Bạn đang truy cập: Trang ch? Giớ thiệu

Email In PDF.

I. L?ch s? pht tri?n:

HCM&GSTung
N?m 1958 l?n ??u tin m? b?nh tim l h?p van hai l do BS Tn Th?t Tng nh?ng lc ? ch?a c m?t khoa m ch? l? t? vi b?nh nhn n?m l?n v?i nh?ng b?nh khc. Cu?i n?m 1959, m?t ?on chuyn gia Lin x (Gs Libov) sang H n?i gip m? tim, lc ? m?i t?p trung nhi?u b?nh nhn v hnh thnh khoa m? tim. Tuy nhin v?n cn nhi?u lo?i b?nh nhn khc cng n?m: th?c qu?n, ph?i, c?t gan. Khng c quy?t ??nh thnh l?p Khoa ph?u thu?t tim m?ch m ch? g?i d??i ci tn khoa (phng) 1B m m?i ng??i ??u hi?u ? l khoa m? tim.

Lc ??u ch? m? tim kn, ph?i ??n n?m 1964 m?i m? tim h? d??i ng?ng tu?n hon t?m th?i ? nhi?t ?? 32 0C.
N?m 1965 b?t ??u m? tim h? v?i my tim ph?i do Trung Qu?c t?ng.

Ngy nay:

1. Khm ch?a b?nh:
Khm v ?i?u tr? ph?u thu?t cc b?nh tim m?ch v l?ng ng?c : cc b?nh tim b?m sinh, cc b?nh tim m?c ph?i (van tim, m?ch vnh), cc b?nh v? ??ng m?ch ch? v cc ??ng m?ch ngo?i bin, cc b?nh khc v? l?ng ng?c (u ph?i, u trung th?t, b??u c?...)., c?p c?u cc v?t th??ng, ch?n th??ng m?ch mu, tim, l?ng ng?c, ghp t?ng

2. ?o t?o:
N?i th?c t?p lm sng c?a cc sinh vin y khoa, cc ??i t??ng h?c vin sau ??i h?c nh? : chuyn khoa c?p I, c?p II, n?i tr b?nh vi?n, cao h?c, ti?n s?,...

3. Nghin c?u khoa h?c:
Th?c hi?n nhi?u ?? ti nghin c?u c?p Nh n??c, c?p B?, c?p c? s? v? cc b?nh l tim m?ch, l?ng ng?c.

4. Ch? ??o chuyn khoa:
- T? ch?c cc l?p hu?n luy?n ph?u thu?t m?ch mu c?p c?u cho cc ph?u thu?t vin ? cc t?nh pha B?c.
- Gip ?? ?o t?o, thnh l?p cc trung tm m? tim kn v h? : Vi?n Qun y 108, b?nh vi?n Xanh Pn H n?i, b?nh vi?n Vi?t Ti?p H?i phng, b?nh vi?n Ch? R?y thnh ph? H? Ch Minh, b?nh vi?n Trung ??ng Hu?. B?nh vi?n t?nh Bnh ??nh, h? th?ng b?nh vi?n V? tinh Vi?t ??c

5. H?p tc Qu?c t?:
- H?p tc v? ph?u thu?t tim ??c bi?t tim h? v?i t? ch?c T.C.V. Php
- H?p tc v?i H?i ADVASE Php v? ph?u thu?t m?ch mu : ?o t?o t?i Php v t?i Vi?t Nam thng qua cc l?p t?p hu?n.
- H?p tc v?i khoa ph?u thu?t tim m?ch t?i b?nh vi?n St.Jacques, Rangueil v nhi?u b?nh vi?n t?i Paris N??c c?ng ho Php.
- H?i ph?u thu?t tim t?i M?, Australia, Philipine, Singapore,?i loan...
- Nh?n m?t s? sinh vin, ?i?u d??ng n??c ngoi ??n th?c t?p t?i khoa.
- Ph?i h?p v?i H?i ?i?u d??ng Php,?i loan hu?n luy?n nng cao nghi?p v? cho ?i?u d??ng

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209