Bạn đang truy cập: Trang ch?

?i?u tr? lm ng?c ( x??ng ?c)

Email In PDF.

?I?U TR? LM NG?C (X??ng ?c)

Lm ng?c b?m sinh l bi?n d?ng l?ng ng?c b?m sinh do s? pht tri?n b?t th??ng c?a m?t s? x??ng s??n v x??ng ?c lm cho l?ng ng?c b? lm vo.

D? t?t lm ng?c b?m sinh t g?p ? ch?ng t?c da ?en, th??ng g?p ? ch?ng t?c da tr?ng chi?m t? l? 1/400 1/300 tr? sinh ra cn s?ng, t? l? nam nhi?u g?p 4 l?n n?. Ng??i ta cho r?ng lm ng?c b?m sinh ? ???c nh?n bi?t t? th?i xa x?a, nh?ng s?m nh?t l vo th? k? 16 Johan Schenck (1531-1590) ghi l?i trong y v?n v? d? t?t ny. Vo n?m 1594 Bauhinus m t? m?t tr??ng h?p lm ng?c n?ng v?i cc tri?u ch?ng kh th? v ho nhi?u do chn p ph?i n?ng.

N?m 1820, y?u t? di truy?n ???c ghi nh?n. Tc gi? Coulson m t? 3 anh em trong m?t gia ?nh cng b? bi?n d?ng lm ng?c b?m sinh, ??n n?m 1892 Williams m t? m?t b?nh nhn 17 tu?i b? t?t ny c cha v anh trai c?ng b? t??ng t?.

Nhi?u tr??ng h?p bo co vo th? k? 19, n?m 1882 W.Ebstein bo co 5 tr??ng h?p ng m t? ??y ?? cc tri?u ch?ng c?a di t?t lm ng?c b?m sinh. ?i?u tr? th?i ?i?m ny cn r?t h?n ch?, ch? y?u t?p th? d?c. Ph?u thu?t vin trong giai ?o?n ny cn t kinh nghi?m, cn giai ?o?n tm hi?u lm th? no d? phng ph?i x?p khi m? ng?c.

 

U ph?i

Email In PDF.
Click view:->U ph?i
 

U trung th?t

Email In PDF.
Click view:->U trung th?t
   
Trang 3 trong tổng số 13

gigigi

2013-09-12 191209