Bạn đang truy cập: Trang ch? H? van ??ng m?ch ch? (Aortic valvular regurgitation)

H? van ??ng m?ch ch? (Aortic valvular regurgitation)

Email In PDF.

H? van ??ng m?ch ch?
(Aortic valvular regurgitation)

alt

alt

1. ??i c??ng.
- H? van ??ng m?ch ch? l tnh tr?ng van ??ng m?ch ch? ?ng khng kn gy ra tnh tr?ng mu tro ng??c t? ??ng m?ch ch? v? bu?ng th?t tri trong th?i k? tm tr??ng.
- B?nh ???c Vieusens m t? t? th? k? th? XVII. Sau ? ??n th? k? th? XIX, nhi?u tc gi? m t? hon ch?nh h?n b?ng lm sng c?a b?nh.
- Bao gi? h? van ??ng m?ch ch? c?ng l t?n th??ng b?nh l th?c th?.
2. Nguyn nhn c?a h? van ??ng m?ch ch?.
2.1. Do th?p tim:
- L nguyn nhn ph? bi?n nh?t, chi?m ??n 75% t?ng s? b?nh nhn h? van ??ng m?ch ch?. T?n su?t c?a nguyn nhn ny ?ang gi?m r ? cc n??c pht tri?n cng v?i s? m?t ?i nhanh chng c?a b?nh th?p tim.
- H? van ??ng m?ch ch? do th?p th??ng g?p ? ng??i tr? tu?i; nam g?p nhi?u h?n n?; hay k?t h?p v?i b?nh c?a van 2 l.
- Cc l van ??ng m?ch ch? b? x? dy, co rt gy ra tnh tr?ng van ??ng m?ch ch? ?ng khng kn trong th tm tr??ng; ?i khi c dnh cc mp van gy ra h?p van ??ng m?ch ch?, t?o thnh b?nh van ??ng m?ch ch?.
2.2. Do vim mng trong tim nhi?m khu?n:
- L nguyn nhn th??ng g?p nh?t gy h? van ??ng m?ch ch? c?p tnh. H? van ??ng m?ch ch? do vim mng trong tim nhi?m khu?n th??ng l h? n?ng v nhanh chng gy suy tim.
- T?n th??ng gi?i ph?u b?nh l cc n?t si bm vo cc l van, vng van ??ng m?ch ch?, xoang Valsalva v c th? c p xe vng van. Cc n?t si c th? bong ra ?? l?i cc v?t lot v th?ng ? van ho?c ph h?y cc b? t? do c?a van gy h? van ??ng m?ch ch?. Ni chung, t?n th??ng van do vim mng trong tim nhi?m khu?n r?t nghim tr?ng.
2.3. Do bc tch thnh ??ng m?ch ch? c?p tnh:
- B?nh nhn b? ?au ng?c d? d?i (c th? c s?c) v pht hi?n ???c m?t ti?ng th?i tm tr??ng m?i xu?t hi?n ? vng nghe tim c?a van ??ng m?ch ch? (lin s??n III c?nh ?c tri ho?c lin s??n II c?nh ?c ph?i).
- Do ph?n ??u c?a ??ng m?ch ch? b? bc tch nn cc l van ??ng m?ch ch? m?t ?i?m t?a trn thnh ??ng m?ch ch?, lm cc l van b? ??y vo th?t tri trong th tm tr??ng gy h? van ??ng m?ch ch?.
- Th??ng g?p ? ng??i gi, c v?a x? ??ng m?ch.
2.4. B?m sinh:
- Van ??ng m?ch ch? 2 l: th??ng gy h?p ??ng m?ch ch? k?t h?p.
- H?i ch?ng Marfan: chi di, thn mnh ng?n, gin cc dy ch?ng, bn l?ch th?y tinh th?, g?c ??ng m?ch ch? gin v h? van ??ng m?ch ch?.
- H? ??ng m?ch ch? k?t h?p v?i h?p eo ??ng m?ch ch?.
- H? ??ng m?ch ch? k?t h?p v?i thng lin th?t cao, ???c g?i l h?i ch?ng Laubry- Pezzi.
2.5. Do giang mai:
- L hi?n t??ng vim ??ng m?ch ch? ? cc mp van v cc l van do giang mai gy h? van ??ng m?ch ch?. T?n th??ng x? th??ng lan ??n l? ??ng m?ch vnh gy h?p ho?c t?c ??ng m?ch vnh d?n ??n cc c?n ?au th?t ng?c trn lm sng.
- V cc l van khng dnh v?i nhau nn khng c h?p van ??ng m?ch ch? k?t h?p.
- Ngy nay, b?nh c xu h??ng gi?m do b?nh giang mai th??ng ???c ch?n ?on v ?i?u tr? s?m.
- Ch?n ?on nguyn nhn ph?i d?a vo cc ph?n ?ng huy?t thanh.
2.6. Do lo?n d??ng:
Do lo?n d??ng gy ra tnh tr?ng vng van ??ng m?ch ch? b? gin r?ng, c th? gy sa van d?ng nhy, l van m?m nho ho?c vi ho. ?y c?ng l nguyn nhn hay g?p hi?n nay, nh?t l ? ng??i cao tu?i c nh?ng m?ng x? v?a ??ng m?ch ch?.
2.7. Do cc nguyn nhn khc.
- H? van ??ng m?ch ch? c th? g?p trong b?nh vim c?t s?ng dnh kh?p ho?c h?i ch?ng Reiter. C 3-5% b?nh nhn vim c?t s?ng dnh kh?p c h? van ??ng m?ch ch?. C? ch? b?nh sinh lo?i ny khng r rng. Khng th?y t?n th??ng trn l van. Hay c r?i lo?n d?n truy?n trong tim.
- H? van ??ng m?ch ch? do ch?n th??ng: ch?n th??ng ng?c gy rch ??ng m?ch ch? ln, ??t rch cc l van. Nguyn nhn ny r?t hi?m g?p.
- H? van ??ng m?ch ch? do vim kh?p d?ng th?p: trn m?t van c nh?ng u h?t gy t?n th??ng van. Th??ng km theo t?n th??ng van 2 l, van 3 l v van ??ng m?ch ph?i. Nguyn nhn ny c?ng r?t hi?m g?p.
- Do v? ti phnh Valsalva.
- Do vim ??ng m?ch ch? ? b?nh Takayasu.
3. Sinh l b?nh.
Trong h? van ??ng m?ch ch?, do van ?ng khng kn nn c s? tro ng??c dng mu t? ??ng m?ch ch? v? th?t tri ? th tm tr??ng lm cho th? tch th?t tri cu?i tm tr??ng t?ng ln, bu?ng th?t tri gin ra, huy?t p tm tr??ng gi?m. Do mu ?i vo ??ng m?ch vnh ? th tm tr??ng nn khi c h? van ??ng m?ch ch?, c m?t l??ng mu t? ??ng m?ch ch? tr? v? th?t tri lm cho l?u l??ng mu vo ??ng m?ch vnh t? ??ng m?ch ch? t ?i v c th? gy c?n ?au th?t ng?c trn lm sng.
Do th? tch th?t tri cu?i tm tr??ng t?ng nn ? th?i k? tm thu, th?t tri ph?i co bp m?nh ?? t?ng l??ng mu l?n h?n bnh th??ng vo ??ng m?ch ch? gy t?ng huy?t p tm thu.
V huy?t p tm thu t?ng, huy?t p tm tr??ng gi?m nn chnh l?ch gi?a hai tr? s? huy?t p ny t?ng ln (g?i l huy?t p dong).
N?u r?i lo?n huy?t ??ng trn m n?ng n? s? l ngu?n g?c t?o nn cc tri?u ch?ng ngo?i bin c?a h? van ??ng m?ch ch?.
Giai ?o?n ??u ch? c th?t tri gin trong th tm tr??ng, sau ? xu?t hi?n ph ??i c? tim do t?ng co bp v ?? thch ?ng v?i t?ng p l?c trong bu?ng tim. Lu di s? d?n ??n suy ch?c n?ng tm thu, gi?m cung l??ng tim v xu?t hi?n suy tim tri trn lm sng.
4. Lm sng v c?n lm sng.
4.1. Lm sng:
4.1.1. Hon c?nh pht hi?n:
