Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo Tạp chí tim mạch Tạp chí tim mạch học

Tạp chí tim mạch học

Email In PDF.
Tạp chí
Số 50 - 2008 (Ngày phát hành: 06/2008)

tmTạp chí Tim mạch học số 50 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/50/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/50.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 49 - 2008 (Ngày phát hành: 04/2008)
Tạp chí Tim mạch học số 49 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/49/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/49.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 48 - 2007 (Ngày phát hành: 10/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 48 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/48/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/48.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 47 - 2007 (Ngày phát hành: 08/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 47 (Hội nghị Tim mạch Miền Trung mở rộng lần IV) ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/47/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/47.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 46 - 2007 (Ngày phát hành: 05/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 46 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/46/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/46.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
DHTM11 - 2006 (Ngày phát hành: 11/2006)
Tóm tắt Báo cáo Khoa học Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần 11 - 2006 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Ky_yeu_lan_XI/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Ky_yeu_lan_XI.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 45 - 2006 (Ngày phát hành: 12/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 45 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/45/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/45.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 44 - 2006 (Ngày phát hành: 06/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 44 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/44/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/44.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 43 - 2006 (Ngày phát hành: 03/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 43 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/43/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/43.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 41 - 2005 (Ngày phát hành: 07/2005)
Tạp chí Tim mạch học số 41 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/41/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/41.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 40 - 2005 (Ngày phát hành: 03/2005)
Tạp chí Tim mạch học số 40 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/40/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/40.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 39 - 2004 (Ngày phát hành: 12/2004)
Tạp chí Tim mạch học số 39 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/39/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/39.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 38 - 2004 (Ngày phát hành: 08/2004)
Tạp chí Tim mạch học số 38 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/38/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/38.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
DHTM10 - 2004 (Ngày phát hành: 03/2004)
Phụ san Tạp chí Tim mạch học số 37 (Tóm tắt Báo cáo Khoa học Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần 10 - 2004) ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Phu_san_so_37/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Phu_san_so_37.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 36 - 2003 (Ngày phát hành: 12/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 36 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/36/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/36.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 35 - 2003 (Ngày phát hành: 09/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 35 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/35/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/35.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 34 - 2003 (Ngày phát hành: 06/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 34 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/34/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/34.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 33 - 2003 (Ngày phát hành: 03/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 33 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/33/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/33.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 32 - 2002 (Ngày phát hành: 12/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 32 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/32/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/32.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 31 - 2002 (Ngày phát hành: 09/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 31 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/31/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/31.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 30 - 2002 (Ngày phát hành: 06/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 30 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/30/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/30.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 29 - 2002 (Ngày phát hành: 03/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 29 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/29/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/29.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 28 - 2001 (Ngày phát hành: 12/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 28 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/28/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/28.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 27 - 2001 (Ngày phát hành: 09/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 27 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/27/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/27.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 26 - 2001 (Ngày phát hành: 07/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 26 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/26/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/26.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 25 - 2001 (Ngày phát hành: 03/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 25 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/25/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/25.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 24 - 2000 (Ngày phát hành: 12/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 24 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/24/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/24.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 23 - 2000 (Ngày phát hành: 09/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 23 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/23/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/23.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 22 - 2000 (Ngày phát hành: 07/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 22 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/22/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/22.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 21 - 2000 (Ngày phát hành: 03/2000)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 21 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/21/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/21.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 20 - 1999 (Ngày phát hành: 12/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 20 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/20/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/20.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 19 - 1999 (Ngày phát hành: 09/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 19 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/19/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/19.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 18 - 1999 (Ngày phát hành: 06/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 18 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/18/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/18.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 17 - 1999 (Ngày phát hành: 03/1999)
So 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/17/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/17.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 16 - 1998 (Ngày phát hành: 09/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 16 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/16/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/16.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 15 - 1998 (Ngày phát hành: 06/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 15 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/15/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/15.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 14 - 1998 (Ngày phát hành: 03/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 14 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/14/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/14.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 13 - 1997 (Ngày phát hành: 12/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 13 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/13/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/13.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 11 - 1997 (Ngày phát hành: 06/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 11 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/11/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/11.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 10 - 1997 (Ngày phát hành: 05/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 10 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/10/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/10.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 9 - 1996 (Ngày phát hành: 12/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 9 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/9/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/9.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 8 - 1996 (Ngày phát hành: 09/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 8 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/8/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/8.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 7 - 1996 (Ngày phát hành: 06/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 7 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/7/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/7.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 6 - 1996 (Ngày phát hành: 03/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 6 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/6/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/6.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 5 - 1995 (Ngày phát hành: 12/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 5 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/5/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/5.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 4 - 1995 (Ngày phát hành: 09/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 4 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/4/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/4.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 3 - 1995 (Ngày phát hành: 06/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 3 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/3/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/3.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 2 - 1995 (Ngày phát hành: 03/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/2/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/2.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 1 - 1994 (Ngày phát hành: 11/1994)
Số 1 - Năm 1994 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/1/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/1.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT5 - 1993 (Ngày phát hành: 1993)
Thông tin Tim mạch học số 5 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN5/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN5.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT4 - 1992 (Ngày phát hành: 1992)
Thông tin Tim mạch học số 4 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN4/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN4.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT3 - 1992 (Ngày phát hành: 1992)
Trong số này:
1. Chuẩn đoán siêu âm các bệnh tim mạch -
2. Chứng đau thắt ngực
3. Thấp tim và bệnh tim do thấp ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN3/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN3.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT2 - 1990 (Ngày phát hành: 1990)
Thông tin Tim mạch học số 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN2/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN2.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT1 - 1989 (Ngày phát hành: 1989)
Thông tin Tim mạch học số 1 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN1/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN1.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

            gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích