Bạn đang truy cập: Trang ch?

Email In PDF.

Ph?u thu?t n?i soi ?i?u tr? ch?ng ra m? hi tay

alt

 1. Ph??ng php xm nh?p t?i thi?u ny lm gi?m ?ng k? nh?ng tai bi?n, bi?n ch?ng h h?p sau m?, lm gi?m r r?t nh?ng trng ph?i, rt ng?n th?i gian n?m vi?n.
 2. Cho php quan st r rng nh?ng c?u trc c? th? h?c v?i di?n ti?p c?n r?t g?n. Ngoi ra, do quan st trn mn hnn nh?ng thnh vin khc trong kp m? ??u c th? th?y r, r?t t?t trong hu?n luy?n.
 3. Rt ng?n th?i gian m? v gy m do bc s? ph?u thu?t m?t r?t t th?i gian cho vi?c m? v ?ng v?t m?.
 4. L t??ng ??i v?i nh?ng b?nhn c r?i lo?n ?ng mu nh? nh? ???ng r?ch t?i thi?u.
 5. Vi?m gan v ngy nay l AIDS ?ang l v?n ?? ngy cng ???c quan tm nhi?u h?n, nh?t l cc nhn vin y t?. Ph?u thu?t l?ng ng?c qua ng? n?i soi l m?t k? thu?t khng ??ng ch?m s? gi?m nguy c? ly nhi?m.
 6. t ?au sau m?
 7. Tnh th?m m? cao.

N?u t?ng ti?t m? hi nhi?u, nh?t l ? bn tay s? ?nh h??ng nhi?u ??n lao ??ng, sinh ho?t, giao ti?p trong x h?i, tm l c?a ng??i b?nh. C?t th?n kinh giao c?m s? lm gi?m s? bi ti?t m? hi ? ph?n c? th? t??ng ?ng nh?ng c th? lm t?ng ?? m? hi ? n?i khc, g?i l t?ng ?? m? hi b tr?.

Ch?ng t?ng ti?t m? hi tay c th? ???c ?i?u tr? b?ng cc ph??ng php sau:

- ?i?u tr? n?i khoa: dng thu?c ch?n beta, dn m?ch ngo?i vi v thu?c ch?n knh calci. ?i?u tr? n?i khoa th??ng khng mang l?i hi?u qu?.

- H?y h?ch giao c?m b?ng huy?t thanh nng hay ha ch?t.

- Ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c.

- Ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c qua ng? n?i soi.

C nhi?u ???ng m? kinh ?i?n ? ???c s? d?ng, nh?ng nhn chung ??u c nh?ng b?t l?i. ???ng m? trn x??ng ?n kh kh?n do c nhi?u c?u trc quan tr?ng ? vng c?. ???ng m? pha sau, tr?c ti?p nh?ng ph?i c?t m?t ph?n x??ng s??n v gy ?au h?u ph?u. ???ng m? vo ng?c cho php quan st tr?c ti?p nh?ng ph?i ch?u nhi?u tai bi?n, bi?n ch?ng c?a m? ng?c.

Ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c qua n?i soi

Trang thi?t b?

Trang thi?t b? l t??ng l b? d?ng c? ph?u thu?t n?ng ng?c qua ng? n?i soi. Tuy nhin c th? t?n d?ng d?ng c? s?n c c?a ph?u thu?t n?i soi ? b?ng v?i m?t s? d?ng c? thm vo: trocar ng?c, cy p ph?iCc tc gi? Israen ? s? d?ng trang thi?t b? ph?u thu?t c?t ti m?t qua ng? n?i soi km trocar ng?c ?? ti?n hnh ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c qua ng? n?i soi

Ch?n l?a ph??ng php v k? thu?t ?i?u tr? ngo?i khoa

Hi?n nay ? c nhi?u bi bo, nhi?u h?i ngh? v? ph?u thu?t n?i soi l?ng ng?c s? d?ng mn hnh, trong ? c ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m l?ng ng?c qua ng? n?i soi ?? di?u tr? ch?ng t?ng ti?t m? hi tay.

