Bạn đang truy cập: Trang ch? Tin ho?t ??ng

Email In PDF.

hoinghi12


Stt --------Ngy ------------Ch? ?? ----------------------------------------------Ng??i trnh by--------------- File bo co
1. 19/10 M?T S? THNG S? TH?NG K C? B?N TRONG NGHIN C?U LM SNG ThS.BS. V?n ??c H?nh
(Vi?n Tim M?ch Vi?t Nam, H N?i)
T?i v?
2. 20/10 Ch?n ?on v x? tr b?nh l ??ng m?ch ch? ng?c (Tm t?t Khuy?n co 2010) GS.TS. Nguy?n Ln Vi?t
(Vi?n Tim M?ch Vi?t Nam, H N?i)
T?i v?
3. 20/10 Ch?n ?on v x? tr b?nh tim b?m sinh ? ng??i tr??ng thnh (Tm t?t Khuy?n co 2010) PGS.TS. Ph?m Nguy?n Vinh
(BV Tim Tm ??c, TP. H? Ch Minh)
T?i v?
4. 20/10 D? phng b?nh l m?ch vnh ? ph? n? (Tm t?t Khuy?n co 2010) GS.TS. Ph?m Gia Kh?i
(Ch? t?ch H?i Tim m?ch Vi?t Nam, Vi?n Tim M?ch Vi?t Nam, H N?i)
T?i v?
5. 20/10 Ch?n ?on v ?i?u tr? b?nh ??ng m?ch ngo?i bin (Tm t?t Khuy?n co 2010) PGS.TS. ?inh Th? Thu H??ng
(Vi?n Tim M?ch Vi?t Nam, H N?i)
T?i v?
6. 20/10 Ch?n ?on & ?i?u tr? ng?t (Tm t?t Khuy?n co 2010) GS.TS. Hu?nh V?n Minh
(BV TW Hu?)
T?i v?
7. 20/10 Th?m d ?i?n sinh l & ?i?u tr? can thi?p cc r?i lo?n nh?p tim (Tm t?t Khuy?n co 2010) TS. Ph?m Qu?c Khnh
(Vi?n Tim M?ch Vi?t Nam, H N?i)
T?i v?
Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209