V h? van ??ng m?ch ch? ???c dung n?p t?t nn khng gy tri?u ch?ng lm sng trong th?i gian kh di. Th??ng pht hi?n b?nh khi:
- Tnh c? khm s?c kho? m?t cch h? th?ng.
- B?nh nhn ?i khm v h?i h?p, kh th?, ?au ng?c...
4.1.2. Tri?u ch?ng c? n?ng:
Th??ng xu?t hi?n mu?n, khi ? c th b?nh ? n?ng: kh th? khi g?ng s?c, ?au ng?c, h?i h?p tr?ng ng?c, c?n kh th? k?ch pht...
4.1.3. Tri?u ch?ng th?c th?: r?t quan tr?ng cho ch?n ?on.
+ Khm tim:
- Th?y m?m tim ??p m?nh khi nhn v s? (d?u hi?u n?y d?ng vm c?a Bard). M?m tim th??ng ??p ? v? tr xu?ng d??i v sang tri h?n so v?i bnh th??ng.
- Nghe tim th?y ti?ng th?i tm tr??ng ? lin s??n II c?nh b? ?c ph?i v nh?t l ? lin s??n III c?nh ?c tri. ? l tri?u ch?ng ch? y?u v quan tr?ng nh?t trn lm sng ?? ch?n ?on h? van ??ng m?ch ch?. Ti?ng th?i th??ng c ??c ?i?m: nh? nhng, m d?u nh? ti?ng th?; lan d?c x??ng ?c ho?c xu?ng m?m tim; xu?t hi?n ngay sau ti?ng T2, c??ng ?? gi?m d?n v ch?m d?t tr??c ti?ng T1; nghe r h?n ? t? th? b?nh nhn ??ng ho?c ng?i ci mnh ra tr??c, th? ra h?t c? v nn th?.
- C th? nghe ???c m?t s? t?p m khc:
. Th?i tm thu nh? ? lin s??n II c?nh b? ?c ph?i ho?c lin s??n III c?nh ?c tri, g?i l ti?ng th?i tm thu ?i km do h?p l? ??ng m?ch ch? t??ng ??i (v c s? gia t?ng th? tch t?ng mu tm thu).
. ? m?m tim, c th? nghe ???c ti?ng rung tm tr??ng ? th?i k? gi?a tm tr??ng v ti?n tm thu, g?i l ti?ng rng austin Flint.
C? ch? c?a ti?ng rng tm tr??ng austin Flint l do dng mu t? ??ng m?ch ch? tr? v? th?t tri trong th tm tr??ng ho quy?n v?i dng mu ?? t? nh? tri xu?ng th?t tri; b?n thn dng mu t? ??ng m?ch ch? tro ng??c l?i th?t tri c lc lm cho l van tr??c ngoi c?a van 2 l b? ??y l?i gy h?p l? van 2 l c? n?ng.
. Ti?ng clc m? van ??ng m?ch ch?: nghe g?n ? ??u th tm thu t?i m?m tim do s? gin ??t ng?t c?a ??ng m?ch ch?.
+ Cc d?u hi?u ngo?i bin: th?y r khi c h? van ??ng m?ch ch? n?ng khng km theo h?p l? van hai l.
- C s? gin r?ng ?? cch bi?t c?a huy?t p: huy?t p tm tr??ng gi?m r, huy?t p tm thu t?ng. Khi huy?t p tm tr??ng < 50 mmHg th th??ng l h? van ??ng m?ch ch? n?ng.
- ??ng m?ch c? n?y m?nh lm c? g?t g theo nh?p tim g?i l d?u hi?u Musset.
- ??ng m?ch n?y m?nh nh?ng x?p nhanh, th??ng th?y ? ??ng m?ch quay g?i l m?ch Corrigan.
- Nhn th?y m?ch mao m?ch: th tm thu th?y mu h?ng v th tm tr??ng th?y mu ti nh?t ? mng tay b?nh nhn ho?c mi khi p nh? vo ?.
- Nghe ???c ti?ng th?i kp ? ??ng m?ch l?n nh? ??ng m?ch ?i (ti?ng th?i Durozier).
4.2. C?n lm sng:
4.2.1. X quang tim-ph?i:
- Chi?u tim-ph?i th?y d?u hi?u gi?t dy chung tim-??ng m?ch ch? v th?t tri t?ng ??ng do th?t tri ph?i c? co bp ?? t?ng mu vo ??ng m?ch ch? m?t l??ng mu l?n h?n bnh th??ng.
- Th?t tri gin to bi?u hi?n b?ng cung d??i tri gin to, ko di v m?m tim h? th?p trn phim th?ng; m?t kho?ng sng sau tim trn phim nghing tri.
- C th? th?y vi ho van ??ng m?ch ch?.
- Hnh ?nh ? tr? tu?n hon ? ph?i th??ng x?y ra mu?n.
- Theo di cc ch? s? tim-l?ng ng?c nhi?u l?n c gi tr? theo di ???c ti?n tri?n c?a b?nh.
4.2.2. ?i?n tim:
- ?i?n tim bnh th??ng n?u c h? van ??ng m?ch ch? m?c ?? nh?.
- Th??ng th?y hnh ?nh t?ng gnh tm tr??ng th?t tri:
. Tr?c tri.
. Ch? s? Sokolow-Lyon >35 mm.
. R cao ? V5 v V6 (>25 mm).
. Th?i gian xu?t hi?n nhnh n?i ?i?n ? V5 v V6 > 0,045s.
. Sng Q su ? V5 v V6 (d?u hi?u Dushan).
. T cao, d??ng tnh v ??i x?ng ? V5 v V6.
- Giai ?o?n sau c hnh ?nh t?ng gnh tm thu v tm tr??ng h?n h?p: T ngh?ch ??o, m tnh v khng ??i x?ng, ch?ng t? ? c ph ??i th?t tri.
- Hay c r?i lo?n d?n truy?n v bl?c nhnh tri khng hon ton.
4.2.3. Tm thanh c? ??ng ??:
- Th?y ti?ng th?i tm tr??ng c t?n s? cao b?t ??u ngay sau ti?ng T2.
- ??ng m?ch c?nh ?? c d?ng nhnh ln th?ng ??ng, ch? ?i ??nh v hm b? m?t.
4.2.4. Thng tim:
- B?m thu?c c?n quang vo g?c ??ng m?ch ch? khi thng tim tri th?y c dng mu ph?t ng??c v? th?t tri ? th?i k? tm tr??ng.
- ?o th?y p l?c tm tr??ng c?a ??ng m?ch ch? h?, p l?c cu?i tm tr??ng ? th?t tri t?ng.
4.2.5. Siu m tim:
L ph??ng php xt nghi?m r?t quan tr?ng, cho php xc ??nh ch?n ?on, ?nh gi tnh tr?ng n?ng hay nh?, cc t?n th??ng ph?i h?p v theo di ti?n tri?n c?a h? van ??ng m?ch ch?.
- D?u hi?u gin ti?p:
. Gin bu?ng th?t tri, dy thnh th?t tri.
. ? siu m TM th?y d?u hi?u rung l tr??c van hai l, ?i khi c c? hnh ?nh rung l sau van 2 l v vch lin th?t.
- D?u hi?u tr?c ti?p:
. Th?y r dng ph?t ng??c t? ??ng m?ch ch? v? th?t tri ? th?i k? tm tr??ng trn siu m Doppler mu.
. C th? th?y van dy, vi ho do th?p kh?p c?p; th?y n?t si do vim mng trong tim nhi?m khu?n; bc tch ??ng m?ch ch?, gin vng van do lo?n d??ng; van ??ng m?ch ch? ch? c 2 l v cc t?t b?m sinh k?t h?p khc nh? thng lin th?t, gin g?c ??ng m?ch ch?. Siu m gip cho ch?n ?on ???c nguyn nhn gy h? van ??ng m?ch ch?.
- B?ng siu m Doppler, ng??i ta c th? ?nh gi ???c l??ng mu tro ng??c t? ??ng m?ch ch? v? th?t tri (b?ng cch tnh l?u l??ng tim qua van ??ng m?ch ch? tr? ?i l?u l??ng tim qua van hai l ho?c van ba l ho?c van ??ng m?ch ph?i).
L??ng mu ph?t ng??c qua van ??ng m?ch ch? = L?u l??ng tim qua van ??ng m?ch ch? - L?u l??ng tim qua van 2 l.
T? ? tnh ???c phn s? h? theo cng th?c:

Th? tch nht bp qua van ??ng m?ch ch? - Th? tch nht bp qua van 2 l.
Phn s? h? (%) = -----------------------------------------------------------------------
Th? tch nht bp qua van ??ng m?ch ch?

L??ng mu ph?t ng??c qua van ??ng m?ch ch? ? m?t chu k? tim
= -----------------------------------------------------------------------------
Th? tch nht bp qua van ??ng m?ch ch?
- Tnh t? s? gi?a ???ng knh dng h? van ??ng m?ch ch? v ???ng knh ???ng ra th?t tri t?i c?a s? siu m quan st tim theo tr?c d?c; tnh t? s? gi?a di?n tch dng h? ch? v di?n tch ???ng ra th?t tri t?i c?a s? siu m quan st tim theo tr?c ngang c?t qua van ??ng m?ch ch?. ?y l nh?ng ch? s? c gi tr? ?? ?nh gi m?c ?? c?a h? van ??ng m?ch ch?.
- Siu m cn cho bi?t ch?c n?ng th?t tri v nh?t l theo di gin th?t tri ti?n tri?n theo th?i gian.
- Lm siu m qua th?c qu?n khi: nghi vim mng trong tim nhi?m khu?n, lo?n d??ng ??ng m?ch ch?, bc tch ??ng m?ch ch?, v khi hnh ?nh siu m qua thnh ng?c khng r.
5. Ch?n ?on.
5.1. Ch?n ?on xc ??nh:
Ch?n ?on d?a vo:
- Ti?ng th?i tm tr??ng ? vng van ??ng m?ch ch?.
- Cc tri?u ch?ng ngo?i bin c?a h? van ??ng m?ch ch?.
- ?i?n tim v X quang tim-ph?i th?y dy, gin th?t tri.
- Siu m tim c cc hnh ?nh tr?c ti?p v gin ti?p c?a h? van ??ng m?ch ch?.
- Thng tim, ch?p bu?ng tim c dng mu ph?t ng??c t? ??ng m?ch ch? v? th?t tri ? th tm tr??ng.
5.2. Ch?n ?on m?c ?? h? van ??ng m?ch ch?:

M?c ?? h? van ?MC
Ch? tiu
H? van ?MC
m?c ?? nh?
H? van ?MC
m?c ?? v?a
H? van ?MC
m?c ?? n?ng
- Th? tch dng ph?t ng??c t?
?MC v? th?t tri

- Phn s? h?

- Chi?u di dng h? van
?MC

- ???ng knh (ho?c di?n tch)
dng h? van ?MC
? 30ml


? 30%
? 1/3 chi?u di th?t tri
? 30% ???ng knh (ho?c di?n tch) ???ng ra th?t tri
31 - 60ml


31 - 50%

> 1/3-2/3 chi?u di th?t tri

31- 60% ???ng knh (ho?c di?n tch) ???ng ra th?t tri
> 60ml


> 50%

> 2/3 chi?u di th?t tri

> 60% ???ng knh (ho?c di?n tch) ???ng ra th?t tri5.3. Ch?n ?on phn bi?t:
5.3.1. V?i h? van ??ng m?ch ph?i:
V h? van ??ng m?ch ph?i gy ra ti?ng th?i tm tr??ng (ti?ng th?i Graham-Still) ? lin s??n II c?nh b? tri x??ng ?c, r?t g?n v?i vng nghe t?p m c?a van ??ng m?ch ch?. Hay g?p ? ng??i b? h?p l? van 2 l c t?ng p l?c ??ng m?ch ph?i ho?c cc tr??ng h?p h? van ??ng m?ch ph?i b?m sinh, b?nh tim-ph?i m?n tnh... Khng th?y c cc tri?u ch?ng ngo?i bin c?a h? van ??ng m?ch ch?. X quang th??ng th?y cung gi?a tri v?ng (hnh ?nh c?a t?ng p l?c ??ng m?ch ph?i).
Ch?n ?on xc ??nh b?ng siu m Doppler mu.
5.3.2. V?i h?p l? van 2 l:
C th? nh?m gi?a rng austin Flint v?i rng tm tr??ng c?a h?p l? van 2 l. Khi c h?p l? van 2 l s? th?y T1 ?anh ? m?m, cl?c m? van 2 l pha trong m?m tim, T2 tch ?i ? ?y tim; ?i?n tim th?y dy th?t ph?i; X quang th?y nh? tri to v th?t ph?i to, t?ng p l?c ??ng m?ch ph?i; siu m cho php ch?n ?on xc ??nh.
6. Ti?n tri?n.
H? van ??ng m?ch ch? th??ng di?n bi?n th?m l?ng trong nhi?u n?m. Khi tri?u ch?ng c? n?ng ? xu?t hi?n th b?nh ti?n tri?n nhanh chng, tin l??ng x?u v r?t d? t? vong.
N?u ? ?au ng?c m khng ph?u thu?t th th??ng b?nh nhn ch?t sau 4 n?m. Khi ? c suy tim th th??ng t? vong sau 2 n?m.
7. Bi?n ch?ng.
7.1. Suy tim tri:
Suy tim tri xu?t hi?n mu?n v?i bi?u hi?n kh th? v? ?m v kh th? khi g?ng s?c, hen tim, ph ph?i c?p. Sau ? s? suy tim ton b?. ?i?u tr? n?i khoa t k?t qu?.
7.2. Vim mng trong tim nhi?m khu?n:
Bi?n ch?ng ny r?t hay g?p, nh?t l ? ng??i c van ??ng m?ch ch? ch? c 2 l van.
C?n ph?i ?i?u tr? tri?t ?? cc ? vim nhi?m trn c? th? v dng khng sinh d? phng khi lm cc th? thu?t ? cc b?nh nhn b? h? van ??ng m?ch ch?.
7.3. C?n ?au th?t ng?c:
Hay c ? ng??i b? h? van ??ng m?ch ch? n?ng. C?n ?au th?t ng?c c ??c ?i?m: gi?ng nh? cc c?n ?au th?t ng?c khc nh?ng t ph? thu?c vo g?ng s?c, c th? x?y ra c? khi ngh?; th?i gian ?au ko di, t gi?m ?au khi dng cc thu?c gin ??ng m?ch vnh.
8. ?i?u tr?.
8.1. N?i khoa:
8.1.1. D? phng vim mng trong tim nhi?m khu?n b?ng cch gio d?c nguy c? ny cho b?nh nhn hi?u ?? t? ?? phng; dng khng sinh d? phng; khi can thi?p th? thu?t; ?i?u tr? cc ? nhi?m khu?n (n?u c).
8.1.2. ?i?u tr? nguyn nhn gy h? van ??ng m?ch ch?: ?i?u tr? d? phng, ch?ng th?p tim, giang mai, v?a x? ??ng m?ch...
8.1.3. ?i?u tr? suy tim khi c cc tri?u ch?ng c?a suy tim tri: ?n nh?t t??ng ??i (3-5 gam mu?i/ngy), h?n ch? v?n ??ng th? l?c, thu?c c??ng tim, l?i ti?u...
8.1.4. ?i?u tr? b?ng thu?c gin m?ch trong th?i gian di (nh? thu?c ?c ch? canxi, ?c ch? men chuy?n), th?m ch thu?c ?c ch? bta lm ch?m s? xu?t hi?n v ti?n tri?n c?a suy tim do lm gi?m dng mu ph?t ng??c, c?i thi?n ch?c n?ng th?t tri.
8.2. Ngo?i khoa:
- Thay van ??ng m?ch ch? ho?c s?a van khi h? van ??ng m?ch ch? do ch?n th??ng (van Starr- Edwards ho?c van sinh h?c Lonneseu, Hancock).
- Ph?i ch? ??nh nhanh chng v d?t khot v?i nh?ng b?nh nhn h? van ??ng m?ch ch? m?c ?? n?ng, huy?t p tm tr??ng < 50 mmHg, huy?t p chnh l?ch ?ng k? gi?a tm thu v tm tr??ng, siu m Doppler th?y c dng h? l?n, ch?p b?m thu?c c?n quang g?c ??ng m?ch ch? th?y kh?i l??ng l?n thu?c tr? v? th?t tri ? th?i k? tm tr??ng.
- Nn ph?u thu?t khi cc tri?u ch?ng ?au ng?c, suy tim m?i xu?t hi?n; X quang th?y tim to ra nhanh, siu m th?y bu?ng th?t tri gin nhanh theo th?i gian.
- Ring h? van ??ng m?ch ch? c?p n?ng do vim mng trong tim nhi?m khu?n v do ch?n th??ng m ?i?u tr? n?i khoa th?y suy tim khng h?i ph?c th nn ch? ??nh m? s?m.
Sau m?, b?nh nhn ph?c h?i s?c kho? t?t, s?ng lu v?i ?i?u ki?n ?i?u tr? ch?ng ?ng v d? phng nhi?m khu?n t?t.