?i?u tr? ch?ng t?ng ti?t m? hi tay b?ng n?i khoa t? ra khng hi?u qu?. Ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c kinh ?i?n mang l?i hi?u qu? t?t song qu n?ng n?, nhi?u bi?n ch?ng khng ph h?p v?i m?t ch?ng b?nh hi?n lnh. Ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m qua ng? n?i soi ???c ch?n l?a v?i m?t t? cch l m?t ph?u thu?t trung gian c s? xm nh?p t?i thi?u, k? thu?t l?i ??n gi?n nh?ng hi?u qu?. Hnh ?nh chu?i h?ch giao c?m ng?c ???c nh?n ??nh d? dng nh? s? ti?p c?n r?t t?t c?a camera v hnh ?nh phng ??i ln mn hnh. V th? ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c qua ng? n?i soi l ph??ng php ???c l?a ch?n ?? ?i?u tr? ch?ng t?ng ti?t m? hi.

Ph??ng php v c?m

Gy t t?i ch?, Guerin ? b?nh vi?n La Groix-Rousse, Php ? dng ph??ng php t t?i ch? ?? n?i soi l?ng ng?c v ph h?y h?ch giao c?m b?ng phenol. Theo ki?n c?a m?t s? tc gi?, t t?i ch? ch? nn s? d?ng cho nh?ng th? thu?t nhanh nh? soi l?ng ng?c ch?n ?on, m? khoang mng ph?i trong lc ti?n hnh ph?u thu?t c th? gy nn tnh tr?ng l?c l? trung nh?t ? nh?ng b?nh nhn th? t? . Tnh tr?ng ny c th? gy nn r?i lo?n trao ??i kh n?ng n?.

M ton thn v v?n ?? gy x?p ph?i

Gy m gin n?, th? my, ??t n?i kh qu?n 1 hay 2 nng l ph??ng php v c?m th??ng ???c l?a ch?n. Vi?c lm x?p hon ton m?t bn ph?i l b?t bu?c trong ph?u thu?t n?i soi l?ng ng?c nh?m quan st t?t v ti?p c?n ???c t?n th??ng. Ph?i ???c lm x?p b?ng cch dng ?ng n?i kh qu?n hai nng (carlens) ho?c b?m CO2 vo khoang mng ph?i c th? gy nn tnh tr?ng trn kh mng ph?i c p l?c v gy nn cc cc bi?n ??i nghim tr?ng c?a h? tim m?ch t??ng t? nh? s? h?p thu CO2, ton thn gy nn t?ng CO2 mu. Tai bi?n b?m CO2 vo m?ch mu c th? gy nn thuyn t?c kh nhi?u kh? n?ng d?n ??n t? vong. Cc c?u trc gi?i ph?u trong l?ng ng?c nh? m?ch mu l?n, ph?i, tim c th? b? t?n th??ng do cc thao tc trong lc m?. V th? m?t s? tc gi? ch? tr??ng khi b?m CO2 nn cho t?c ?? b?m khng qu 2,5 lt m?i pht v p su?t th?p h?n 10mm Hg. Trn kh mng ph?i c p l?c v thuyn t?c kh l tai bi?n c th? g?p khi b?m CO2 v th? c?n h?t s?c ch nh?t l khi b?nh nhn h? huy?t p ??t ng?t trong khi ?ang c ch?y my v b?m CO2.

?ng n?i kh qu?n hai vng cho php ti?n hnh thng kh ch?n l?c m?t bn ph?i trong khi ph?u thu?t, ??ng th?i gy x?p ph?i bn kia. ?ng ny cn cho php ki?m tra x kh bn kia ph?i ?ang ???c ph?u thu?t. V v?y c?n ph?i cch ly hon ton hai ph?i. V? tr ??t ?ng n?i kh qu?n ph?i th?t chnh xc. C th? s? d?ng ?ng soi ph? qu?n m?m ?? ki?m tra v? tr c?a ?ng n?i kh qu?n hai nng sau khi s?t.

? cc b?nh nhn n?u b? gi?m oxy trong mu khi ti?n hnh thng kh ch?n l?c m?t bn ph?i, c? th? t?ng oxy trong kh th? vo ??n 1,0. C?n ph?i lo?i tr? b?t th??ng c?a ph?i ???c thng kh vo cc tuy?n nguyn nhn khc c th? gy ra gi?m oxy trong mu nh? thng kh, gi?m phn p oxy trong kh th? vo, n?i n?i kh qu?n b? di l?ch hay b? t?t. T?i ?u ha cung l??ng tim b?ng cch duy tr ??y ?? th? tch trong lng m?ch.

