Bạn đang truy cập: Trang ch? Nh?ng ?i?u c?n bi?t

Email In PDF.
B? tr??ng Y t? Nguy?n Qu?c Tri?u th?m ng??i ???c ghp tim thnh cng ? b?nh vi?n Vi?t ??c.

Chi?u 15.4, PGS.TS Nguy?n Ti?n Quy?t, gim ??c b?nh vi?n Vi?t ??c, H N?i cho bi?t, trong tu?n qua b?nh vi?n ? cng lc ti?n hnh 4 ca ghp t?ng g?m: 2 ca ghp th?n, ca ghp gan v ca ghp tim. Ng??i cho t?ng l m?t thanh nin h?n 30 tu?i, b? ch?t no do tai n?n giao thng.

Tr??c ?, ngy 31/5, cc bc s? t?i BV Vi?t ??c ? ti?p t?c ti?n hnh 2 ca ghp van tim ??u tin t?i Vi?t Nam t? ngu?n b?nh nhn ch?t no hi?n t?ng. C?ng t? ngu?n t?ng ny, trong ngy 22/5, BV Vi?t ??c ? th?c hi?n thnh cng m?t ca ghp gan v hai ca ghp th?n cho 3 b?nh nhn. ?y l ca ghp gan ng??i l?n th? hai t?i BV nh?ng l?i l ca ghp gan t? ng??i ch?t no ??u ? n??c ta.
? t?ng hi?n c?a thanh nin b?nh vi?n ? nhanh chng tri?n khai cng lc 4 ca ghp. ?? c th? cng lc ti?n hnh 4 ca ghp ny, b?nh vi?n ? ph?i hon g?n 100 ca m? phin, huy ??ng 150 bc s? v cn b? y t? tham gia cc kp ph?u thu?t. ?ng ch l ca ghp tim, ng??i ???c ghp tim l b?nh nhn b? b?nh van tim, ? suy tim r?t n?ng, n?u khng ???c ghp s? t? vong. Ca ghp tim ny l ca ghp tim th? ba th?c hi?n t? ng??i ch?t no ? n??c ta.

cc GS,BS nhm ghp gan b?nh vi?n Vi?t ??c

Nhu c?u ghp l?n nh?ng ch?a c ngu?n t?ng

TS Nguy?n Ti?n Quy?t cho bi?t, hi?n nay ? n??c ta c kho?ng vi nghn ng??i ?ang c?n ghp t?ng ?? ti?p t?c duy tr cu?c s?ng song ch?a th? th?c hi?n ???c v khng c ngu?n t?ng. Nh?ng ca ghp t?ng t? ng??i ch?t no hi?n t?ng th?i gian qua ? m? ra m?t h??ng ?i h?t s?c ?ng ??n, ?em l?i l?i ch v ngh?a x h?i, song c?ng cn g?p nhi?u kh kh?n. Vi?c tuyn truy?n, gip ??i nh?n th?c c?a ton x h?i trong vi?c hi?n t?ng t?ng t? b?nh nhn ch?t no s? khng ?em l?i k?t qu? ngay t?c th.

Tr??c nh?ng kh kh?n ny, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Qu?c Tri?u cho bi?t, s?p t?i Vi?t Nam s? xy d?ng trung tm ?i?u ph?i ghp t?ng. Trung tm ny l?p ra s? gip vi?c ?i?u ph?i ngu?n hi?n, ghp ?? cc BV thu?n l?i h?n trong vi?c ghp t?ng cho ng??i b?nh.

Ngoi ra, B? Y t? c?ng s? tnh ton vi?c thnh l?p Ban v?n ??ng hi?n t?ng, gi?ng nh? Ban v?n ??ng hi?n mu Qu?c gia. Ng??i hi?n t?ng, ng??i v?n ??ng hi?n t?ng s? ???c h??ng nhi?u chnh sch tn vinh nh? cng nhi?u chnh sch nh? tn vinh nh? v?i hi?n mu th?i gian qua.Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209