Bạn đang truy cập: Trang ch? Nh?ng ?i?u c?n bi?t Nh?ng n? l?c thay ??i s? ph?n con ng??i

Nh?ng n? l?c thay ??i s? ph?n con ng??i

Email In PDF.

Sau 20 n?m k? t? ca ghp th?n ??u tin vo n?m 1992, chuyn ngnh ghp t?ng c?a Vi?t Nam ? pht tri?n v??t b?c v?i h?n 600 ca ???c th?c hi?n thnh cng. Tuy nhin, s? pht tri?n ny c?ng ?ang g?p nhi?u ro c?n do ngu?n t?ng r?t thi?u, m?c d Lu?t Hi?n, l?y, ghp m, b? ph?n c? th? ng??i ? ra ??i cch ?y 5 n?m.

H?n 600 ca ghp t?ng thnh cng

???c ?nh gi l m?t trong 10 pht minh l?n nh?t th? k? XX, k? thu?t ghp t?ng ? lm thay ??i ?ng k? cu?c s?ng c?a con ng??i. Do m?t trong cc t?ng c?a c? th? b? b?nh n?ng ? giai ?o?n cu?i, ng??i b?nh ph?i ch?u ?au ??n, s?ng trong lo u, tuy?t v?ng v ch?p nh?n ra ?i mi mi. ?? c?u s?ng cc b?nh nhn ny, ch? c cch duy nh?t l ghp t?ng.

alt

M?t ca ghp t?ng do cc y, bc s? B?nh vi?n Vi?t - ??c th?c hi?n.

T?i Vi?t Nam, ??u nh?ng n?m 1960 th? k? tr??c, GS Tn Th?t Tng b?t ??u cc nghin c?u ghp gan th?c nghi?m t?i BV Vi?t - ??c. M?t th?p k? sau, GS-TSKH L Th? Trung c?ng th?c hi?n ghp th?n th?c nghi?m t?i H?c vi?n Qun y (HVQY). Cho t?i n?m 1990, v?i Ngh? ??nh th? ???c k gi?a Qun y Cuba v Vi?t Nam, cng vi?c c? ?on cn b? Vi?t Nam sang h?c t?p ghp th?n t?i n??c b?n ? m? ra tri?n v?ng cho k? thu?t ghp t?ng ? n??c ta. Vo ??u thng 6-1992, ba tr??ng h?p ghp th?n ??u tin trn ng??i ? n??c ta ? ???c th?c hi?n thnh cng t?i BV 103 v?i s? gip ?? c?a GS Chue-Shue Lee (?i Loan - Trung Qu?c). Ti?p ?, nh?ng ca ghp th?n ???c cc BV Ch? R?y (TP H? Ch Minh vo thng 12-1992),Vi?t - ??c (8-2000), T? Hu? (7-2001), Nhn dn Gia ??nh (1-2002), Nhn dn 115 (2-2004), Nhi T? (5-2004), Nhi ??ng II (6-2004), B?ch Mai (11-2005), ? N?ng (3-2006), Kin Giang (3-2007), 19-8 (10-2008). Ca ghp gan (1-2004) v ghp tim (6-2010) ??u tin trn ng??i c?ng ???c th?c hi?n thnh cng t?i BV 103.

M?c d chuyn ngnh ghp t?ng c?a Vi?t Nam m?i pht tri?n 20 n?m nh?ng ? ???c th? gi?i ?nh gi c nh?ng ti?n b? v??t b?c. Hi?n cc bc s? ? c th? ghp th?n, gan, tim, t? bo g?c, gic m?c, chu?n b? ghp t?y. Ring ghp th?n ? tr? thnh k? thu?t th??ng quy ? hng ch?c BV tuy?n t?nh, ngnh, ch?a k? cc BV chuyn su tuy?n trung ??ng, v?i th?i gian ghp trung bnh l 3 gi?, th?i gian n?m vi?n 8-10 ngy v c th? ghp 2-3 ca cng lc.