?i khi h? oxy mu c? th? ???c c?i thi?n b?ng cch b?m oxy vo bn ph?i x?p, ?i?u ch?nh th? tch khi l?u thng v s? d?ng p l?c d??ng cu?i k? th? ra ? bn ph?i ???c thng kh. C th? dng Dobutamin li?u th?p. C th? s? d?ng p l?c d??ng trong kh ??o bn ph?i x?p v?i oxy (gip ph?i n? tr? l?i) ?? c?i thi?n ?? bo ho oxy trong mu ??ng m?ch trong khi c?n thi?t. Tuy nhin ph??ng php ny c th? lm ph?i x?p n? ra m?t ph?n lm ph?u thu?t kh th?c hi?n.

Cc thi?t b? sau ?y c?n c cho m?t cu?c gy m n?i kh qu?n: my phn tch kh CO2, my theo di p l?c kh ??o, my ?o c??ng ?? dao ??ng t? ??ng, my ?o O2 mu ??ng m?ch, my theo di l??ng CO2cu?i k? th? ra, my kch thch th?n kinh ngo?i vi.

T? th? b?nh nhn

Ph?u thu?t xm nh?p t?i thi?u th??ng ?i h?i t?n d?ng t?i ?a t? th? b?nh nhn ?? ph?i by c?u trc gi?i ph?u m?t cch r rng nh?t.

- N?m nghing: l t? th? ?p ?ng ???c cc yu c?u trn. T? th? ???c ?? ngh? nhi?u nh?t l n?m nghing v g?p gc 30 ??. ?? m? r?ng cc kho?ng lin s??n t?o ?i?u ki?n vo khoang mng ph?i d? dng nh?t. Cnh tay c?a b?nh nhn ?? t? th? g?p v ??a ln trn ?? b?c l? hm nch. Camera ???c ??t vo khoang lin s??n t?o ?i?u ki?n vo khoang mng ph?i d? dang nh?t. Cnh tay c?a b?nh nhn ?? t? th? g?p v ??a ln trn ?? b?c l? hm nch. Camera ???c ??t vo khoang kin s??n 6 trn ???ng nch sau. Bc s? ph?u thu?t ??ng ? pha b?ng b?nh nhn. Cc trocar ph? ???c ??t d?c ???ng nch t? khoang lin s??n 2 ??n 4. C th? cho nghing bn m? v ?u cao ?? ph?i d?n xu?ng th?p theo tr?ng l??ng. b?ng cch ny theo kinh nghi?m c?a tc gi? H?ng Kng c th? ti?n hnh ph?u thu?t m khng c?n ??t thm b?t c? trocar no thm ?? p ph?i

-N?m s?p: theo kinh nghi?m c?a cc tc gi? Israel b?nh nhn n?m s?p k g?i d??i ng?c, hai tay dang ngang, dng 2 l? trocar. Camera ???c ??t ? khoang lin s??n 5-6 ???ng ngch sau, m?t trocar nh? ??t d??i m?m vai ch? dng ?? ??t, ph h?y h?ch giao c?m s? 2 ho?c 3 ho?c 2 v 3. T? th? ny c th? ti?n hnh cho c? hai bn.

- T? th? n?m ng?a: theo kinh nghi?m c?a B?nh vi?n kanazawa, Nh?t B?n, b?nh nhn ???c ??t ? t? th? n?a ng?i v?i gy hn m ton thn b?ng ?ng n?i kh qu?n m?t nng ???ng r?ch ra 1cm ? khoang lin s??n 3 ???ng nch tr??c. V gy x?p ph?i b?ng b?m 1,8 lt CO2 qua 1 kim ch?c d ? vng ??nh ph?i.

-T? th? n?m ng?a: William lohn Byrne (Anh) ??t b?nh nhn n?m ng?a, m ton thn v?i ?ng n?i kh qu?n hai nng. Hai tay b?nh nhn du?i th?ng m?t gc 90 ??. V?i t? th? ny gy m d? dng ??t cc d?ng c? ?? theo di huy?t p, ?i?n timB?m kh CO2 v?i th? tch 500ml b?ng kem Veress ???c ch?n l?c vo khoang lin s??n 4 ???ng nch d??i. Sau khi gy m cho x?p bn ph?i t??ng ?ng v ch? thng kh m?t bn ph?i cn l?i, bc s? ph?u thu?t s? r?ch m?t ???ng nh? ? khoang lin s??n 4, ???ng nch tr??c ?? ??t camera. B?m thm CO2 ?? lm x?p ph?i thy trn. M?t ???ng r?ch khc ? ???ng trung ?n. Cu?c m? ???c ti?n hnh t?ng bn m?t lc v?i t? th? ny, khng c?n xoay tr? b?nh nhn.

M?t s? nguyn t?c k? thu?t

V? tr ???ng r?ch da ?? ??t ngu?n sng (camera) kh?i ??u trn khoang lin s??n h?i l?ch ra sau v xu?ng d??i gip chng ta ??nh h??ng ???c c?u trc trong khoang l?ng ng?c. ph?u tr??ng ny gi?ng v?i ph?u tr??ng m? l?ng ng?c qua ???ng m? sau bn tiu chu?n.

Ty thu?c vo lo?i ph?u thu?t, c th? ch?n thm v? tr ?? r?ch 1, 2,3, l? ?? ??a d?ng c? vo l?ng ng?c cho chnh xc. Landreneau v c?ng s? ??a ra m?t s? nguyn t?c sau:

-Nh?ng Trocar nn ?? cch t?n th??ng m?t qung ?? c kho?ng tr?ng cho cc thao tc.

- Trnh ???c cc d?ng c? qu g?n nhau do lm c?n tr? thao tc l?n nhau.

- Trnh hnh ?nh ??i x?ng g??ng do ??t cc d?ng c? v ?ng knh soi cng m?t gc 180 ??, ngh?a l ngu?n sng v d?ng c? ti?p c?n t?n th??ng cng m?t h??ng.

-Thao tc d?ng c? v my quay hnh ?nh nn theo th? t? h?n l cng m?t lc. Cc d?ng c? ch? ???c thao tc khi nhn th?y tr?c ti?p.

Cc bi?n ch?ng c th? g?p

Theo ghi nh?n c?a cc tc gi? ?i Loan cc bi?n ch?ng c?a c?t th?n kinh giao c?m ng?c qua ng? n?i soi theo th? t? th??ng g?p l:

-Hi?n t??ng ?? m? hi b tr? t? 21%-70% ty bo co. Sau khi m? hai bn tay b?nh nhn kh nh?ng nh?ng vng khc c?a c? th? nh?t l thn mnh v hai chn l?i t?ng ti?t m? hi.

-Trn kh mng ph?i: Plas v Fugger ? o ghi nh?n c 2,7% tr??ng h?p trn kh mng ph?i l??ng nhi?u c?n ph?i d?n l?u, 4,4% tr??ng h?p trn kh mng ph?i vng ??nh l??ng t, khng c tri?u ch?ng, khng c?n can thi?p.

-Trn kh d??i da chi?m kho?ng 2%.

-Trn d?ch, trn mu mng ph?i chi?m 0.1-1%.

- X?p m?t phn thy ph?i chi?m 0,4%.

-?au sau m?: hi?n t??ng ?au sau c?t th?n kinh giao c?m (Postsympatheitc neuralgia) th??ng x?y ra ? th?n kinh giao c?m l?ng h?n giao c?m ng?c. hi?n t??ng ?au ny th??ng x?y ra do s? t?ng tnh nh?y c?m c?a th?n kinh ngo?i vi vng da ln c?n (vng khng c?t) ??i v?i cathecolamy. ?i?u tr? b?o t?n t? 3-6 tu?n cc tri?u ch?ng s? h?t. Thu?c ???c dng: Phenytoin sodium (Dilatin), Carbamazepine (Tegretol), nh?ng ch?t ch?n kn calci (Litwin 1962).

-H?i ch?ng horner: cc bo co g?n ?y cho th?y h?i ch?ng horner g?n nh? khng x?y ra v?i k? thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c qua ng? n?i soi. Ng??c l?i t? l? c h?i ch?ng horner r?t cao khi ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c kinh ?i?n. H?i ch?ng horner l h?u qu? c?a t?n th??ng cc s?i giao c?m xu?t pht t? C7 v C8 (ph?n trn c?a h?ch sao b? c?t b?). H?i ch?ng horner bi?u hi?n b?ng cc tri?u ch?ng : ??ng t? co nh?, m?t th?t vo, s?p mi, ?? m?t cng bn, v m?t s? bi ti?t m? hi vng t??ng ?ng.

?nh gi k?t qu? ?i?u tr?

? nh?ng trung tm ph?u thu?t n?i soi l?n c ?? ph??ng ti?n, trang thi?t b?, c th? ?nh gi hi?u qu? nh? sau:

- Theo di l?u l??ng mu ??n bn tay b?ng my Doppler m?ch mu: l?u l??ng mu s? t?ng khi h?ch giao c?m ???c c?t b? hon ton.

- Theo di nhi?t ?? c?a da b?ng my: nhi?t ?? vng da t??ng ?ng s? t?ng h?ch giao c?m ???c c?t b?.

V? m?t lm sng c th? ?nh gi theo cc tiu chu?n c?a William John Byrne (ti khm m?t tu?n sau m?, r?i m?i thng m?t l?n):

-K?t qu? t?t (c?i thi?n nhi?u): tay kh, t?ng ti?t m? hi b tr? t, b?nh nhn th?a mn v?i k?t qu? ?i?u tr?.

-K?t qu? trung bnh (c?i thi?n t): tay kh h?n so v?i tr??c m? nh?ng b?nh nhn ch?a hi lng v?i k?t qu? ?i?u tr?.

-Khng thay ??i: tnh tr?ng t?ng ti?t m? hi tay khng thay ??i so v?i tr??c m?.

-K?t qu? x?u: khi c m?t trong nh?ng bi?n ch?ng sau:

1.t?ng ti?t m? hi b tr? qu nhi?u l b?nh nhn than phi?n hay ng??c l?i tay qu kh.

Cc v?n ?? ?ang nghin c?u

M?t trong nh?ng bi?n ch?ng th??ng g?p nh?t c?a ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c ?? ?i?u tr? ch?ng t?ng ti?t m? hi tay l tnh tr?ng t?ng ti?t m? hi b tr?. Tr??c dy c?t th?n kinh giao c?m ng?c chu?n m?c ?? ?i?u tr? ch?ng t?ng ti?t m? hi tay l c?t b? chu?i th?n kinh giao c?m v cc h?ch giao c?m ng?c 1,2,3 (c?t b? 1/3 d??i h?ch sao) (Urchel v Rajjuk, 1986) v?i cch ny t? l? t?ng ti?t m? hi b tr? kh cao. V th? m?t s? tc gi? ch? tr??ng nn c?t cc nhnh thng n?i ch?n l?c. Kinh nghi?m c?a cc tc gi? ?i Loan, ch? k?p ( Clip) ?? ch?n chu?i giao c?m ? T2. Kinh nghi?m ? b?nh vi?n Bnh Dn ch? c?n h?y thn giao c?m ?o?n T1-T2 v T2-T3 l ??. Nhn chung c nhi?u bi bo v? k?t qu? ?i?u tr? v?i bi?n ch?ng t?ng ti?t m? hi b tr? c lin quan t?i v? tr v s? l??ng c?a th?n kinh giao c?m ???c l?y ?i nh?ng v?n ch?a th?ng nh?t. Vi?c h?y, ch?n th?n kinh giao c?m c?ng c nhi?u cch: ??t ?i?n, laser, my ??t nhi?t pht ra t?n s? sng radio, dng ha ch?t (phenol) hay k?p b?ng clip.

Nn ?i?u tr? s?m ch?ng t?ng ti?t m? hi tay n?ng ? tr? em b?ng cch ph?u thu?t c?t th?n kinh giao c?m ng?c qua ng? n?i soi nh?m trnh ???c nh?ng b?t l?i v? m?t th? ch?t, quan h? x h?i v tm l trong su?t qu trnh tr??ng thnh v pht tri?n.

Ti li?u tham kh?o thm:

 1. Altman RS, Schwartz RA. Emotionally induced hyperhidrosis. Cutis. May 2002;69(5):336-8. [Medline].

 2. Ruchinskas R. Hyperhidrosis and anxiety: chicken or egg?. Dermatology. 2007;214(3):195-6. [Medline].

 3. Esen AM, Barutcu I, Karaca S, et al. Peripheral vascular endothelial function in essential hyperhidrosis.Circ J. Jun 2005;69(6):707-10. [Medline].

 4. Yamashita N, Tamada Y, Kawada M, Mizutani K, Watanabe D, Matsumoto Y. Analysis of family history of palmoplantar hyperhidrosis in Japan. J Dermatol. Dec 2009;36(12):628-31. [Medline].

 5. Adar R, Kurchin A, Zweig A, Mozes M. Palmar hyperhidrosis and its surgical treatment: a report of 100 cases. Ann Surg. Jul 1977;186(1):34-41. [Medline].

