Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo Tạp chí tim mạch Tạp chí tim mạch học

Tạp chí tim mạch học

Email In PDF.
Tạp chí
Số 50 - 2008 (Ngày phát hành: 06/2008)

tmTạp chí Tim mạch học số 50 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/50/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/50.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 49 - 2008 (Ngày phát hành: 04/2008)
Tạp chí Tim mạch học số 49 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/49/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/49.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 48 - 2007 (Ngày phát hành: 10/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 48 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/48/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/48.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 47 - 2007 (Ngày phát hành: 08/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 47 (Hội nghị Tim mạch Miền Trung mở rộng lần IV) ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/47/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/47.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 46 - 2007 (Ngày phát hành: 05/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 46 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/46/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/46.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
DHTM11 - 2006 (Ngày phát hành: 11/2006)
Tóm tắt Báo cáo Khoa học Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần 11 - 2006 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Ky_yeu_lan_XI/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Ky_yeu_lan_XI.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 45 - 2006 (Ngày phát hành: 12/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 45 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/45/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/45.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 44 - 2006 (Ngày phát hành: 06/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 44 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/44/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/44.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 43 - 2006 (Ngày phát hành: 03/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 43 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/43/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/43.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 41 - 2005 (Ngày phát hành: 07/2005)
Tạp chí Tim mạch học số 41 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/41/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/41.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 40 - 2005 (Ngày phát hành: 03/2005)
Tạp chí Tim mạch học số 40 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/40/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/40.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 39 - 2004 (Ngày phát hành: 12/2004)
Tạp chí Tim mạch học số 39 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/39/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/39.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 38 - 2004 (Ngày phát hành: 08/2004)
Tạp chí Tim mạch học số 38 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/38/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/38.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
DHTM10 - 2004 (Ngày phát hành: 03/2004)
Phụ san Tạp chí Tim mạch học số 37 (Tóm tắt Báo cáo Khoa học Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần 10 - 2004) ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Phu_san_so_37/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Phu_san_so_37.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 36 - 2003 (Ngày phát hành: 12/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 36 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/36/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/36.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 35 - 2003 (Ngày phát hành: 09/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 35 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/35/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/35.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 34 - 2003 (Ngày phát hành: 06/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 34 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/34/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/34.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 33 - 2003 (Ngày phát hành: 03/2003)
Tạp chí Tim mạch học số 33 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/33/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/33.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 32 - 2002 (Ngày phát hành: 12/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 32 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/32/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/32.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 31 - 2002 (Ngày phát hành: 09/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 31 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/31/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/31.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 30 - 2002 (Ngày phát hành: 06/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 30 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/30/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/30.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 29 - 2002 (Ngày phát hành: 03/2002)
Tạp chí Tim mạch học số 29 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/29/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/29.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 28 - 2001 (Ngày phát hành: 12/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 28 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/28/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/28.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 27 - 2001 (Ngày phát hành: 09/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 27 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/27/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/27.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 26 - 2001 (Ngày phát hành: 07/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 26 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/26/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/26.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 25 - 2001 (Ngày phát hành: 03/2001)
Tạp chí Tim mạch học số 25 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/25/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/25.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 24 - 2000 (Ngày phát hành: 12/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 24 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/24/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/24.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 23 - 2000 (Ngày phát hành: 09/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 23 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/23/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/23.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 22 - 2000 (Ngày phát hành: 07/2000)
Tạp chí Tim mạch học số 22 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/22/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/22.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 21 - 2000 (Ngày phát hành: 03/2000)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 21 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/21/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/21.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 20 - 1999 (Ngày phát hành: 12/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 20 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/20/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/20.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 19 - 1999 (Ngày phát hành: 09/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 19 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/19/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/19.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 18 - 1999 (Ngày phát hành: 06/1999)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 18 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/18/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/18.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 17 - 1999 (Ngày phát hành: 03/1999)
So 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/17/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/17.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 16 - 1998 (Ngày phát hành: 09/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 16 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/16/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/16.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 15 - 1998 (Ngày phát hành: 06/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 15 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/15/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/15.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 14 - 1998 (Ngày phát hành: 03/1998)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 14 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/14/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/14.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 13 - 1997 (Ngày phát hành: 12/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 13 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/13/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/13.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 11 - 1997 (Ngày phát hành: 06/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 11 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/11/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/11.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 10 - 1997 (Ngày phát hành: 05/1997)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 10 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/10/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/10.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 9 - 1996 (Ngày phát hành: 12/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 9 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/9/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/9.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 8 - 1996 (Ngày phát hành: 09/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 8 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/8/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/8.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 7 - 1996 (Ngày phát hành: 06/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 7 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/7/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/7.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 6 - 1996 (Ngày phát hành: 03/1996)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 6 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/6/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/6.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 5 - 1995 (Ngày phát hành: 12/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 5 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/5/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/5.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 4 - 1995 (Ngày phát hành: 09/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 4 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/4/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/4.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 3 - 1995 (Ngày phát hành: 06/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 3 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/3/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/3.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 2 - 1995 (Ngày phát hành: 03/1995)
Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/2/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/2.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 1 - 1994 (Ngày phát hành: 11/1994)
Số 1 - Năm 1994 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/1/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/1.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT5 - 1993 (Ngày phát hành: 1993)
Thông tin Tim mạch học số 5 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN5/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN5.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT4 - 1992 (Ngày phát hành: 1992)
Thông tin Tim mạch học số 4 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN4/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN4.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT3 - 1992 (Ngày phát hành: 1992)
Trong số này:
1. Chuẩn đoán siêu âm các bệnh tim mạch -
2. Chứng đau thắt ngực
3. Thấp tim và bệnh tim do thấp ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN3/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN3.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT2 - 1990 (Ngày phát hành: 1990)
Thông tin Tim mạch học số 2 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN2/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN2.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
TT1 - 1989 (Ngày phát hành: 1989)
Thông tin Tim mạch học số 1 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/0HN1/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/HN1.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.

Ý kiến bạn đọc (0)add comment

Viết Ý kiến bạn đọc
Thu nhỏ cửa sổ | Phóng to của sổ

busy
 

gigigi

 

 

Tiện ích

خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید vpn خرید کریو Google