Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
DANH SCH BI BO CO T?I ??I H?I TIM M?CH TON QU?C L?N TH? 12
1
Tất cả các trang

12thh

Stt

Phin H?i tr??ng M s? Ch? ?? Ng??i trnh by S? l?n ???c t?i v? File bo co

1. Lm sng D A010 PRIMARY RESULTS OF RF CATHETER ABLATION FOR AF IN VIETNAM HEART INSTITUTE TS.Ph?m Qu?c Khnh
(Vi?n Tim M?ch Vi?t Nam, H N?i)
203 T?i v?
2. Lm sng D A011 NGHIN C?U ?NG D?NG ?I?N SINH L H?C TIM ?? CH?N ?ON V ?I?U TR? M?T S? R?I LO?N NH?P TH?T B?NG N?NG L??NG SNG C T?N S? RADIO TS.Nguy?n H?ng H?nh
(BV?K t?nh Qu?ng Ninh)
182 T?i v?
3. Lm sng D A012 NGHIN C?U GP PH?N CH?N ?ON, PHN T?NG NGUY C? & ?I?U TR? H/C BRUGADA TS.Tn Th?t Minh
(PG?, BV Tim Tm ??c, TP. H? Ch Minh)
228 T?i v?
4. Lm sng D A013 GI TR? ?I?N TM ?? B? M?T TRONG D? ?ON C? CH? C? NH?P NHANH K?CH PHT TRN TH?T ??U PH?C B? QRS H?P ThS.Nguy?n L??ng K?
(BV?K t?nh Khnh Ha)
204 T?i v?
5. Lm sng D A014 P D?NG PH??NG PHP ?NH GI M?I TRN ?I?N TM ?? TRONG CH?N ?ON PHN BI?T NH?P NHANH C QRS GIN R?NG ThS.Nguy?n ??c Hong
(BV H??ng Tr, Th?a Thin Hu?)
217 T?i v?
6. Lm sng D A016 T?O NH?P ??NG B? NH? TH?T V?I DY ?I?N C?C KP V MY T?O NH?P 2 BU?NG TS.Tr?n Th?ng
(OG, USA)
180 T?i v?
7. Lm sng D A018 NGHIN C?U BI?N ??I ?I?N TM ?? KHI QUAN H? TNH D?C ? NAM GI?I TRONG ?? TU?I 45 -50 BS.Tr?n T?t ??t
(BV 198 B? Cng An, H N?i)
259 T?i v?
8. Lm sng D A019 NGHIN C?U BI?N THIN NH?P TIM THEO TH?I GIAN V THEO PH? T?N S? ? NG??I BNH TH??NG B?NG HOLTER ?I?N TIM 24 GI? BS.Tr?n Minh Tr
(BV Nguy?n Tri, TP. H? Ch Minh)
168 T?i v?
9. Lm sng D A021 R?I LO?N ??NG B? ? B?NH NHN SUY TIM C QRS H?P ThS.Quy?n ??ng Tuyn
(BV TW Qun ??i 108, H N?i)
170 T?i v?
10. Lm sng D A1 H?I CH?NG CHUY?N HA ? B?NH NHN T?NG HUY?T P N? TRN 45 TU?I T?I B?NH VI?N C ? N?NG TS.V Th? H Hoa
(BV?K TP. ? N?ng)
358 T?i v?
11. Lm sng D A1 NGHIN C?U T? L? R?I LO?N NH?P TIM? NG??I TRN 15 TU?I T?I B?NH VI?N H??NG TR T?NH TH?A THIN HU? ThS.Nguy?n ??c Hong
(BV H??ng Tr, Th?a Thin Hu?)
159 T?i v?
12. Lm sng D A1 R?I LO?N NH?P TIM V BI?N THIN NH?P TIM / HOLTER ?I?N TIM 24 GI? ? B?NH NHN ?I THO ???NG TP 2 C BI?N CH?NG TH?N TS.Nguy?n T ?ng
(BV TW Hu?)
168 T?i v?
13. Lm sng D A2 NH?N XT K?T QU? S?M SAU PH?U THU?T S?A CH?A TON B? B?NH KNH NH? TH?T TON PH?N T?I B?NH VI?N TIM H N?I ThS.?o Quang Vinh
(BV Tim H N?i)
131 T?i v?
14. Lm sng D A2 PH?U THU?T S?A TON B? ?I?U TR? B?T TH??NG TAUSSIG-BING: KINH NGHI?M 3 TR??NG H?P T?I B?NH VI?N NHI TRUNG ??NG BS.Nguy?n L Th?nh Tr??ng
(Vi?n Nhi Trung ??ng, H N?i)
132 T?i v?
15. Lm sng D A2 K?T QU? B??C ??U ?I?U TR? TIU S?I HUY?T CHO B?NH NHN K?T VAN HAI L NHN T?O C? H?C DO HUY?T KH?I T?I B?NH VI?N TIM H N?I ThS.Nguy?n Xun Tu?n
(BV Tim H N?i)
150 T?i v?
16. Lm sng D A2 MEDICDISSECTION OF THE INTERVENTRICULAR SEPTUM DUE TO CORONARY ARTERY FISTULA BS.Nguy?n Xun Trnh
(TT Y khoa MEDIC, TP. H? Ch Minh)
131 T?i v?
17. Lm sng D A2 ROLE OF 64 MULTI-DETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHYIN CONGENITAL HEART DISEASES BS.D??ng Phi S?n
(TT Y khoa MEDIC, TP. H? Ch Minh)
125 T?i v?
18. Lm sng D A2 ?NH GI HI?U QU? ?I?U TR? C?A SILDENAFIL TRONG T?NG P L?C ??NG M?CH PH?I N?NG TS.?? Qu?c Hng
(Vi?n Tim M?ch Vi?t Nam, H N?i)
167 T?i v?
19. Lm sng D A2 HI?U QU? B??C ??U C?A THNG TIM CAN THI?P THNG LIN TH?T T?I B?NH VI?N ??I H?C Y D??C TP.HCM PGS.TS.Tr??ng Quang Bnh
(?H Y D??c TP. H? Ch Minh)
148 T?i v?
20. Lm sng D A3 GP PH?N CH?N ?ON V ?I?U TR? VIM ??NG M?CH TAKAYASU: NHN 5 TR??NG H?P LM SNG BS.H? Minh Tu?n
(BV Tim Tm ??c, TP. H? Ch Minh)
168 T?i v?


 

gigigi

2013-09-12 191209