Bạn đang truy cập: Trang ch? Nh?ng ?i?u c?n bi?t

Email In PDF.

in

M?t trong nh?ng v?n ?? lo l?ng nh?t ? ng??i b?nh sau ghp t?ng l b?nh l nhi?m trng, ng??i b?nh sau ghp t?ng c qu nhi?u nguy c? c?a nhi?m trng, tnh tr?ng nhi?m trng v?n l nguyn nhn th? y?u d?n ??n tnh tr?ng th?t b?i sau ghp, th? nh?t l b?nh nhn thng th??ng tr??c khi ghp ? l m?t b?nh nhn nguy k?ch v? cc b?nh l m tang suy h?ng c?a ng??i b?nh do v?y tnh tr?ng ng??i b?nh khng cn l m?t c? th? kh?e m?nh hon ton, cc t?ng c quan h? h?u c? trong m?t c? th? th?ng nh?t .

infec

M?t trong nh?ng v?n ?? lo l?ng nh?t ? ng??i b?nh sau ghp t?ng l b?nh l nhi?m trng, ng??i b?nh sau ghp t?ng c qu nhi?u nguy c? c?a nhi?m trng, tnh tr?ng nhi?m trng v?n l nguyn nhn th? y?u d?n ??n tnh tr?ng th?t b?i sau ghp, th? nh?t l b?nh nhn thng th??ng tr??c khi ghp ? l m?t b?nh nhn nguy k?ch v? cc b?nh l m tang suy h?ng c?a ng??i b?nh do v?y tnh tr?ng ng??i b?nh khng cn l m?t c? th? kh?e m?nh hon ton, cc t?ng c quan h? h?u c? trong m?t c? th? th?ng nh?t .


B?nh nhi?m trng l b?nh m nhi?u ng??i quan tm v ?? c?p nh?t, v ???c cho l c th? ki?m sot ???c n?u ng??i b?nh ???c qu?n l v ch?m sc t?t, h?u h?t ng??i b?nh ghp cc t?ng m b?n ?? c?p g?i chung l ghp t?ng ??c (solid organ transplantation) ??u ph?i dng thu?c ch?ng th?i ghp thu?c ny l thu?c tc ??ng vo h? th?ng mi?n d?ch do v?y nguy c? nhi?m trng ng??i b?nh s? t?ng ln ( tuy nhin b?n c th? v b?nh nhn ghp t?ng nh? b?nh nhn suy gi?m mi?n d?ch AIDS, ?i?u ny l hon ton khng ph?i v?y v c? ch? tc ??ng c ki?m sot c?a thu?c khc so v?i virus HIV), b?nh nhi?m trng m nguy h?i nh?t l nhi?m trng huy?t .Nhi?m trng mu l m?t nguyn nhn chnh c?a b?nh t?t v t? vong sau khi c?y ghp n?i t?ng ??c.k?t qu? m?t nghin c?u ???c ??ng trn t? Transplant Proc. 2009 Jul-Aug;41(6):2262-4.k?t qu?: Trong th?i gian nghin c?u, h? ? th?c hi?n 902 c?y ghp: 474 th?n, gan 340, 88 tuy?n t?y. Nhi?m trng huy?t ???c ch?n ?on s?m ? 67 b?nh nhn l? m?c theo lo?i c?y ghp l: 4,8% trong th?n, 4,5% trong simultaneous kidney-pancreas, v 12% trong ghp gan (P <0,001). Su m??i ba ph?n tr?m c?a cc vi khu?n phn l?p ???c gram m, xu?t th??ng xuyn nh?t l Escherichia coli, trong ? 18 (54%) nhm ph? m? r?ng ti?t beta-lactamase (ESBL), tr?c khu?n m? xanh (Pseudomonas aeruginosa), trong ? 18 (31% ) nhm ?a khng thu?c. Vi?c th??ng xuyn nh?t cc vi khu?n Gram d??ng ???c t? c?u tan huy?t m tnh (20%). ???ng ti?t ni?u l m?t ngu?n th??ng xuyn gy nhi?m trng huy?t (27%), ti?p theo l m?t ?ng thng (18%).
M?t nhi?m trng khc ???c ni ??n coi nh? b?nh c th? g?p ? b?nh nhn ???c ghp t?ng ??c l b?nh lao, m?t nghin c?u lm t?i Madrid,Ty ba Nha ???c ??ng trn t?p Transplantation. 1997 May 15;63(9):1278-86.t? l? m?c lao l 0.8%, trong ? lao ph?i l 63% v xu?t hi?n c th? t? ngy th? 15 ??n 13 n?m sau ghp ( trong NC ny), m?t NC khc t?i ??i h?c Mansoura, Ai C?p ??ng trn t?p ch J Nephrol. 2003 May-Jun;16(3):404-11.th t? l? m?c lao ? nhm BN ???c ghp th?n l 3.8% v trong nhm ny l nhm b?nh nhn s? d?ng thu?c ?c ch? mi?n d?ch cyclosporine (CSA) l 86.7%. v c?ng trong nghin c?u ny cho r?ng vi?c ?i?u tr? d? phng b?ng thu?c INH l c?n thi?t .C?ng theo m?t NC t?i mi?n nam Trung qu?c ???c ??ng trn t?p ch Clin Transplant. 2008 Nov-Dec;22(6):780-4.c 41 BN b? m?c lao trn 2333 ???c ghp th?n, 56.1% m?c vo n?m ??u tin, ?i?u ?ng quan tm trong NC ny l c 19.5% t? l? lao ph?i h?p v?i cc b?nh nhi?m trng khc nh? candida albicans, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, Acinetobacter haemolyticus v cytomegalovirus.M?t b?nh nhi?m trng khc c?ng ???c bo co ? l nhi?m n?m, trong m?t NC ???c bo co trn t?p ch Clin Infect Dis. 1993 May;16(5):677-88.th nhi?m n?m m?c kho?ng 5 % ? b?nh nhn ghp th?n v cao ??n 40% trong b?nh nhn ghp Gan, 80% tr??ng h?p x?y ra sau 2 n?m ghp.80 % th? ph?m l Loi Candida v Aspergillus ?i?u ?ng quan tm l gy t? l? t? vong kh cao t? 30-100%, v trong NC ny c?ng ??t v?n ?? ?i?u tr? d? phng b?ng Fluconazole l c?n thi?t .?i?u ny c?ng ???c kh?ng ??nh trong m?t NC khc ???c ??ng trn t?p ch Transpl Infect Dis. 2002;4 Suppl 3:46-51.v trong NC ny h? ?? xu?t dng d? phng Fluconazole c hi?u qu? v t??ng ??i an ton t?i 100-400 mg / ngy cho vi?c c?y ghp gan ??u tin sau 1-3 thng.
Trch nhi?m ch?m sc b?nh nhn sau ghp v phng ch?ng cc r?i lo?n m?c ph?i ni chung l m?t trong nh?ng nhi?m v? ?ang l gnh n?ng cho ?i?u d??ng ng??i b?nh tr??c khi ra vi?n v ?i?u d??ng c?ng ??ng, nhi?u chuyn gia cho r?ng n?u ki?m sot ???c b?nh l nhi?m trng sau ghp th gp ph?n ?ng k? vo tu?i th? ng??i ???c ghp .

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209