Bạn đang truy cập: Trang ch?

Hnh ?nh XQ m?t s? b?nh l l?ng ng?c ph?i ?i?n hnh

Email In PDF.

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
TB
360 X 480
19 KB
TB
183 X 240
8 KB
Atelectasis 2 ETT
701 X 557
35 KB
Atelectasis-LLL
661 X 800
32 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Aatelectasis-LLL
800 X 645
39 KB
Atelectasis from Br Ca
209 X 240
7 KB
Atelectasis-RLL
721 X 751
43 KB
Atelectasis-RLL
800 X 672
41 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Atelectasis-RML
605 X 667
35 KB
Atelectasis-RML
697 X 756
42 KB
Atelectasis-RML
773 X 683
46 KB
Atelectasis-RML
749 X 673
41 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Cystic Adenomatoid Malformation
612 X 480
23 KB
Bronchogenic carcinoma
541 X 712
26 KB
Abscess-staph
271 X 335
12 KB
TB
312 X 480
20 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Large R Effusion
506 X 438
18 KB
Free Air
236 X 240
8 KB
Hyaline Membrane Disease
300 X 240
8 KB
Hydropneumothorax
180 X 240
6 KB

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Aspergilloma
433 X 460
15 KB
Atelectasis
486 X 480
21 KB
Atelectasis
378 X 480
18 KB
Atelectasis
458 X 480
23 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Br Ca cavitary
360 X 480
20 KB
Hamartoma
640 X 480
29 KB
Hamartoma
562 X 480
21 KB
Hydatid cyst
162 X 240
7 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Neurofibromatosis
640 X 480
26 KB
Neurofibromatosis
402 X 480
16 KB
Noncardiac pulmonary edema
608 X 480
29 KB
Osteochondroma
320 X 200
16 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Pancoast
334 X 480
16 KB
PTX-tension
224 X 240
7 KB
PTX-tension
246 X 240
8 KB
Pulmonary infarct
272 X 240
9 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Radiation fibrosis
536 X 480
21 KB
SPN-hamartoma
180 X 240
7 KB
SPN-hamartoma
198 X 240
7 KB
SPN-hamartoma
210 X 240
8 KB


 

Hnh ?nh XQ m?t s? b?nh tim ?i?n hnh

Email In PDF.
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
ASD with PAH
430 X 480
19 KB
ASD
452 X 480
21 KB
Coarctation-figure3 sign
386 X 480
19 KB
Double aortic arch
225 X 240
8 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Ebsteins anomaly
640 X 476
23 KB
Hypolastic L Heart Syndrome
266 X 240
10 KB
L Ao Arch-Aberant RSCA
320 X 200
15 KB
Mitral Stenosis
448 X 480
20 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Multiple valve dz
264 X 240
9 KB
Pericardial effusion
424 X 480
16 KB
Persistent L SVC
320 X 230
17 KB
Pulmonary hypertension
450 X 480
24 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Pulmonary sling-lat
190 X 240
8 KB
R Ao Arch-Mirror image
396 X 480
16 KB
R Ao Arch Mirror image
410 X 480
21 KB
R Ao Arch-Aberrant LSCA
301 X 240
14 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
R Ao Arch-mirror image
320 X 228
13 KB
Scimitar syndrome
193 X 240
7 KB
Scimitar syndrome
198 X 240
8 KB
TAPVR
237 X 240

 

Enalapril

Email In PDF.
Enalapril

Tn chung qu?c t?: Enalapril.

M ATC: C09A A02.

Lo?i thu?c: Thu?c ch?ng t?ng huy?t p, nhm ?c ch? men chuy?n angiotensin.

D?ng thu?c v hm l??ng

Bi?t d??c: Renitec, Enahexal, Enapanil

Enalapril maleat:

Vin nn 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg.

Ch? ph?m k?t h?p c?a enalapril maleat:

Vin nn 5 mg v?i 12,5 mg hydroclorothiazid; 10 mg v?i 25 mg hydroclorothiazid.

D??c l v c? ch? tc d?ng

Enalapril l thu?c ?c ch? men chuy?n angiotensin, c tc d?ng nh? enalaprilat l ch?t chuy?n ha c?a enalapril sau khi u?ng. Enalapril lm gi?m huy?t p ? ng??i huy?t p bnh th??ng, ng??i t?ng huy?t p, v c tc d?ng t?t ??n huy?t ??ng ? ng??i suy tim sung huy?t, ch? y?u do ?c ch? h? renin - angiotensin - aldosteron. Enalapril ng?n c?n angiotensin I chuy?n thnh angiotensin II (ch?t gy co m?ch m?nh) nh? ?c ch? men chuy?n angiotensin (ACE). Enalapril c?ng lm gi?m aldosteron huy?t thanh d?n ??n gi?m gi? natri, lm t?ng h? gin m?ch kallikrein - kinin v c th? lm thay ??i chuy?n ha ch?t prostanoid v ?c ch? h? th?n kinh giao c?m. V enzym chuy?n ??i angiotensin gi? m?t vai tr quan tr?ng phn h?y kinin, nn enalapril c?ng ?c ch? phn h?y bradykinin. V bradykinin c?ng l 1 ch?t gy gin m?ch m?nh, hai tc d?ng ny c?a enalapril c th? gi?i thch t?i sao khng c m?i lin quan t? l? thu?n gi?a n?ng ?? renin v ?p ?ng lm sng v?i ?i?u tr? enalapril.

? ng??i t?ng huy?t p, enalapril lm gi?m huy?t p b?ng cch lm gi?m s?c c?n ton b? ngo?i vi km theo t?ng nh? ho?c khng t?ng t?n s? tim, l?u l??ng tm thu ho?c l?u l??ng tim. Thu?c gy gin ??ng m?ch v c th? c? t?nh m?ch. Enalapril th??ng lm gi?m huy?t p tm thu v tm tr??ng kho?ng 10 - 15% ? c? hai t? th? n?m v ng?i. H? huy?t p t? th? ??ng v nh?p tim nhanh t khi x?y ra, nh?ng th??ng hay g?p h?n ? ng??i gi?m natri mu ho?c gi?m th? tch mu.

? ng??i suy tim sung huy?t, enalapril, th??ng ph?i h?p v?i glycosid tim v thu?c l?i ti?u, lm gi?m s?c c?n ton b? ngo?i vi, p l?c ??ng m?ch ph?i bt, kch th??c tim, v p l?c ??ng m?ch trung bnh v p l?c

nh? ph?i. Ch? s? tim, cung l??ng tim, th? tch tm thu v dung n?p g?ng s?c gia t?ng. Enalapril gi?m h?u gnh b? t?ng cao. Ph ??i th?t tri gi?m sau 2 - 3 thng dng thu?c ?c ch? enzym chuy?n angiotensin, v angiotensin II l 1 ch?t kch thch m?nh t?ng tr??ng c? tim.

L?u l??ng mu th?n c th? t?ng, nh?ng ?? l?c c?u th?n th??ng khng ??i trong qu trnh ?i?u tr? b?ng enalapril. Nit? ur mu (BUN) v creatinin huy?t thanh ?i khi t?ng khi ?i?u tr? b?ng enalapril lu di, nh?ng hay g?p h?n ? ng??i c t?n th??ng th?n t? tr??c ho?c ? ng??i t?ng huy?t p do m?ch th?n. Ngoi ra, ch?c n?ng th?n c th? x?u ?i r r?t trong khi ?i?u tr? b?ng thu?c ?c ch? ACE ? ng??i c th?n t??i mu km b? n?ng t? tr??c.

? ng??i ?i tho ???ng, enalapril ? ch?ng t? lm gi?m bi ti?t protein - ni?u. Enalapril c?ng ? ch?ng t? lm t?ng ?? nh?y c?m v?i insulin ? ng??i t?ng huy?t p b? ho?c khng b? ?i tho ???ng.

Enalapril khng lm gi?m chuy?n ha lipid b?t c? m?c ?? no.

D??c ??ng h?c

Sau khi u?ng, kho?ng 60% li?u enalapril ???c h?p thu t? ???ng tiu ha. N?ng ?? ??nh c?a thu?c trong huy?t thanh ??t ???c trong vng 0,5 - 1,5 gi?. N?a ??i th?i tr? c?a thu?c kho?ng 11 gi?. Tc d?ng huy?t ??ng h?c ko di kho?ng 24 gi?. Th?c ?n khng ?nh h??ng t?i h?p thu thu?c. Sau khi h?p thu, enalapril ???c th?y phn nhi?u ? gan thnh enalaprilat. N?ng ?? ??nh c?a enalaprilat trong huy?t thanh xu?t hi?n trong vng 3 ??n 4 gi?.

U?ng m?t li?u enalapril th??ng lm h? huy?t p r kho?ng 1 gi? sau khi u?ng, h? t?i ?a trong 4 - 6 gi? v th??ng ko di trong vng 12 - 24 gi?. Huy?t p c th? gi?m t? t? v ph?i ?i?u tr? m?t s? tu?n m?i ??t ???c tc d?ng ??y ??.

Tc d?ng huy?t ??ng c?a enalapril b?t ??u ch?m h?n v ko di h?n so v?i captopril. ? ng??i suy tim sung huy?t, tc d?ng huy?t ??ng c?a enalapril r trong vng 2 - 4 gi? v c th? ko di 24 gi? sau khi u?ng m?t li?u.

Kho?ng 50 - 60% enalapril lin k?t v?i protein huy?t t??ng.

Kho?ng 60% li?u u?ng bi ti?t vo n??c ti?u ? d?ng enalaprilat v d?ng khng chuy?n ha, ph?n cn l?i c?a thu?c ?o th?i theo phn.

Ch? ??nh

T?ng huy?t p.

Suy tim (gi?m t? vong v bi?n ch?ng ? ng??i suy tim c tri?u ch?ng v ng??i lo?n n?ng th?t tri khng tri?u ch?ng).

Sau nh?i mu c? tim (huy?t ??ng h?c ? ?n ??nh).

B?nh th?n do ?i tho ???ng (t?ng ho?c khng t?ng huy?t p).

Suy th?n tu?n ti?n m?n.

Ch?ng ch? ??nh

D? ?ng ho?c qu m?n v?i thu?c.

Ph m?ch khi m?i b?t ??u ?i?u tr? nh? cc ch?t ?c ch? ACE ni chung.

H?p ??ng m?ch th?n hai bn th?n ho?c h?p ??ng m?ch th?n ? ng??i ch? c m?t th?n.

H?p van ??ng m?ch ch?, v b?nh c? tim t?c ngh?n n?ng.

H? huy?t p c tr??c.

Th?n tr?ng

Ng??i gi?m ch?c n?ng th?n.

?i v?i ng??i nghi b? h?p ??ng m?ch th?n, c?n ph?i ??nh l??ng creatinin mu tr??c khi b?t ??u ?i?u tr?.

Th?i k? mang thai

Gi?ng cc ch?t ?c ch? ACE khc, enalapril c th? gy b?nh v t? vong cho thai nhi v tr? s? sinh khi ng??i m? mang thai s? d?ng thu?c.

S? d?ng thu?c trong 3 thng gi?a v 3 thng cu?i c?a thai k? c th? gy b?nh d?n ??n ch?t thai v t?n th??ng cho tr? s? sinh, g?m: H? huy?t p, gi?m s?n s? s? sinh, suy th?n h?i ph?c ho?c khng h?i ph?c v t? vong.

Ph?i ng?ng dng enalapril cng s?m cng t?t sau khi pht hi?n c thai.

Th?i k? cho con b

Enalapril bi ti?t vo s?a m?. V?i li?u ?i?u tr? thng th??ng, nguy c? v? tc d?ng c h?i cho tr? b s?a m? r?t th?p. Tc d?ng khng mong mu?n (ADR)

ADR th??ng nh? v thong qua, nh?ng c kho?ng 3% ??n 6% ng??i dng thu?c ph?i ng?ng ?i?u tr?.

c bi?u hi?n h? huy?t p tri?u ch?ng kh n?ng sau khi dng li?u enalapril ??u tin; c ??n 2 - 3% s? ng??i trong cc th? nghi?m lm sng ph?i ng?ng ?i?u tr?, ??c bi?t v?i nh?ng ng??i suy tim, h? natri huy?t, v v?i ng??i cao tu?i ???c ?i?u tr? ??ng th?i v?i thu?c l?i ti?u.

? ng??i suy tim sung huy?t th??ng xu?t hi?n h? huy?t p tri?u ch?ng, ch?c n?ng th?n x?u ?i v t?ng n?ng ?? kali huy?t thanh, ??c bi?t trong th?i gian ??u dng enalapril ? ng??i ?i?u tr? ??ng th?i v?i thu?c l?i ti?u.

Ch?c n?ng th?n x?u ?i (t?ng nh?t th?i ur v t?ng n?ng ?? creatinin huy?t thanh) ? x?y ra ? kho?ng 20% ng??i t?ng huy?t p do b?nh th?n, ??c bi?t ? nh?ng ng??i h?p ??ng m?ch th?n hai bn ho?c h?p ??ng m?ch th?n ? ng??i ch? c m?t th?n.Th??ng g?p, ADR > 1/100

H? th?n kinh: Nh?c ??u, chng m?t, m?t m?i, m?t ng?, d? c?m, lo?n c?m.

Tiu ha: R?i lo?n v? gic, ?a ch?y, bu?n nn, nn v ?au b?ng.

Tim m?ch: Ph m?ch, h? huy?t p n?ng, h? huy?t p t? th? ??ng, ng?t, ?nh tr?ng ng?c, v ?au ng?c.

Da: Pht ban.

H h?p: Ho khan, c th? do t?ng kinin ? m ho?c prostaglandin ? ph?i.

Khc: Suy th?n.t g?p: 1/1000 < ADR <1/100

Huy?t h?c: Gi?m hemoglobin v hematocrit, gi?m b?ch c?u h?t, gi?m b?ch c?u trung tnh.

Ni?u: Protein ni?u.

H? th?n kinh trung ??ng: H?t ho?ng, kch ??ng, tr?m c?m n?ng.

Hi?m g?p, ADR <1/1000 Tiu ha: T?c ru?t, vim t?y, vim gan nhi?m ??c ? m?t, t?ng c?m nim m?c mi?ng.

Khc: Qu m?n, tr?m c?m , nhn m?, ng?t m?i, ?au c?, co th?t ph? qu?n v hen.

H??ng d?n cch x? tr ADR

Khi b?t ??u ?i?u tr?, nn dng thu?c v?i li?u th?p v ki?m tra n?ng ?? natri huy?t thanh.

C th? x?y ra ph m?ch, ??c bi?t sau khi dng li?u enalapril ??u tin, v n?u c thm ph thanh qu?n c th? gy t? vong. C?n thng bo cho ng??i b?nh v? nh?ng d?u hi?u v tri?u ch?ng c?a ph m?ch (ph m?t, m?t, mi, l??i, ho?c kh th?), khi th?y c tri?u ch?ng ny ph?i ng?ng dng thu?c v thng bo ngay cho bc s?. i?u tr? ph m?ch ? l??i, thanh mn ho?c thanh qu?n, bao g?m cc bi?n php sau:

Ng?ng dng enalapril v cho ng??i b?nh vo vi?n; tim adrenalin d??i da; tim t?nh m?ch diphenhy-
dramin hydroclorid; tim t?nh m?ch hydrocortison.

?nh k? theo di v ??m b?ch c?u ? ng??i b?nh s? d?ng enalapril, ??c bi?t ? ng??i suy th?n.

Ph?i theo di huy?t p v ch?c n?ng th?n ch?t ch? tr??c v sau khi b?t ??u ?i?u tr?.

N?u khng ??t ???c ?p ?ng ?i?u tr? ?? trong vng
4 tu?n, nn t?ng li?u dng ho?c ?i?u tr? thm b?ng nh?ng thu?c ch?ng t?ng huy?t p khc.

Khi c h? huy?t p n?ng c?n truy?n t?nh m?ch natri clorid 0,9%.

Enalapril th??ng khng ?nh h??ng ??n n?ng ?? kali huy?t thanh. N?u dng enalapril cng v?i thu?c l?i ni?u c th? gi?m nguy c? gi?i phng aldosteron th? pht cng v?i h? kali mu. ? ng??i suy th?n, enalapril c th? gy t?ng n?ng ?? kali huy?t thanh. B?i v?y, khng khuy?n co dng thu?c l?i ni?u gi? kali v thu?c b? sung kali cho ng??i b?nh gi?m ch?c n?ng th?n v c th? lm t?ng kali mu. N?u v?n c?n ph?i ?i?u tr? ??ng th?i v?i thu?c l?i ni?u, ph?i h?t s?c th?n tr?ng v th??ng xuyn ?o kali huy?t. C?n ph?i ?o creatinin huy?t tr??c khi b?t ??u ?i?u tr? thu?c cho ng??i b?nh c nghi ng? h?p ??ng m?ch th?n.

Trong ph?u thu?t l?n ho?c trong khi gy m b?ng thu?c c tc d?ng h? huy?t p, enalapril c th? ng?n c?n t?o angiotensin II, sau khi c gi?i phng renin b tr? d?n ??n h? huy?t p k?ch pht, c?n ???c ?i?u ch?nh b?ng t?ng th? tch tu?n hon.

