Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.

backrop 1

Ngy 13 thng 6 n?m 2013 , t?i b?nh vi?n h?u ngh? Vi?t ??c ? tt? ch?c h?i kh?o ph?u thu?t tim m?ch chuyn ?? lc ??ng m?ch ch? v vim n?i tm m?c nhi?m khu?n, ??n tham gia h?i ngh? g?m cc chuyn gia hng ??u c? n??c v? ph?u thu?t tim m?ch ??t bi?t c s? tham gia chuyn gia Baldev S. Sekhon, M.D., FACS v? ph?u thu?t tim ng??i l?n v ??ng m?ch ch? (?n ??).

cgia

PGS Nguy?n Ti?n Quy?t c m?t v ?nh gi cao vi?c t? ch?c h?i ngh? ny v pht bi?u t?i h?i ngh? v? t?m quan trong vi?c c?p nh?t lin t?c ki?n th?c tin ti?n c?a th? gi?i trong ?i?u tr? ph?u thu?t t?i Vi?t nam ni chung v Vi?t ??c ni chung, ??t bi?t tnh chuyn mn ha su, nh? nh?ng c?p nh?t v? l?nh v?c ?i?u tr? v ph?u thu?t m b?nh vi?n Vi?t ??c ? c nh?ng l?nh v?c ngang t?m th? gi?i v khu v?c ???c b?n b qu?c t? ?nh gi cao.

htruong

H?i ngh? ? nghe 05 bi bo co v xem trnh di?n ph?u thu?t live surgery mang tnh ?o t?o c?p nh?t v nghin c?u t?ng k?t th?c ti?n chuyn ?? v? ph?u thu?t lc ??ng m?ch ch?, vim n?i tm m?ch nhi?m khu?n c?a cc chuyn gia trong v ngoi n??c, nhi?u tham lu?n ? ???c trao ??i t?i h?i ngh? r?t si n?i v h?u ch, V?i cc k?t qu? ph?u thu?t b?nh l lc ??ng m?ch ch? v vim n?i tm m?c nhi?m khu?n trong n??c ???c cc chuyn gia ?nh gi r?t cao v ?n t??ng.

htr

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209