Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo Giới thiệu sách- tài liệu
Comprehensive Surgical Management of Congenital Heart Disease  library.nu #197881

Comprehensive Surgical Management of Congenital Heart Disease

Comprehensive Surgical Management of Congenital Heart Disease

   
vn

Haimovici's Vascular Surgery

Haimovici's Vascular Surgery

Mount Sinai School of Medicine, Brooklyn, NY. Provides a comprehensive overview of the practice of vascular surgery. Features innovations in operative techniques and reflections on noninvasive diagnostic imaging, including endovascular therapy. Numerous halftone illustrations.

5 edition (December 29, 2003), Previous edition: c1996.

DNLM: Vascular Surgical Procedures.

   
yh

Aortic Arch Surgery: Principles, Strategies and Outcomes

Aortic Arch Surgery: Principles, Strategies and Outcomes
By Joseph S., MD Coselli, Scott A., MD LeMaire
   
Surgical Options for the Treatment of Heart Failure

Surgical Options for the Treatment of Heart Failure

Surgical Options for the Treatment of Heart Failure (DEVELOPMENTS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE Volume 225)
By Roy G. Masters
   

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cao HA

HƯỚNG DẪN
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. ĐỊNH NGHĨA

Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu ≥ 140mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90mmHg.

2. NGUYÊN NHÂN

Phần lớn tăng huyết áp (THA) ở người trưởng thành là không rõ nguyên nhân (THA nguyên phát), chỉ có khoảng 10% các trường hợp là có nguyên nhân (THA thứ phát, xem Phụ lục 1 - Nguyên nhân gây THA thứ phát, các yếu tố nguy cơ tim mạch, biến chứng & tổn thương cơ quan đích do THA).

3. CHẨN ĐOÁN

3.1. Chẩn đoán xác định THA: dựa vào trị số huyết áp đo được sau khi đo huyết áp đúng quy trình (xem Phụ lục 2 - Quy trình đo huyết áp). Ngưỡng chẩn đoán THA thay đổi tùy theo từng cách đo huyết áp (Bảng 1).

   

            gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích