Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Ai ph?i (c ch? ??nh) ghp tim ?

Ng??i b?nh b? m?c b?nh tim, trong tr??ng h?p ?i?u tr? thu?c v m?t s? can thi?p khc (nh? ph?u thu?t) khng c kh? n?ng c?i thi?n t?t h?n tnh tr?ng c?ng nh? tri?u ch?ng suy tim ti?n tri?n,nguy c? ??t t?, ghp tim l m?t gi?i php nh?m ?em l?i ch?t l??ng cu?c s?ng v ko di tu?i th? . ch?ng h?n b?nh th??ng g?p l suy tim c? tim gi?n

b?nh l c? tim gi?n

Th? t?c c?n thi?t tr??c khi ghp l g ?

Ng??i b?nh ???c khm m?t cch c?n th?n, v n?u thu?c nhm ng??i ch? ghp th h? ???c qu?n l trong m?t danh sch bao g?m nhi?u cc ch? s? v? m?c sinh l, tm l v lun ???c s? h? tr? gip ?? c?a cc nhn vin bc s? ,?i?u d??ng, nh tm l, x h?i v c? nh?ng ng??i thn nh?m ki?m sot v gio d?c c?ng nh? gi?i quy?t nhi?u v?n ?? lin quan ??n s?c kh?e, tm sinh l v kh? n?ng ch?p nh?n vi?c c?y ghp, v b?t ??u t?p kh? n?ng ??i ph v?i vi?c c?y ghp tim

Ch? ??i bao lu, v li?u c an ton trong qu trnh ch? ??i ?

N?u ng??i b?nh ? ???c khm sng l?c v l?a ch?n th h? ???c ??a vo danh sch ng??i b?nh ch? ghp, qu trnh ny t??ng ??i lu di v c?ng th?ng, b?nh vi?n lun lun gi? lin l?c v?i ng??i b?nh trong vi?c ki?m tra v ?i?u ch?nh tnh tr?ng s?c kh?e, tm l v s?n sng lin l?c b?t k? lc no n?u c ng??i hi?n t?ng ph h?p

Th?i gian ti?n hnh ph?u thu?t l bao lu ?

Tnh t? lc ??a ln phng ph?u thu?t th th?i gian ti?n hnh quy trnh ghp thng th??ng ko di 4-12 ti?ng ??ng h? v c th? lu h?n ty theo t?ng b?nh nhn c? th?

Tri tim ???c nh?n t? ?u m c?

Thng th??ng tim ???c nh?n l t? ng??i cho hi?n ch?t no do m?t nguyn nhn no ? nhu ch?n th??ng s? no do tai n?n, hay tai bi?n m?ch no, ??t qu? v ???ng nhin tr??c khi tri tim ???c l?y ra ?? ghp cho ng??i nh?n ph?i ???c ki?m tra ??m b?o r?ng qu? tim cn ch?c n?ng t?t nh? vi?c ch?p phim tim ph?i, CT tim ph?i, lm ?i?n tim, ch?p m?ch vnh.., b?nh truy?n nhi?m, v ???ng nhin ?? cho ???c ng??i nh?n th ph?i lm cc xt nghi?m t??ng h?p nhm mu ,HLA

Vi?c ph?u thu?t ???c ti?n hnh nh? th? no ?

qu? tim s? ???c c?t r?i t? ng??i cho v chuy?n sang ghp cho ng??i nh?n sau khi ? c?t b? qu? tim ? b? h?ng c?a ng??i nh?n, vi?c ny ?i h?i ph?i m? m? l?ng ng?c c?t ??ng m?ch ph?i ??ng m?ch ch? v m?t ph?n tm nh? tch r?i cc ??ng t?nh m?ch d?n vo tim .

m ph?ng tim ghp

Chu?n b? tr??c ghp l g?

Nh?ng ng??i b? suy tim giai ?o?n cu?i nh?ng cc ph?n khc v?n kh?e m?nh v ho?t ??ng bnh th??ng th c th? ngh? t?i ghp tim.
D??i ?y l m?t s? cu h?i c?n thi?t cho b?n, bc s? c?a b?n hay gia ?nh b?n tr??c khi quy?t ??nh c ghp tim hay khng:
- B?n ? th? t?t c? cc ph??ng th?c khc?
- B?n c s?n sng ch?t n?u khng ???c ghp tim?
- S?c kh?e c?a b?n c t?t ngo?i tr? cc v?n ?? v? tim hay ph?i?
- B?n c ch?p nh?n nh?ng thay ??i v? l?i s?ng, k? c? vi?c ?i?u tr? thu?c ph?c t?p v cc cu?c ki?m tra th??ng xuyn v b?t bu?c sau khi ghp?
N?u b?n tr? l?i khng v?i b?t k? cu h?i no ? trn th vi?c ghp tim c th? khng nn ti?n hnh. Thm vo ?, n?u hi?n t?i b?n ?ang g?p cc v?n ?? khc v? s?c kh?e nh? m?t s? b?nh nghim tr?ng, cc b?nh nhi?m trng hay bo ph th r?t c th? b?n s? n?m ngoi di?n ???c php ghp tim.

Tr??c khi ti?n hnh ghp tim

Ghp tim ???c di?n ra l?n l??t theo m?t trnh t? chi ti?t v c?n th?n. Tr??c h?t b?n ph?i ???c ki?m tra k? l??ng. ??i ng? bc s?, ?i?u d??ng v nh?ng ng??i ph?c v? s? ??m trch cng vi?c ny. T? nh?ng k?t qu? xt nghi?m v ti?n x? b?nh n c?a b?n h? c th? th?y r?ng b?n c th? v??t qua ???c qu trnh ny khng v sau ? ti?n hnh cc ph??ng th?c ch?m sc c?n thi?t ?? b?n c ???c m?t cu?c s?ng kh?e m?nh, lu di ti?p theo.
Sau khi ???c ki?m tra k? l??ng v quy?t ??nh ghp tim, b?nh nhn c?n s? s?n sng t? pha ng??i cho tim. Qu trnh ny ko di kh lu v v cng c?ng th?ng. Lc ny b?nh nhn r?t c?n s? h? tr? c?a cc bc s?, gia ?nh v b?n b ?? c th? ki?m sot c?n suy tim c?a b?nh nhn.

Tim ???c l?y t? pha ng??i cho nh? th? no?

Ng??i cho tim ? ?y l nh?ng ng??i m?i ch?t ho?c no b? c?a h? khng cn ho?t ??ng. Ph?n l?n cc tr??ng h?p ng??i cho ? ?y l nh?ng ng??i b? ch?t v tai n?n, b? th??ng ? ??u hay do b? b?n ch?tH? ??ng hi?n t?ng tim tr??c khi ch?t t?t nhin ph?i ???c s? ??ng c?a gia ?nh h?.
Khi m?t tri tim ??ng ???c cho ?? c?y ghp th n ???c ??a t?i b?nh nhn ph h?p nh?t d?a vo m?u mu, kch c? c? th? v c? qung th?i gian ng??i b?nh ph?i ch? ??i. T?t c? nh?ng ng??i cho tim ??u ???c ki?m tra vim gan B, C v cc virus gy suy gi?m mi?n d?ch ? ng??i nh? HIV.
Th?t khng may l l??ng tim cho khng th? ?? ?? cung c?p cho cc ca ghp. C b?nh nhn ph?i ??i nhi?u thng tr?i v c h?n 25% trong s? ? ? khng th? ch?u n?i v ? ch?t.
C?ng c nhi?u ng??i trong qu trnh ??i ghp tim l?i b? xo tr?n tinh th?n b?i h? ngh? r?ng ai ? ? ch?t ?? cho tim mnh.

Qu trnh ghp tim di?n ra nh? th? no?

Khi tim c?a ng??i cho ? s?n sng th m?t cu?c ph?u thu?t ???c ti?n hnh v?i ng??i cho tim. Qu? tim ???c l?y ra s? ???c lm l?nh v b?o qu?n ??c bi?t trong th?i gian ch? ghp cho ng??i nh?n. Qu trnh ph?u thu?t s? ph?i ??m b?o qu? tim ???c l?y ra an ton v c?n tr?ng t? c? th? ng??i cho v ph?i ???c b?o qu?n trong ?i?u ki?n t?t nh?t tr??c khi ghp. Sau ? qu trnh ph?u thu?t s? ???c ti?n hnh trong th?i gian nhanh nh?t c th?.
Trong su?t qu trnh ti?n hnh, b?nh nhn ???c thay th? b?ng tim ph?i nhn t?o. D?ng c? ny gip c? th? nh?n oxy v cc ch?t dinh d??ng t? mu ngay c? khi tim ?ang ???c ph?u thu?t.
Cc bc s? s? l?y tim c? c?a b?nh nhn ra ngo?i tr? vch ng?n pha sau c?a tm nh? v bu?ng pha trn c?a tim. Ph?n pha sau c?a tm nh? c?a qu? tim m?i s? ???c m? ra v tim ???c khu ngay vo.
Sau ? cc m?ch mu ???c k?t n?i gip mu l?u thng qua tim v ph?i. Khi tim ???c lm ?m ln, n b?t ??u ??p. Lc ny cc bc s? s? ph?i ki?m tra t?t c? cc m?ch mu ? ???c k?t n?i ch?a v bu?ng tim c b? r r? tr??c khi thay th? tim nhn t?o.
Qu trnh ny v cng tinh vi v ph?c t?p, thng th??ng m?t kho?ng t? 4 ??n 10 ti?ng ??ng h?.
N?u khng c d?u hi?u g ph?n ?ng t?c th l?i qu trnh ghp tim m?i th b?nh nhn c th? v? nh sau 1 ??n 16 ngy.

R?i ro g c th? x?y ra?

H?u h?t cc tr??ng h?p t? vong t? cc ca ghp tim l do nhi?m trng ho?c ng??i nh?n khng thch ?ng ???c.
Khi b?nh nhn dng thu?c ch?ng nhi?m kch ?ng v?i ghp tim c th? gy suy th?n, p huy?t cao, long x??ng v u lym ph (m?t lo?i ung th? c ?nh h??ng ??n cc t? bo c?a h? mi?n d?ch).
C t?i g?n m?t n?a b?nh nhn ti?n hnh ghp tim g?p cc b?nh v? ??ng m?ch vnh. R?t nhi?u trong s? h? khng c tri?u ch?ng nh? cc c?n ?au th?t ng?c ch?ng h?n, b?i h? khng c c?m gic v?i qu? tim m?i c?a h?.

S? ph? b? l g? (th?i ghp)

Thng th??ng h? th?ng mi?n d?ch c?a c? th? b?o v? c? th? kh?i b? nhi?m trng. ?i?u ny di?n ra khi cc t? bo c?a h? th?ng mi?n d?ch di chuy?n kh?p c? th? ki?m tra xem c d?u hi?u g khc th??ng t? cc t? bo c?a chnh c? th? mnh. S? ph? b? di?n ra khi cc t? bo mi?n d?ch c?a c? th? nh?n ra qu? tim ???c ghp kia c s? khc bi?t so v?i nh?ng ph?n cn l?i c?a c? th? v ra s?c ph h?y n. N?u thu?n l?i, h? th?ng mi?n d?ch s? t?n cng cc t? bo c?a qu? tim m?i v th?m ch ph h?y n.
?? ng?n ng?a s? ph? b? ny, b?nh nhn ph?i dng t?i m?t s? lo?i thu?c ???c g?i l thu?c khng ch?ng mi?n nhi?m (immunosuppressants). Nh?ng lo?i thu?c ny gip ng?n ng?a b?o v? qu? tim m?i kh?i s? ph h?y c?a h? th?ng mi?n d?ch. S? ph? b? ny c th? x?y ra b?t k? lc no sau khi ghp, v v?y nh?ng thu?c ny ph?i ??a cho b?nh nhn tr??c khi ti?n hnh c?y ghp v ti?p t?c dng sau ?.
?? trnh b? t? ch?i, b?nh nhn c?n ph?i tun th? nghim ng?t ch? ?? dng cc lo?i thu?c ny. Cc nh nghin c?u ?ang ti?p t?c lm hon thi?n h?n tnh n?ng c?a cc lo?i thu?c ny. Tuy nhin, n?u dng qu nhi?u c th? s? d?n ??n cc nhi?m trng nghim tr?ng.

Th?c hi?n sinh thi?t c? tim l lm vi?c g ?

B?nh nhn ph?i ???c theo di c?n th?n cc d?u hi?u c?a s? ph? b?. Bc s? th??ng xuyn l?y cc m?u nh? t? qu? tim m?i ?? soi d??i knh hi?n vi. G?i l sinh thi?t b?i qu trnh ny lin quan t?i vi?c dng m?t ?ng nh? trong y h?c g?i l ?ng thng qua m?t t?nh m?ch ?? t?i tim. Pha cu?i c?a ?ng thng l m?t k?p sinh thi?t, m?t d?ng c? nh? ?? l?y cc m?nh m.
N?u sinh thi?t cho th?y cc t? bo ?ang b? h? h?i th li?u l??ng c?a cc thu?c khng ch?ng mi?n nhi?m c th? s? ???c thay ??i l?i. Cc sinh thi?t v? c? tim th??ng ???c th?c hi?n hng tu?n trong 3 ??n 6 tu?n ??u sau ph?u thu?t, sau ? ti?n hnh hng thng trong n?m ??u tin v ??nh k? hng n?m trong th?i gian sau ?.
B?n c?n ph?i bi?t ???c cc d?u hi?u bi?u hi?n nhi?m trng hay t? ch?i ?? c th? ph?n nh t?i bc s? v c ph??ng th?c ?i?u tr? k?p th?i.
Cc d?u hi?u bi?u hi?n bao g?m:
- Nhi?t ?? c? th? trn 380C
- Cc tri?u ch?ng t??ng t? c?m cm nh?: ?n l?nh, nh?c m?i, ?au ??u, chng m?t, bu?n nn v nn m?a.
- Kh th?
- ?au ng?c ho?c t?c ng?c
- M?t m?i ho?c c c?m gic b?c b?i
- p huy?t t?ng cao

Theo di s? nhi?m trng nh? th? no ?