Li?u l??ng v cch dng

Li?u l??ng c?a thu?c ph?i ???c ?i?u ch?nh ty theo t?ng c th?.

T?ng huy?t p v c?n: Li?u kh?i ??u th??ng dng cho ng??i l?n l 2,5 - 5 mg/ngy. i?u ch?nh li?u theo ?p ?ng v? huy?t p c?a ng??i b?nh. Li?u duy tr thng th??ng t? 10 - 20 mg, u?ng m?t l?n hng ngy; gi?i h?n li?u thng th??ng cho ng??i l?n: 40 mg/ngy.

i?u tr? ??ng th?i v?i thu?c l?i ti?u: Ng?ng thu?c l?i ti?u (n?u c th?) trong 1 - 3 ngy tr??c khi b?t ??u ?i?u tr? b?ng thu?c ?c ch? ACE, v c?n thi?t ph?i dng thu?c v?i li?u ban ??u r?t th?p, 5 mg ho?c t h?n trong 24 gi?. T?ng d?n li?u m?t cch th?n tr?ng theo ?p ?ng ?i?u tr?.

Suy tim: Nn dng enalapril ??ng th?i v?i thu?c l?i ti?u, theo di ?i?u tr? ngay t? ??u do bc s? ?i?u tr? c kinh nghi?m. N?u ng??i b?nh c suy tim n?ng (?? 4), suy gi?m ch?c n?ng th?n v/ho?c chi?u h??ng b?t th??ng v? ?i?n gi?i th ph?i ???c theo di c?n th?n t?i b?nh vi?n ngay t? khi b?t ??u ?i?u tr?. Nguyn t?c ny c?ng ???c p d?ng khi ph?i h?p v?i cc thu?c gin m?ch. Li?u ph h?p trong tu?n ??u l 2,5 mg dng m?t l?n hng ngy trong 3 ngy ??u, dng 2,5 mg hai l?n hng ngy trong 4 ngy ti?p theo. Sau ? c th? t?ng li?u d?n t?i li?u duy tr bnh th??ng 20 mg hng ngy, dng m?t l?n ho?c chia thnh 2 l?n dng vo bu?i sng v bu?i t?i. Trong m?t s? hi?m tr??ng h?p, c th? ph?i t?ng li?u t?i 40 mg hng ngy. i?u ch?nh li?u trong 2 - 4 tu?n.

Suy ch?c n?ng th?t tri khng tri?u ch?ng: Li?u ban ??u l 2,5 mg dng 2 l?n hng ngy vo bu?i sng v bu?i t?i; ?i?u ch?nh li?u lin t?c cho t?i li?u ph h?p nh? ? m t? ? trn, t?i li?u 20 mg/24 gi?, chia thnh 2 l?n, dng vo bu?i sng v bu?i t?i. Ph?i theo di huy?t p v ch?c n?ng th?n ch?t ch? tr??c v sau khi b?t ??u ?i?u tr? ?? trnh h? huy?t p n?ng v suy th?n. N?u c th?, nn gi?m li?u thu?c l?i ni?u tr??c khi b?t ??u ?i?u tr? b?ng enalapril. Nn theo di n?ng ?? kali huy?t thanh v ?i?u ch?nh v? m?c bnh th??ng.

c tr??ng h?p h? huy?t p tri?u ch?ng n?ng sau khi dng li?u enalapril ??u tin v c 2 - 3% s? ng??i trong th? nghi?m lm sng ph?i ng?ng ?i?u tr?. H? huy?t p ban ??u th??ng khng c ngh?a l tc d?ng ny s? duy tr trong su?t ??t ?i?u tr?.

?i v?i gi?m ch?c n?ng th?n: C?n ph?i gi?m li?u ho?c ko di kho?ng cch gi?a cc li?u:

Enalapril

Enalapril ???c lo?i tr? b?ng th?m tch mu. Dng 2,5 mg enalapril trong ngy th?m tch mu cho ng??i b?nh gi?m ch?c n?ng th?n n?ng ???c ?i?u tr? b?ng th?m tch mu. Nh?ng ngy ti?p theo ?i?u ch?nh li?u theo huy?t p.