References

 1. El Khoury G, Glineur D, Rubay J, et al. Functional classification of aortic root/valve abnormalities and their correlation with etiologies and surgical procedures. Curr Opin Cardiol 2005;20:115-21.
 2. Boodhwani M, de Kerchove L, Glineur D, et al. Repair-oriented classification of aortic insufficiency: impact on surgical techniques and clinical outcomes. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;137:286-94.
 3. Padial LR, Oliver A, Sagie A, et al. Two-dimensional echocardiographic assessment of the progression of aortic root size in 127 patients with chronic aortic regurgitation: role of the supraaortic ridge and relation to the progression of the lesion. Am Heart J 1997;134:814-21.
 4. Keane MG, Wiegers SE, Plappert T, et al. Bicuspid aortic valves are associated with aortic dilatation out of proportion to coexistent valvular lesions. Circulation 2000;102:III35-9.
 5. David TE. Editorial Comment: Remodelling of the sinotubular junction to correct aortic insufficiency. Eur J Cardiothorac Surg 2012;42:1016-7.
 6. de Oliveira NC, David TE, Ivanov J, et al. Results of surgery for aortic root aneurysm in patients with Marfan syndrome. J Thorac Cardiovasc Surg 2003;125:789-96.
 7. Erasmi AW, Sievers HH, Bechtel JF, et al. Remodeling or reimplantation for valve-sparing aortic root surgery? Ann Thorac Surg 2007;83:S752-6; discussion S785-90.
 8. Patel ND, Weiss ES, Alejo DE, et al. Aortic root operations for Marfan syndrome: a comparison of the Bentall and valve-sparing procedures. Ann Thorac Surg 2008;85:2003-10; discussion 2010-1.
 9. de Kerchove L, Boodhwani M, Glineur D, et al. Valve sparing-root replacement with the reimplantation technique to increase the durability of bicuspid aortic valve repair. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;142:1430-8.
 10. Aicher D, Kunihara T, Abou Issa O, et al. Valve configuration determines long-term results after repair of the bicuspid aortic valve. Circulation 2011;123:178-85.
 11. Roman MJ, Devereux RB, Kramer-Fox R, et al. Two-dimensional echocardiographic aortic root dimensions in normal children and adults. Am J Cardiol 1989;64:507-12.
 12. McAlpine WA. eds. Heart and coronary arteries. Berlin: Springer-Verlag, 1975:9-26.
 13. Ho SY. Structure and anatomy of the aortic root. Eur J Echocardiogr 2009;10:i3-10.
 14. Berdajs D, Lajos P, Turina M. The anatomy of the aortic root. Cardiovasc Surg 2002;10:320-7.
 15. Sutton JP 3rd, Ho SY, Anderson RH. The forgotten interleaflet triangles: a review of the surgical anatomy of the aortic valve. Ann Thorac Surg 1995;59:419-27.
 16. Dagum P, Green GR, Nistal FJ, et al. Deformational dynamics of the aortic root: modes and physiologic determinants. Circulation 1999;100:II54-62.
 17. Lansac E, Lim HS, Shomura Y, et al. A four-dimensional study of the aortic root dynamics. Eur J Cardiothorac Surg 2002;22:497-503.
 18. Erasmi A, Sievers HH, Scharfschwerdt M, et al. In vitro hydrodynamics, cusp-bending deformation, and root distensibility for different types of aortic valve-sparing operations: remodeling, sinus prosthesis, and reimplantation. J Thorac Cardiovasc Surg 2005;130:1044-9.
 19. Aicher D, Langer F, Lausberg H, et al. Aortic root remodeling: ten-year experience with 274 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;134:909-15.
 20. David TE, Maganti M, Armstrong S. Aortic root aneurysm: principles of repair and long-term follow-up. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140:S14-9; discussion S45-51.
 21. Kim M, Roman MJ, Cavallini MC, et al. Effect of hypertension on aortic root size and prevalence of aortic regurgitation. Hypertension 1996;28:47-52.
 22. DAndrea A, Cocchia R, Riegler L, et al. Aortic root dimensions in elite athletes. Am J Cardiol 2010;105:1629-34.
 23. Lansac E, Di Centa I, Sleilaty G, et al. An aortic ring to standardise aortic valve repair: preliminary results of a prospective multicentric cohort of 144 patients. Eur J Cardiothorac Surg 2010;38:147-54.
 24. Tops LF, Wood DA, Delgado V, et al. Noninvasive evaluation of the aortic root with multislice computed tomography implications for transcatheter aortic valve replacement. JACC Cardiovasc Imaging 2008;1:321-30.
 25. Delgado V, Ng AC, van de Veire NR, et al. Transcatheter aortic valve implantation: role of multi-detector row computed tomography to evaluate prosthesis positioning and deployment in relation to valve function. Eur Heart J 2010;31:1114-23.
 26. Rankin JS, Bone MC, Fries PM, et al. A refined hemispheric model of normal human aortic valve and root geometry. J Thorac Cardiovasc Surg 2012. [Epub ahead of print].
 27. Taylor WJ, Thrower WB, Black H, et al. The surgical correction of aortic insufficiency by circumclusion. J Thorac Surg 1958;35:192-205 passim.
 28. Cabrol C, Cabrol A, Guiraudon G, et al. Treatment of aortic insufficiency by means of aortic annuloplasty. Arch Mal Coeur Vaiss 1966;59:1305-12.
 29. Frater RW. Aortic valve insufficiency due to aortic dilatation: correction by sinus rim adjustment. Circulation 1986;74:I136-42.
 30. Duran CG. Reconstructive techniques for rheumatic aortic valve disease. J Card Surg 1988;3:23-8.
 31. Cosgrove DM, Rosenkranz ER, Hendren WG, et al. Valvuloplasty for aortic insufficiency. J Thorac Cardiovasc Surg 1991;102:571-6; discussion 576-7.
 32. David TE. Remodeling the aortic root and preservation of the native aortic valve. Operative Techniques Card Thorac Surg 1996;1:44-56.
 33. Izumoto H, Kawazoe K, Kawase T, et al. Subvalvular circular annuloplasty as a component of aortic valve repair. J Heart Valve Dis 2002;11:383-5.
 34. Lansac E, Di Centa I, Varnous S, et al. External aortic annuloplasty ring for valve-sparing procedures. Ann Thorac Surg 2005;79:356-8.
 35. Rankin JS, Conger JL, Tuzun E, et al. In vivo testing of an intra-annular aortic valve annuloplasty ring in a chronic calf model. Eur J Cardiothorac Surg 2012;42:149-54.
 36. de Kerchove L, Vismara R, Mangini A, et al. In vitro comparison of three techniques for ventriculo-aortic junction annuloplasty. Eur J Cardiothorac Surg 2012;41:1117-23; discussion 1123-4.
 37. Scharfschwerdt M, Pawlik M, Sievers HH, et al. In vitro investigation of aortic valve annuloplasty using prosthetic ring devices. Eur J Cardiothorac Surg 2011;40:1127-30.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

2013-09-12 191209