N?u dng qu nhi?u thu?c khng ch?ng mi?n nhi?m, h? th?ng mi?n d?ch c th? khng cn nhanh nh?y v lc ny b?nh nhn d? dng m?c nhi?m trng. B?nh nhn c?n ph?i theo di ?? thng bo v?i bc s?. Cc d?u hi?u nhi?m trng nh? sau:
- S?t trn 380C
- ?? m? hi ho?c ?n l?nh
- N?i m?n trn da
- ?au, b?t r?t, ?? ho?c s?ng
- B? th??ng hay c?t m khng th?y ?au
- Nng, ?? v kh h?ng
- ?au h?ng, h?ng s?ng ho?c ?au khi nu?t
- Ch?y n??c m?i, ngh?t m?i, ?au ??u ho?c ?au d?c theo pha trn x??ng g m
- Th?y kh hay ho ko di h?n hai ngy
- Th?y l??i v mi?ng c l?p tr?ng
- Bu?n nn ho?c tiu ch?y
- C cc tri?u ch?ng gi?ng cm nh? ?n l?nh, nh?c m?i, ?au ??u hay m?t m?i, tm l?i l th?y b?t r?t trong ng??i.
- ?i ti?u b?t th??ng: ?au bu?t ho?c ?i ti?u nhi?u
- N??c ti?u ??c, c mu ho?c c mi hi
N?u b?n c b?t k? trong s? cc d?u hi?u trn th ph?i g?p bc s? ngay l?p t?c.

Ch? ?? ch?m sc sau khi ghp tim ra sao ?

Thu?c dng th? no sau ghp

Sau khi ph?u thu?t ghp tim, b?nh nhn ph?i dng ??n m?t s? lo?i thu?c. Quan tr?ng nh?t l ph?i gi? cho mnh khng ph? b? qu? tim m?i. R?t nhi?u b?nh nhn ???c ti sinh v ko di tu?i th? sau ph?u thu?t.
T?t c? cc lo?i thu?c ny c th? s? gy nhi?u tc d?ng ph? nh? t?ng huy?t p, tc m?c nhi?u, long x??ng v suy th?n. ?? trnh nh?ng h?n ch? ny, thu?c th??ng ph?i ???c dng theo ?ng quy ??nh

T?p luy?n sinh ho?t ra sao ?

B?nh nhn sau ghp tim c?n luy?n t?p th? d?c ?? c?i thi?n ch?c n?ng c?a tim v trnh bo ph. Tuy nhin v m?t s? thay ??i lin quan t? vi?c ghp tim nn b?nh nhn c?n ph?i tham kh?o ki?n bc s? v? ch??ng trnh t?p luy?n c?a mnh tr??c khi ti?n hnh t?p luy?n. B?i l? cc dy th?n kinh d?n t?i tim b? c?t ng?ng trong su?t qu trnh ph?u thu?t v qu? tim sau khi ghp s? ??p nhanh h?n (kho?ng 100 ??n 110 nh?p/pht) trong khi nh?p ??p c?a qu? tim bnh th??ng ch? kho?ng 70 nhip/pht. Qu? tim m?i c?ng thch ?ng ch?m h?n v?i cc bi t?p, khng nhanh nh?y nh? bnh th??ng.

?n u?ng nh? th? no ?

Sau khi ph?u thu?t, b?nh nhn ph?i tun theo ch? ?? ?n king ??c bi?t trong ? c r?t nhi?u s? thay ??i so v?i tr??c khi ph?u thu?t. ?n t ch?t bo v t natri s? gip lm gi?m cc nguy c? v? tim c?ng nh? t?ng huy?t p. Cc bc s? s? g?i ch? ?? ?n h?p l cho b?nh nhn.

Ng??i ph?u thu?t ghp tim th??ng c tu?i th? bao lu?

?i?u ny cn ph? thu?c nhi?u y?u t? trong ? bao g?m c? tu?i tc, tnh tr?ng s?c kh?e ni chung. Th?ng k g?n ?y cho th?y c t?i 80% b?nh nhn sau khi ghp tim ko di tu?i th? t nh?t 2 n?m. G?n 85% tr? l?i lm vi?c v tham gia cc ho?t ??ng khc m h? yu thch. R?t nhi?u ng??i trong s? h? thch b?i, ??p xe, ch?y v cc mn th? thao khc.

XVDomino (timmachvietduc.com)

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209