 6. Cloward RB. Hyperhydrosis. J Neurosurg. May 1969;30(5):545-51. [Medline].

 7. Cloward RB. Treatment of hyperhidrosis palmaris (sweaty hands); a familial disease in Japanese. Hawaii Med J. Mar-Apr 1957;16(4):381-7. [Medline].

 8. Drott C, Gothberg G, Claes G. Endoscopic transthoracic sympathectomy: an efficient and safe method for the treatment of hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol. Jul 1995;33(1):78-81. [Medline].

 9. Saglam M, Esen AM, Barutcu I, et al. Impaired left ventricular filling in patients with essential hyperhidrosis: an echo-Doppler study. Tohoku J Exp Med. Apr 2006;208(4):283-90. [Medline].

 10. Tugnoli V, Eleopra R, De Grandis D. Hyperhidrosis and sympathetic skin response in chronic alcoholic patients. Clin Auton Res. Feb 1999;9(1):17-22. [Medline].

 11. Moon SY, Shin DI, Park SH, Kim JS. Harlequin syndrome with crossed sympathetic deficit of the face and arm. J Korean Med Sci. Apr 2005;20(2):329-30. [Medline]. [Full Text].

 12. Karaca S, Emul M, Kulac M, et al. Temperament and character profile in patients with essential hyperhidrosis. Dermatology. 2007;214(3):240-5. [Medline].

 13. Walling HW. Clinical differentiation of primary from secondary hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol. Feb 17 2011;[Medline].

 14. Rodrigues Masruha M, Lin J, Arita JH, DE Castro Neto EF, Scerni DA, Cavalheiro EA, et al. Spontaneous periodic hypothermia and hyperhidrosis: a possibly novel cerebral neurotransmitter disorder. Dev Med Child Neurol. Dec 17 2010;[Medline].

 15. Martn AF, Figueroa SC, Merino Mde L, Hurlee AD. Hyperhidrosis in association with efavirenz. AIDS Patient Care STDS. Mar 2009;23(3):143-5. [Medline].

 16. Kocyigit P, Akay BN, Saral S, Akbostanci C, Bostanci S. Unilateral hyperhidrosis with accompanying contralateral anhidrosis. Clin Exp Dermatol. Dec 2009;34(8):e544-6. [Medline].

 17. Lpez V, Pinazo I, Santonja N, Jord E. Eccrine angiomatous hamartoma in a child. Pediatr Dermatol. Sep-Oct 2010;27(5):548-9. [Medline].

 18. Shelley WB, Laskas JJ, Satanove A. Effect of topical agents on planter sweating. AMA Arch Derm Syphilol. Jun 1954;69(6):713-6. [Medline].

 19. Sato K, Kang WH, Saga K, Sato KT. Biology of sweat glands and their disorders. II. Disorders of sweat gland function. J Am Acad Dermatol. May 1989;20(5 Pt 1):713-26. [Medline].

 20. Streker M, Reuther T, Verst S, Kerscher M. [Axillary hyperhidrosis--efficacy and tolerability of an aluminium chloride antiperspirant. Prospective evaluation on 20 patients with idiopathic axillary hyperhidrosis]. Hautarzt. Feb 2010;61(2):139-44. [Medline].

 21. Yanagishita T, Tamada Y, Ohshima Y, Ito K, Akita Y, Watanabe D. Histological localization of aluminum in topical aluminum chloride treatment for palmar hyperhidrosis. J Dermatol Sci. Mar 3 2012;[Medline].

 22. Klaber M, Catterall M. Treating hyperhidrosis. Anticholinergic drugs were not mentioned. BMJ. Sep 16 2000;321(7262):703. [Medline].

 23. Wozniacki L, Zubilewicz T. Primary hyperhidrosis controlled with oxybutynin after unsuccessful surgical treatment. Clin Exp Dermatol. Dec 2009;34(8):e990-1. [Medline].

 24. Bouman HD, Lentzer EM. The treatment of hyperhidrosis of hands and feet with constant current. Am J Phys Med. Jun 1952;31(3):158-69. [Medline].

 25. Karako Y, Aydemir EH, Kalkan MT, Unal G. Safe control of palmoplantar hyperhidrosis with direct electrical current. Int J Dermatol. Sep 2002;41(9):602-5. [Medline].

 26. Murphy R, Harrington CI. Treating hyperhidrosis. Iontophoresis should be tried before other treatments.BMJ. Sep 16 2000;321(7262):702-3. [Medline].

