Bạn đang truy cập: Trang ch?

Huy?t Kh?i t?nh m?ch su (Deep venous thrombosis-DVT)

Email In PDF.

Huy?t kh?i t?nh m?ch su (Deep venous thrombosis)

alt

Huy?t kh?i t?nh m?ch su l m?t tnh tr?ng m m?t c?c mu ?ng (thrombosis - huy?t kh?i) hi?n di?n trong m?t ho?c nhi?u c?a cc t?nh m?ch su trong c? th?, th??ng l ? chn. huy?t kh?i t?nh m?ch su c th? gy ra ?au chn, nh?ng th??ng x?y ra m khng c b?t k? tri?u ch?ng.

Huy?t kh?i t?nh m?ch su c th? pht tri?n n?u ng?i m?t th?i gian di, ch?ng h?n nh? khi ?i du l?ch b?ng my bay ho?c xe, ho?c n?u c m?t s? ?i?u ki?n y t? m ?nh h??ng ??n cch hingf thnh c?c ?ng mu.

Huy?t kh?i t?nh m?ch su l m?t tnh tr?ng nghim tr?ng v m?t c?c mu ?ng ? hnh thnh trong t?nh m?ch c th? ph v? v ?i du l?ch ??n ph?i. Tuy nhin, nhi?u thromboses t?nh m?ch su t? bi?n m?t.

 

T?t ??ng m?ch c?p tnh ? chi

Email In PDF.

T?t ??ng m?ch c?p tnh ? chi

alt

Cch ?y trn 80 n?m, ?i?u tr? thi?u mu c?p tnh ? chi ch? c m?t ph??ng php duy nh?t l c?t c?t. T? n?m 1911, sau khi l?n ??u tin ng??i ta th?c hi?n thnh cng l?y c?c mu gy thuyn t?c, khi ? m?i xu?t hi?n nhi?u ph??ng php ?i?u tr? khc nhau. Cu?c cch m?ng trong ?i?u tr? thi?u mu c?p tnh ? chi x?y ra sau khi ra ??i heparin (1914), k? thu?t l?y c?c mu thuyn t?c b?ng sond Fogarty (1963) v k? thu?t ti l?p l?u thng m?ch mu b?ng ph?u thu?t c?p c?u.

?y l m?t c?p c?u n?i - ngo?i khoa m?ch mu, ?i h?i ph?i nh?p vi?n k?p th?i, ch?n ?on nhanh v ?i?u tr? c?p c?u. Tuy nhin, t? l? t? vong hi?n nay v?n cn kho?ng 20 - 25%, v kh? n?ng b?nh nhn xu?t vi?n ?i trn hai chn nguyn v?n ch? chi?m kho?ng 70% cc tr??ng h?p.

G?i l thi?u mu c?p tnh ? chi khi thi?u mu ?ng vai tr tin l??ng cho s? s?ng c?a chi n?u khng can thi?p c?p c?u trong vi gi? (tr??c 6 gi?).

 

T?ng quan v? tim b?m sinh

Email In PDF.

File

 

Ph??ng php khm m?ch mu

Email In PDF.

Ph??ng php khm m?ch mu

alt

M?ch mu c t?m quan tr?ng l?n ??i v?i h? tu?n hon v ton thn. M?ch mu g?m ??ng m?ch, t?nh m?ch, mao m?ch, b?ch m?ch.

 
Trang 3 trong tổng số 13

gigigi

 

 

Ti?n ch

خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود آهنگ ایرانی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم vpn خرید کریو Google