l??ng ??nh b?nh nhn TLN ch?a ???c ph?u thu?t:

Lo?i I:

- TLN c?n ???c kh?o st b?ng ph??ng ti?n ch?n ?on hnh ?nh gip ch?ng minh dng ch?y qua l? thng (MCC:C)

Lo?i IIa:

- Tr?c nghi?m g?ng s?c c?n thi?t khi c ngh?ch l gi?a tri?u ch?ng c? n?ng v d? ki?n lm sng ho?c khi c?n l??ng ??nh ?? bo ho xy trn b?nh nhn c km t?ng p ??ng m?ch ph?i (MCC:C)

- Thng tim c?n thi?t ?? lo?i tr? b?nh ??ng m?ch vnh ? b?nh nhn c nguy c? v tu?i hay y?u t? khc (MCC: B)

Lo?i III:

- Khng th?c hi?n tr?c nghi?m g?ng s?c (TNGS) ? b?nh nhn TLN c t?ng p ??ng m?ch ph?i n?ng (MCC:A)

T?ng p ?MP n?ng khi p l?c ?MP cao h?n 2/3 p l?c m?ch h? th?ng.

1.2. Khuy?n co v? ?i?u tr? can thi?p v ph?u thu?t:

Lo?i I :

- ?ng TLN b?ng can thi?p hay ph?u thu?t khi TLN d?n ??n l?n nh? ph?i v th?t ph?i d c hay khng tri?u ch?ng c? n?ng (MCC:B)

Lo?i III:

- Khng ?ng TLN c t?ng p ?MP n?ng khng c?i thi?n qua tr?c nghi?m v?n m?ch khi thng tim (xy, prostaglandins) v khng ch?ng c? cn dng ch?y thng tri ph?i (MCC:B)

1.3. Khuy?n co v? theo di sau ?i?u tr? can thi?p ho?c ph?u thu?t TLN

Lo?i I:

- S?t, m?t m?i, i m?a, ?au ng?c ho?c ?au b?ng x?y ra s?m sau ph?u thu?t c th? do chn p tim c?p c?a h?i ch?ng sau x? mng tim (post pericardiotomy syndrome), c?n ???c siu m tim ngay.

- B?nh nhn ng??i l?n ???c ph?u thu?t TLN, c?n theo di h?ng n?m:

a. T?ng p ??ng m?ch ph?i (MCC:C)

b. Lo?n nh?p nh? (MCC:C)

c. R?i lo?n ch?c n?ng th?t ph?i ho?c th?t tri (MCC:C)

d. T?n th??ng van tim ho?c c?u trc tim khc ph?i h?p (MCC:C)

- B?nh nhn ???c ?ng TLN b?ng d?ng c?: kh?o st s? d?ch chuy?n, xi mn d?ng c? ho?c bi?n ch?ng khc vo thng th? 3, 6, 12 v m?i n?m sau ? (MCC:C)

- D?ng c? b? xi mn (erosion) c th? bi?u hi?n b?ng ?au ng?c ho?c ng?t, c?n ???c kh?o st kh?n c?p (MCC:C)

B?ng 1: Cc ?i?m chnh c?n kh?o st v theo di TLN ? ng??i l?n (TL 7)

Tr??c ?i?u tr?

Sau ?i?u tr?

- Tri?u ch?ng c? n?ng:

 • Kh th?
 • M?t
 • G?ng s?c km
 • H?i h?p
 • Ng?t

- L??ng ??nh dng ch?y thng

 • Qu t?i th? tch th?t ph?i/ siu m tim
 • T?ng tu?n hon ph?i ch? ??ng/ x-quang ng?c

- V? tr v b? l? thng

 • TLN l? th? 2
 • TLN l? th? 1
 • TLN xoang t?nh m?ch
 • TLN xoang vnh

- T?n th??ng ph?i h?p

 • Ch? (k?) van 2 l
 • H?p van ??ng m?ch ph?i
 • B?t th??ng t?nh m?ch ph?i
 • Sa van 2 l
 • T?n t?i t?nh m?ch ch? trn tri
 • B?nh ??ng m?ch vnh ph?i h?p

- p l?c ??ng m?ch ph?i

 • Kh?o st qua dng h? 3 l
 • Vch lin th?t d?t vo k? tm thu

- Lo?n nh?p tim

 • Rung nh?
 • Cu?ng nh?
 • Nh?p nhanh k?ch pht trn th?t
 • H?i ch?ng suy nt xoang
 • Bl?c tim

- Thuyn t?c ng??c dng: c?n trnh b?ng cch:

 • Trnh ? tr? t?nh m?ch
 • ???ng truy?n t?nh m?ch c mng l?c
 • Khng ?? catheter lu

- Sau ph?u thu?t

 • Co th?t/ trn d?ch mng tim
 • Dng ch?y thng t?n l?u
 • R?i lo?n ch?c n?ng tm thu v tm tr??ng th?t ph?i
 • p l?c ??ng m?ch ph?i
 • H? 2 l
 • H?p t?nh m?ch ph?i ho?c h?p t?nh m?ch ch? (TLN xoang t?nh m?ch)
 • Lo?n nh?p tim
 • H? van 3 l

- Sau can thi?p qua catheter

 • D?ng c? khng ngay h??ng
 • Thuyn t?c d?ng c?
 • D?ng c? lm xi mn vch lin nh? ho?c ??ng m?ch ch?
 • D?ng c? tc ??ng ??n cc c?u trc bn c?nh: van nh? th?t, xoang vnh, t?nh m?ch ch? trn, t?nh m?ch ph?i, ??ng m?ch ch?
 • Huy?t kh?i g?n vo d?ng c?
 • Vim n?i tm m?c nhi?m trng trong 6 thng ??u ho?c do l? thng t?n l?u
 • Dng ch?y thng t?n l?u

2. Thng lin th?t:

Thng lin th?t (TLT) l BTBS c t?n su?t cao nh?t lc sinh (8), kho?ng 3-3,5/1000 tr? ra ??i cn s?ng. C 4 ki?u gi?i ph?u h?c TLT. Do c nhi?u tn g?i khc nhau, cc ki?u nn ???c x?p l ki?u 1,2, 3, 4. B?ng 2 tm t?t cc ki?u v tn th??ng g?i.

TLT l BTBS c t?n su?t cao nh?t ? tr? em. ? ng??i l?n th??ng t g?p h?n v h?u h?t cc b?nh nhn TLT c?n ph?u thu?t s?m ?? trnh bi?n ch?ng ph?c h?p Eisenmenger.

Cc bi?n ch?ng c?a TLT ch?a ph?u thu?t bao g?m : t?ng p ?MP, suy tim tri, vim n?i tm m?c nhi?m trng, h? van ?MC.

Ch? ??nh ph?u thu?t TLT d?a vo p l?c ?MP v tri?u ch?ng suy tim tri.

? ng??i l?n c TLT l? nh? v?i p l?c ??ng m?ch ph?i (AL?MP) bnh th??ng v Qp/Qs 1,5 v t? l? AL?MP/ALMHT<0,5 c?n ph?u thu?t.(ALMHT: p l?c m?ch h? th?ng).

Ng??i l?n c TLT l? l?n v?i AL?MP/ALMHT > 0,75 nh?ng Qp/Qs th?p do s?c c?n m?ch ph?i cao trn 7 ??n v?/m2khng nn ph?u thu?t. Nguy c? t? vong s?m v t? vong mu?n sau ph?u thu?t cao, ??ng th?i AL?MP cn cao sau ph?u thu?t (10).

Sinh thi?t ph?i khng gip gi?i quy?t ???c ch? ??nh ph?u thu?t ? cc tr??ng h?p ny (11).

M?t s? di ch?ng ho?c bi?n ch?ng sau m? c th? l :

- Thng lin th?t cn st l?i

- Bl?c nhnh ph?i

- Lo?n nh?p nh?, lo?n nh?p th?t

- T?ng p ?MP cn t?n t?i (tr??ng h?p m? ch?m).

kc2010-1

Hnh 1 : Cc v? tr Thng lin th?t
Pulmonary artery : ??ng m?ch ph?i
Left atrium : nh? tri
Right atrium : nh? ph?i
Left ventricle : th?t tri
Right ventricle : th?t ph?i
Ventricular septal defect : thng lin th?t
B?ng 2: ??nh danh m?i TLT (TL 4)
PT : thn ?MP
Outlet Septum : vch bu?ng thot
Trabecular Septum : vch c? b
Inlet Septum : vch vo bu?ng nh?n
Membranous Septum : vch mng

B?ng 2: ??nh danh m?i TLT (TL 4)

KI?U TLT

??NG NGH?A

??C TNH

Ki?u 1

- TLT vch chp

- TLT d??i ?MP

- TLT vng ph?u

- TLT trn mo

- TLT ph?m c? hai c?nh ??ng m?ch

- N?m bn d??i van bn nguy?t trong vch chp ho?c vch bu?ng t?ng

Ki?u 2

- TLT quanh mng

- TLT c?nh mng

- TLT vch chp th?t

- T??ng h?p v?i vch mng

- Bao quanh b?i van nh? th?t, khng bao g?m ki?u 3 TLT

- C th? lan t?i bu?ng nh?n hay bu?ng t?ng

Ki?u 3

- TLT bu?ng nh?n

- Ki?u knh nh? th?t

- Bu?ng nh?n VLT ngay d??i b? my van nh? th?t

Ki?u 4

- TLT vch c?

- Hon ton bao quanh b?i c?

- C th? gi?a vch c?; pha m?m, pha sau ho?c pha tr??c c?a vch c?

- C th? c nhi?u l? thng

B?ng 3: Cc ?i?m chnh c?n theo di b?nh nhn TLT ng??i l?n

Ch?a ???c ?i?u tr? ho?c ? ph?u thu?t hay ? can thi?p

? ph?u thu?t/ ho?c ?ng b?ng can thi?p

- Pht tri?n H? van ?MC

- Kh?o st b?nh ?MV k?t h?p

- Pht tri?n h? van 3 l

- Kh?o st m?c ?? dng ch?y thng tri ph?i

- R?i lo?n ch?c n?ng th?t tri

- Pht tri?n h?p d??i van ?MP (th??ng do th?t ph?i hai bu?ng)

- Pht tri?n h?p kn ?o d??i van ?MC

- M?c ?? dng ch?y thng (shunt) t?n l?u c?a TLT

- Pht tri?n lo?n nh?p tim, bl?c tim

- Bi?n ch?ng huy?t kh?i thuyn t?c

2.1.Khuy?n co s? d?ng thng tim trong ch?n ?on TLT

1. Lo?i II a: Thng tim/ TLT ng??i l?n khi d? ki?n c?n lm sng khc khng ?? k?t lu?n ho?c c?n tm thm thng tin.

a. L??ng ??nh dng ch?y thng (MCC:B)

b. Kh?o st p l?c v s?c c?n ??ng m?ch ph?i. Tr?c nghi?m b?ng dn m?ch v?i TA?MP (MCC:B)

c. L??ng ??nh t?n th??ng ph?i h?p nh? h? van ?MC, th?t ph?i hai bu?ng (MCC:C)

d. Xc ??nh TLT nhi?u l? (MCC:C)

e. Ch?p ?MV trn b?nh nhn TLT ng??i l?n c nguy c? b?nh ?MV (MCC: C)

f. Gi?i ph?u h?c TLT, ??c bi?t ? b?nh nhn c?n ?ng b?ng d?ng c?.