 27. Sato K, Ohtsuyama M, Samman G. Eccrine sweat gland disorders. J Am Acad Dermatol. Jun 1991;24(6 Pt 1):1010-4. [Medline].

 28. Abell E, Morgan K. The treatment of idiopathic hyperhidrosis by glycopyrronium bromide and tap water iontophoresis. Br J Dermatol. Jul 1974;91(1):87-91. [Medline].

 29. Siah TW, Hampton PJ. The effectiveness of tap water iontophoresis for palmoplantar hyperhidrosis using a Monday, Wednesday, and Friday treatment regime. Dermatol Online J. Mar 15 2013;19(3):14. [Medline].

 30. Ozcan D, Gle AT. Compliance with tap water iontophoresis in patients with palmoplantar hyperhidrosis.J Cutan Med Surg. Mar 1 2014;18(2):109-13. [Medline].

 31. Fujita M, Mann T, Mann O, Berg D. Surgical pearl: use of nerve blocks for botulinum toxin treatment of palmar-plantar hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol. Oct 2001;45(4):587-9. [Medline].

 32. Moraru E, Voller B, Auff E, Schnider P. Dose thresholds and local anhidrotic effect of botulinum A toxin injections (Dysport). Br J Dermatol. Aug 2001;145(2):368. [Medline].

 33. Naumann M. Evidence-based medicine: botulinum toxin in focal hyperhidrosis. J Neurol. Apr 2001;248 Suppl 1:31-3. [Medline].

 34. Naumann M, Lowe NJ. Botulinum toxin type A in treatment of bilateral primary axillary hyperhidrosis: randomised, parallel group, double blind, placebo controlled trial. BMJ. Sep 15 2001;323(7313):596-9.[Medline]. [Full Text].

 35. Shelley WB, Talanin NY, Shelley ED. Botulinum toxin therapy for palmar hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol. Feb 1998;38(2 Pt 1):227-9. [Medline].

 36. Swartling C, Farnstrand C, Abt G, Stalberg E, Naver H. Side-effects of intradermal injections of botulinum A toxin in the treatment of palmar hyperhidrosis: a neurophysiological study. Eur J Neurol. Sep 2001;8(5):451-6. [Medline].

 37. Lecouflet M, Leux C, Fenot M, Clerier P, Maillard H. Duration of efficacy increases with the repetition of botulinum toxin A injections in primary palmar hyperhidrosis: A study of 28 patients. J Am Acad Dermatol. Mar 12 2014;[Medline].

 38. Schnider P, Binder M, Auff E, Kittler H, Berger T, Wolff K. Double-blind trial of botulinum A toxin for the treatment of focal hyperhidrosis of the palms. Br J Dermatol. Apr 1997;136(4):548-52. [Medline].

 39. Vadoud-Seyedi J, Simonart T. Treatment of axillary hyperhidrosis with botulinum toxin type A reconstituted in lidocaine or in normal saline: a randomized, side-by-side, double-blind study. Br J Dermatol. May 2007;156(5):986-9. [Medline].

 40. Flanagan KH, King R, Glaser DA. Botulinum toxin type a versus topical 20% aluminum chloride for the treatment of moderate to severe primary focal axillary hyperhidrosis. J Drugs Dermatol. Mar 2008;7(3):221-7. [Medline].

 41. Woolery-Lloyd H, Elsaie ML, Avashia N. Inguinal hyperhidrosis misdiagnosed as urinary incontinence: treatment with botulinum toxin A. J Drugs Dermatol. Mar 2008;7(3):293-5. [Medline].

 42. Naumann M, So Y, Argoff CE, et al. Assessment: Botulinum neurotoxin in the treatment of autonomic disorders and pain (an evidence-based review): report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. May 6 2008;70(19):1707-14. [Medline].

 43. Gregoriou S, Rigopoulos D, Chiolou Z, Papafragkaki D, Makris M, Kontochristopoulos G. Treatment of bromhidrosis with a glycine-soja sterocomplex topical product. J Cosmet Dermatol. Mar 2011;10(1):74-7.[Medline].

 44. Purtuloglu T, Atim A, Deniz S, Kavakli K, Sapmaz E, Gurkok S, et al. Effect of radiofrequency ablation and comparison with surgical sympathectomy in palmar hyperhidrosis. Eur J Cardiothorac Surg. Feb 21 2013;[Medline].