C?n ph?i ?i?u ch?nh li?u ??c bi?t trong khi ?i?u tr? k?t h?p v?i cc thu?c h? huy?t p khc.

Trong vng 4 tu?n, n?u khng ??t ???c k?t qu? ?i?u tr?, ph?i t?ng li?u ho?c ph?i cn nh?c dng thm thu?c ch?ng t?ng huy?t p khc.

Tr? em: Ch?a c ch?ng minh v? s? an ton v hi?u qu? khi dng thu?c cho tr? em.

T??ng tc thu?c

S? d?ng enalapril ??ng th?i v?i m?t s? thu?c gin m?ch khc (v d? nitrat) ho?c cc thu?c gy m c th? gy h? huy?t p tr?m tr?ng. B?i v?y trong tr??ng h?p ? nn theo di ng??i b?nh ch?t ch? v ?i?u ch?nh b?ng t?ng th? tch tu?n hon (truy?n d?ch).

S? d?ng enalapril ??ng th?i v?i thu?c l?i ti?u th?nh tho?ng c th? gy h? huy?t p qu m?c sau khi b?t ??u ?i?u tr? v?i enalapril. Trong tr??ng h?p ? nn ng?ng dng thu?c l?i ti?u ho?c t?ng dng mu?i ln tr??c khi b?t ??u ?i?u tr? v?i enalapril.

S? d?ng enalapril ??ng th?i v?i cc thu?c gy gi?i phng renin: Tc d?ng h? huy?t p c?a enalapril t?ng ln b?i cc thu?c gy gi?i phng renin c tc d?ng ch?ng t?ng huy?t p (v d? thu?c l?i ti?u).

S? d?ng enalapril ??ng th?i v?i cc thu?c lm t?ng kali huy?t thanh, v d? khi s? d?ng ??ng th?i enalapril v?i cc thu?c l?i ni?u gi? kali, cc ch?t b? sung kali ho?c mu?i ch?a kali, c th? gy t?ng kali huy?t thanh, ??c bi?t ? ng??i suy th?n, do ? nn theo di ng??i b?nh ch?t ch? v th??ng xuyn theo di n?ng ?? kali huy?t.

S? d?ng enalapril ??ng th?i v?i lithi c th? lm t?ng n?ng ?? lithi huy?t d?n ??n nhi?m ??c lithi.

S? d?ng enalapril ??ng th?i v?i cc thu?c gin ph? qu?n ki?u giao c?m, cc thu?c ch?ng vim khng steroid (NSAID) c th? lm gi?m tc d?ng h? huy?t p c?a enalapril.

S? d?ng enalapril ??ng th?i v?i cc thu?c u?ng trnh thai gy t?ng nguy c? t?n th??ng m?ch v kh ki?m sot huy?t p.

S? d?ng enalapril ??ng th?i v?i cc thu?c ch?n beta - adrenergic, methyldopa, cc nitrat, thu?c ch?n calci, hydralazin, prazosin, v digoxin khng cho th?y tc d?ng ph? c ngh?a lm sng.

? ?n ??nh v b?o qu?n

B?o qu?n enalapril trong nh?ng bao b kn, ? n?i kh v nhi?t ?? d??i 30oC.

Qu li?u v x? tr

Ti li?u v? qu li?u c?a enalapril ? ng??i cn h?n ch?. ?c ?i?m n?i b?t c?a qu li?u enalapril l h? huy?t p n?ng. Khi qu li?u x?y ra, nn ng?ng ?i?u tr? b?ng enalapril v theo di ng??i b?nh ch?t ch?, p d?ng cc bi?n php ?i?u tr? tri?u ch?ng v h? tr? nh? gy nn, r?a d? dy, truy?n t?nh m?ch huy?t t??ng v natri clorid ?? duy tr huy?t p v ?i?u tr? m?t cn b?ng ?i?n gi?i. Th?m tch mu c th? lo?i enalapril kh?i tu?n hon.

Thng tin qui ch?

Enalapril c trong danh m?c thu?c thi?t y?u Vi?t Nam ban hnh l?n th? 4 n?m 1999.

Thu?c ??c b?ng B.

 

C?p nh?t ki?n th?c v? suy tim

Email In PDF.

C?p nh?t ki?n th?c v? suy tim

Cardiorenal_syndrome_pathophysiology_2_Mbah_Dukun_Bagong

 
Trang 5 trong tổng số 13

gigigi

 

 

Ti?n ch

خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید کریو Google