2.2.Khuy?n co v? ?i?u tr? n?i khoa TLT:

- Lo?i II b: ?i?u tr? b?ng thu?c dn m?ch ph?i (sildenafil, tadalafil, bosentan...)b?nh nhn TLT ng??i l?n c t?ng p ?MP n?ng v ti?n tri?n (MCC: B)

2.3.Khuy?n co v? ph?u thu?t TLT

- Lo?i I:

a. Ch? ??nh ?ng TLT khi Qp/Qs ? 2 v c ch?ng c? t?ng t?i th? tch th?t tri (MCC:B)

b. ?ng t?t c? TLT c ti?n s? vim n?i tm m?c nhi?m trng (MCC:C)

- Lo?i II a:

a. ?ng TLT c dng ch?y thng tri ph?i r km Qp/Qs > 1,5 v AL?MP < 2/3 ALMHT km s?c c?n m?ch ph?i < 2/3 s?c c?n m?ch h? th?ng (MCC:B)

b. ?ng TLT c dng ch?y thng tr?i ph?i r km Qp/Qs > 1,5 v c d?u suy tim tm thu th?t tri ho?c suy tim tm tr??ng th?t tri

2.4. Khuy?n co v? ?ng TLT b?ng can thi?p:

Lo?i II b:

- Cn nh?c ?ng TLT vng c? b?ng d?ng c?, khi:

- L? thng n?m xa van 3 l v van ?MC, c bu?ng th?t tri dn r?ng, c t?ng p ?MP (MCC:C)

2.5. Khuy?n co v? theo di b?nh nhnTLT ? ph?u thu?t ho?c ?ng b?ng d?ng c?:

Lo?i I:

a. Ng??i l?n TLT ? ?i?u tr?, cn dng ch?y thng t?n l?u ho?c TA?MP, h? van ?MC ho?c ngh?n ???ng ra th?t ph?i ho?c ngh?n ???ng ra th?t tri, c?n theo di m?i n?m b?i chuyn gia (MCC:C)

b. Ng??i l?n TLT ? ?ng b?ng d?ng c? c?n ???c theo di m?i n?m (MCC:C)

3. Knh Nh? Th?t (Thng sn nh? th?t, khi?m khuy?t g?i n?i m?c tim)

Knh nh? th?t (KNT) c 2 th?: knh nh? th?t ton ph?n v knh nh? th?t bn ph?n. C m?t s? tc gi? cn nu thm knh nh? th?t th? trung gian. H?u h?t knh nh? th?t th? ton ph?n (75%) ph?i h?p v?i h?i ch?ng Down. Ch? 10% knh nh? th?t bn ph?n c km h?i ch?ng Down. Bi?n ??i gi?i ph?u h?c c?a knh nh? th?t ton ph?n bao g?m: thng lin nh? l? tin pht, thng lin th?t bu?ng nh?n, m?t vng van v m?t van nh? th?t ??c nh?t; h? van nh? th?t ??c nh?t th??ng n?ng. Knh nh? th?t bn ph?n bao g?m thng lin nh? l? tin pht, khng c TLT, 2 vng van v 2 van nh? th?t tri v ph?i; th??ng c thm ch? van nh? th?t d?n ??n h? van t? nh? ??n n?ng v?a.

Knh nh? th?t ton ph?n th??ng c?n ???c ?i?u tr? ph?u thu?t s?m, tr??c 1 tu?i, ?? trnh bi?n ch?ng Eisenmenger (dng ch?y thng ??o ng??c do t?ng p ??ng m?ch ph?i c? h?c cao h?n p l?c m?ch h? th?ng).

Ch?n ?on knh nh? th?t c?n khm nghi?m lm sng, ECG, x-quang ng?c, siu m tim qua thnh ng?c; ?i khi c?n ?nh c?ng h??ng t? v thng tim. ?nh c?ng h??ng t? c?n thi?t khi c?n l??ng ??nh gi?i ph?u h?c c?a h? ??ng m?ch, h? t?nh m?ch khi c t?n th??ng ph?i h?p. Ch? ??nh thng tim trong KNT thu?c lo?i IIa khi c?n thi?t kh?o st p l?c ?MP v khng l?c m?ch mu ph?i (7)

3.1. Khuy?n co v? thng tim/ KNT

Lo?i IIa:

- Thng tim c?n thi?t khi c?n kh?o st p l?c ?MP v lm tr?c nghi?m v?n m?ch (nitric oxide, O 2, iloprost) (MCC:B)

3.2. Khuy?n co v? ?i?u tr? n?i:

H?u h?t b?nh nhn khng c?n ?i?u tr? n?i. S? d?ng UCMC v/ho?c l?i ti?u khi b?nh nhn c h? van nh? th?t km suy tim m?n c tri?u ch?ng.

3.3. Khuy?n co v? ?i?u tr? ph?u thu?t

Lo?i I:

a. Ph?u thu?t vin c?n ???c hu?n luy?n chuyn su v? BTBS (MCC:C)

b. C?n ph?u thu?t l?i b?nh nhn ng??i l?n knh nh? th?t ? ph?u thu?t, khi c cc ch? ??nh:

- C tri?u ch?ng c? n?ng do t?n th??ng van nh? th?t ho?c lo?n nh?p nh? ho?c th?t, ho?c th?t tri ngy cng dn ho?c ch?c n?ng th?t tri gi?m (MCC:B)

- Ngh?n ???ng ra th?t tri, ?? chnh p t?i ?a > 70 mmHg ho?c trung bnh > 50 mmHg ho?c c ?? chnh < 50 mmHg nh?ng c km h? van 2 l n?ng ho?c h? van ?MC n?ng (MCC:B)

- TLN ho?c TLT t?n l?u ho?c ti pht c dng ch?y thng tri ph?i c ngh?a.

3.4. Khuy?n co v? thai k?

Lo?i I:

a. T?t c? ph? n? c ti?n s? knh nh? th?t c?n ???c kh?o st siu m tim v? t?n th??ng cn t?n l?u ?nh h??ng huy?t ??ng c th? c h?i cho thai nhi (MCC:C)

b. C?n bn v? nguy c? c?a thai k? v bi?n php phng trnh v?i ph? n? b?nh knh nh? th?t c km h?i ch?ng Down (MCC:C)

4. Cn ?ng ??ng m?ch:

T?n su?t b?nh nhn cn ?ng ??ng m?ch vo kho?ng 1 trn 2000 tr? ra ??i cn s?ng ho?c 10% t?ng s? cc BTBS (12). Gi?ng nh? TLT, b?nh nhn cn ?ng ??ng m?ch c?n ph?u thu?t tr??c khi bi?n ch?ng t?ng p ?MP c? h?c lm dng ch?y thng ??i chi?u t? ph?i sang tri (Eisenmenger).

Cc bi?n ch?ng c?a cn ?ng ??ng m?ch bao g?m :

- Suy tim tri

- T?ng p ?MP

- Vim n?i tm m?c nhi?m trng

- Vi ha thnh ?ng ??ng m?ch, b?t ??u t? pha ?MC

T?t c? b?nh nhn cn ?ng ??ng m?ch c?n ph?u thu?t, ngo?i tr? ?ng ??ng m?ch nh?, khng nghe m th?i km p l?c ?MP bnh th??ng (13).

? b?nh nhn ng??i l?n nguy c? vi ha ?ng ??ng m?ch v b?nh m?ch mu ph?i t?c ngh?n r?t cao. Tr??ng h?p s?c c?n m?ch ph?i th?p h?n, nh?ng ?ng ??ng m?ch ng?n v vi ha nhi?u, c?n ph?u thu?t tim h? (15) (trnh v? ?ng ??ng m?ch khi k?p trong ph?u thu?t tim kn) ho?c ph?u thu?t tim kn c h? huy?t p ch? huy. K? thu?t ?ng ?ng ??ng m?ch qua thng tim b?ng vng xo?n (coil) ho?c b?ng d?ng c? Amplatzer gip ?i?u tr? cn ?ng ??ng m?ch khng qua ph?u thu?t. K? thu?t ny ???c ??c bi?t ch? ??nh cho tr??ng h?p ?ng ??ng m?ch b? vi ha.

Cc bi?n ch?ng trong, sau ph?u thu?t cn ?ng ??ng m?ch bao g?m :

- Ti phnh gi? ?ng ??ng m?ch (ductal false aneurysm) sau ph?u thu?t bi?u hi?n b?ng kh?i u trung th?t tri th?y ???c ? phim l?ng ng?c

- Li?t c? honh do c?t ??t th?n kinh honh

- Li?t dy m thanh

- T?ng p ?MP cn t?n t?i (do ch? ??nh ph?u thu?t ch?m)

- Trn d?ch mng ph?i d??ng ch?p.

kc2010-2

Khuy?n co v? ?i?u tr? n?i khoa:

Lo?i I:

Theo di ??nh k? cn ?M nh?, khng d?u hi?u t?ng t?i th? tch tim tri (MCC:C)

Khuy?n co v? ?ng ?ng ??ng m?ch:

Lo?i I:

a. ?ng ??M b?ng thng tim ho?c qua ph?u thu?t, trong cc ch? ??nh:

- Nh? tri v/ ho?c th?t tri dn ho?c c t?ng p ??ng m?ch ph?i ho?c c dng ch?y thng tri ph?i r (MCC:C)

- C ti?n s? vim n?i tm m?c nhi?m trng/ cn ?ng ??ng m?ch (MCC:C)

b. ?ng ??ng m?ch vi ho nn ???c ?ng b?ng d?ng c? (MCC:C)

c. C?n ph?u thu?t khi ?ng ??ng m?ch qu l?n (MCC:C) ho?c ?ng ??ng m?ch xo?n v?n ng?n c?n ?ng b?ng d?ng c? (MCC:B)

Lo?i II a

a. ?ng ?M nh? khng tri?u ch?ng c? n?ng b?ng d?ng c? (MCC:C)

b. ?ng ?M ? b?nh nhn c t?ng p ?MP nh?ng dng ch?y thng tri ph?i r (MCC:C)

5. T?n th??ng t?c ngh?n tim tri: b?nh van ?MC, h?p d??i van, h?p trn van, h?p eo ?MC, r?i lo?n ??ng m?ch ch? ln k?t h?p

5.1. M?t vi ??nh ngh?a:

Van ?MC 2 m?nh l d? t?t tim b?m sinh c t?n su?t cao nh?t, 1-2% dn chng. D? t?t ny s? d?n ??n h?p ho?c h? van ?MC vo tu?i trung nin.

Theo ??nh ngh?a c?a ACC/AHA 2006, h?p van ?MC nh? khi di?n tch m? van > 1,5 cm2, ?? chnh p l?c trung bnh < 25 mmHg, ?? chnh p l?c t?i ?a 64 mmHg (12).

Cc t?n th??ng th??ng ph?i h?p v?i van ?MC 2 m?nh bao g?m h?p d??i van ?MC, van 2 l hnh d, thng lin th?t, cn ?ng ??ng m?ch ho?c h?p eo ?MC km gi?m s?n cung ?MC m?c ?? khc nhau.

H?i ch?ng Shone bao g?m: van ?MC hai m?nh, h?p d??i van ?MC, h?p van ?MC, h?p eo ?MC, van 2 l hnh d ho?c vng trn van 2 l.

5.2. Khuy?n co ?i?u tr? n?i khoa ngh?n ???ng ra th?t tri

Lo?i IIa:

a. ?i?u tr? t?ng huy?t p (THA) trn b?nh nhn h?p van ?MC c?n theo di k? p l?c tm tr??ng ?? trnh gi?m t??i mu ?MV (MCC:C)

b. Nn dng ch?n bta cho b?nh nhn van ?MC 2 m?nh km dn g?c ?MC (MCC:C)

c. Nn s? d?ng lu di dn m?ch trn b?nh nhn van ?MC 2 m?nh km THA, c?n theo di k? p l?c tm tr??ng (MCC: C)

Lo?i IIb:

Nn s? d?ng statin ?i?u tr? b?nh nhn van ?MC 2 m?nh c y?u t? nguy c? (YTNC) x? v?a ??ng m?ch, nh?m gi?m thoi ho van ?MC v XV?M (MCC:C)

Lo?i III

- Khng s? d?ng dn m?ch ?i?u tr? lu di b?nh nhn h? van ?MC nh? ho?c n?ng v?a khng tri?u ch?ng c? n?ng c ch?c n?ng th?t tri bnh th??ng (MCC:B)

- Khng s? d?ng dn m?ch ?i?u tr? lu di b?nh nhn h? van ?MC khng tri?u ch?ng c? n?ng, c km r?i lo?n ch?c n?ng th?t tri, d? tr thay van ?MC (MCC:B)

5.3. Khuy?n co ?i?u tr? can thi?p h?p van ?MC 2 m?nh ? ng??i l?n

Lo?i I:

B?nh nhn ng??i l?n, van ?MC khng vi ha, khng km h?, c th? nong van b?ng bng:

- C tri?u ch?ng ?au th?t ng?c, ng?t, kh th? g?ng s?c km ?? chnh p l?c t?i ?a ?o b?ng thng tim qua van ?MC > 50 mmHg (MCC:C)

- B?nh nhn khng tri?u ch?ng c? n?ng, nh?ng c b?t th??ng ST ho?c T ? chuy?n ??o ng?c tri trn ECG lc ngh? ho?c g?ng s?c km ?? chnh p l?c t?i ?a > 60 mmHg (MCC:C)

Lo?i III:

Ng??i tr? v v? thnh nin, khng nong van ?MC b?ng bng n?u khng tri?u ch?ng c? n?ng, ECG khng thay ??i v ?? chnh p t?i ?a < 40 mmHg (MCC:B)

- Ch? ???c nong van khi di?n tch m? van ? 0.45 cm2/1m2di?n tch c? th?

- Ch? nong ? trung tm c kinh nghi?m v? th? thu?t ny

5.4. Khuy?n co ph?u thu?t s?a van ho?c thay van v thay g?c ??ng m?ch ch?

Lo?i I:

a. Ch? ??nh s?a van, thay van ho?c ph?u thu?t Ross ???c th?c hi?n cho b?nh nhn h?p van ?MC n?ng c?n ph?u thu?t b?c c?u ?MV, ph?u thu?t ?MC ho?c ph?u thu?t van tim khc (MCC:C)

b. Ch? ??nh ph?u thu?t thay van ?MC ???c th?c hi?n cho b?nh nhn h?p van ?MC n?ng km r?i lo?n ch?c n?ng th?t tri (PXTM < 50%) (MCC: C)

c. Ch? ??nh thay van ?MC ???c th?c hi?n cho ng??i tr? b? h?p van ?MC n?ng km :

- C tri?u ch?ng c? n?ng (MCC:C)

- Xu?t hi?n r?i lo?n ch?c n?ng th?t tri (PXTM < 50%) ho?c th?t tri ngy cng dn (MCC: C)

d. Ph?u thu?t s?a ho?c thay ?MC ln ???c th?c hi?n ? b?nh nhn c van ?MC 2 m?nh khi ???ng knh ?MC ln ? 5 cm ho?c dn h?n v?i m?c ?? ? 5 mm/m?i n?m (MCC:B)

Lo?i IIa:

Nn thay van ?MC ? b?nh nhn h?p van ?MC n?ng, khng tri?u ch?ng c? n?ng v phn xu?t t?ng mu bnh th??ng (> 50%), nh?ng dn th?t tri n?ng (???ng knh TTr cu?i tm tr??ng > 75 mm ho?c cu?i tm thu > 55 mm) (MCC:B)

Lo?i IIb:

- Cn nh?c thay van ?MC trn b?nh nhn h?p van ?MC n?ng khng tri?u ch?ng c? n?ng km ?p ?ng b?t th??ng v?i g?ng s?c (MCC:C) 

gigigi

2013-09-12 191209