 45. Kumagai K, Kawase H, Kawanishi M. Health-related quality of life after thoracoscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis. Ann Thorac Surg. Aug 2005;80(2):461-6. [Medline].

 46. Kotzareff A. Resection partielle de trone sympathetique cervical droit pour hyperhidrose unilaterale. Rev Med Suisse Romande. 1920;40:111-3.

 47. Chen HJ, Lu K, Liang CL. Transthoracic endoscopic T-2, 3 sympathectomy for facial hyperhidrosis. Auton Neurosci. Oct 8 2001;93(1-2):91-4. [Medline].

 48. Hsu CP, Shia SE, Hsia JY, Chuang CY, Chen CY. Experiences in thoracoscopic sympathectomy for axillary hyperhidrosis and osmidrosis: focusing on the extent of sympathectomy. Arch Surg. Oct 2001;136(10):1115-7. [Medline].

 49. Kim BY, Oh BS, Park YK, Jang WC, Suh HJ, Im YH. Microinvasive video-assisted thoracoscopic sympathicotomy for primary palmar hyperhidrosis. Am J Surg. Jun 2001;181(6):540-2. [Medline].

 50. Panhofer P, Zacherl J, Jakesz R, Bischof G, Neumayer C. Improved quality of life after sympathetic block for upper limb hyperhidrosis. Br J Surg. May 2006;93(5):582-6. [Medline].

 51. Lai YT, Yang LH, Chio CC, Chen HH. Complications in patients with palmar hyperhidrosis treated with transthoracic endoscopic sympathectomy. Neurosurgery. Jul 1997;41(1):110-3; discussion 113-5.[Medline].

 52. Chwajol M, Barrenechea IJ, Chakraborty S, Lesser JB, Connery CP, Perin NI. Impact of compensatory hyperhidrosis on patient satisfaction after endoscopic thoracic sympathectomy. Neurosurgery. Mar 2009;64(3):511-8; discussion 518. [Medline].

 53. Chou SH, Kao EL, Li HP, Lin CC, Huang MF. T4 sympathectomy for palmar hyperhidrosis: an effective approach that simultaneously minimzes compensatory hyperhidrosis. Kaohsiung J Med Sci. Jul 2005;21(7):310-3. [Medline].

 54. Heckmann M. Complications in patients with palmar hyperhidrosis treated with transthoracic endoscopic sympathectomy. Neurosurgery. Jun 1998;42(6):1403-4. [Medline].

 55. Li X, Tu YR, Lin M, Lai FC, Chen JF, Miao HW. Minimizing endoscopic thoracic sympathectomy for primary palmar hyperhidrosis: guided by palmar skin temperature and laser Doppler blood flow. Ann Thorac Surg. Feb 2009;87(2):427-31. [Medline].

 56. Neves S, Uchoa PC, Wolosker N, Munia MA, Kauffman P, de Campos JR, et al. Long-Term Comparison of Video-Assisted Thoracic Sympathectomy and Clinical Observation for the Treatment of Palmar Hyperhidrosis in Children Younger Than 14. Pediatr Dermatol. Apr 4 2012;[Medline].

 57. Kim WO, Kil HK, Yoon KB, Yoon DM. Topical glycopyrrolate for patients with facial hyperhidrosis. Br J Dermatol. May 2008;158(5):1094-7. [Medline].

 58. Goldman A, Wollina U. Subdermal Nd-YAG laser for axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg. Jun 2008;34(6):756-62. [Medline].

 59. Lillis PJ, Coleman WP 3rd. Liposuction for treatment of axillary hyperhidrosis. Dermatol Clin. Jul 1990;8(3):479-82. [Medline].

 60. Na GY, Park BC, Lee WJ, Park DJ, Kim do W, Kim MN. Control of palmar hyperhidrosis with a new "dry-type" iontophoretic device. Dermatol Surg. Jan 2007;33(1):57-61. [Medline].

 61. Choi YH, Lee SJ, Kim do W, Lee WJ, Na GY. Open clinical trial for evaluation of efficacy and safety of a portable "dry-type" iontophoretic device in treatment of palmar hyperhidrosis. Dermatol Surg. Apr 2013;39(4):578-83. [Medline].

 62. Gross KM, Schote AB, Schneider KK, Schulz A, Meyer J. Elevated social stress levels and depressive symptoms in primary hyperhidrosis. PLoS One. 2014;9(3):e92412. [Medline]. [Full Text].

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209