Kh kh?n ch? v thi?u ngu?n t?ng

V?i h?n 600 ca ghp t?ng thnh cng, hi?n nay cc bc s? ngo?i khoa c?a Vi?t Nam ? hon ton lm ch? ???c k? thu?t ghp t?ng. Nh?ng nghin c?u, th?ng k ??a ra t?i h?i ngh? khoa h?c 20 n?m ghp t?ng do BV 103 t? ch?c cho th?y, k?t qu? sau ghp ? n??c ta t??ng ???ng v?i cc n??c trn th? gi?i. Tnh ??n th?i ?i?m ny, b?nh nhn L Thanh Nghim, ???c ghp th?n ngy 20-7-1993, ? s?ng ???c h?n 19 n?m v s?c kh?e hon ton bnh th??ng; B Nguy?n Th? Di?p, ng??i ???c ghp gan ??u tin n?m 2004 khi m?i 11 tu?i, nay ? tr??ng thnh, h?c t?p v sinh ho?t bnh th??ng. 70%-80% b?nh nhn sau ghp c th? tham gia cc ho?t ??ng th? d?c, th? thao v ha nh?p c?ng ??ng. Chi ph ?? th?c hi?n m?t ca ghp th?n ? Vi?t Nam ch? kho?ng 200 tri?u ??ng, con s? ny ? cc n??c trong khu v?c l 20.000 - 30.000 USD, ch?a k? chi ph ?i l?i c?a b?nh nhn v nh?ng ng??i ?i theo.

Trung t??ng, GS-TS Nguy?n Ti?n Bnh, Gim ??c H?c vi?n Qun y cho bi?t, thnh cng c?a chuyn ngnh ghp t?ng ? v ?ang mang l?i c? h?i s?ng cho hng ngn ng??i b?nh suy t?ng. Tuy nhin, con s? h?n 600 ca ghp t?ng cn qu t so v?i s? ng??i b?nh ?ang c nhu c?u ghp. Theo th?ng k ch?a ??y ??, hi?n c? n??c c kho?ng 6.000 ng??i suy th?n mn c?n ???c ghp th?n, 300.000 ng??i b? m la v cc b?nh l gic m?c c?n ghp gic m?c, 23.000 ng??i c nhu c?u ghp gan. ?i?u tra s? b? t?i 5 BV l?n ? H N?i v?i 4.143 ng??i b?nh gan th c ??n 1.353 ng??i ph?i ch? ??nh ghp gan (chi?m 33,66%). Nh?ng ngu?n t?ng t? ng??i cho ch?t no ? n??c ta r?t t. Khc v?i cc n??c pht tri?n, 90% ngu?n t?ng cung c?p t? b?nh nhn ch?t no th Vi?t Nam ch? y?u v?n t? ng??i cho s?ng cng huy?t th?ng. C nhi?u l do khc nhau, trong ? quan ni?m c?a ng??i dn khi ch?t ph?i ton thy v?n cn r?t su s?c l ro c?n l?n nh?t, m?c d c? s? php l ?? tri?n khai l Lu?t Hi?n, l?y, ghp m, b? ph?n c? th? ng??i ? c hi?u l?c ???c 5 n?m. S? thi?u hi?u bi?t v? vi?c hi?n, ghp t?ng c?a ng??i dn, c?ng c?n tr? vi?c ghp t?ng, th?m ch trong c? nh?ng ng??i cng huy?t th?ng. Cu chuy?n c m?t ng??i ch? ? ??ng hi?n t?ng qu? th?n ?? ghp cho em trai, nh?ng ?ng lc ln bn m? th ng??i ch?ng ng?n c?n khng cho v? hi?n th?n v lo s? m?t m?t qu? th?n v? mnh s? khng s?ng ???c l m?t v d? ?i?n hnh v? s? thi?u hi?u bi?t ny.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209