Bạn đang truy cập: Trang ch? Can thi?p tim m?ch Can Thi?p tim m?ch Opening Soon !

Opening Soon !

Email In PDF.

?y l h? th?ng cng ngh? ch?p m?ch - h? tr? ph?u thu?t c th? h? tr? cc bc s? trong nh?ng ca can thi?p tim m?ch ph?c t?p.

Ca m? can thi?p tim m?ch b?ng thi?t b? ch?p hnh k? thu?t s? di ??ng t?i BV Vi?t ??c
Ca m? can thi?p tim m?ch b?ng thi?t b? ch?p hnh k? thu?t s? di ??ng t?i BV Vi?t ??c

K?t h?p v?i vi?c th? nghi?m ?ng d?ng OEC 9900 c?a T?p ?on GE Healthcare, B?nh vi?n Vi?t ??c c?ng t? ch?c bo co khoa h?c v? nh?ng thnh t?u tim m?ch t?i Vi?t Nam, truy?n hnh tr?c ti?p cc ca can thi?p tim m?ch t? phng m? s? d?ng thi?t b? ny.

6 b?nh nhn ???c m? ?a d?ng v? tu?i tc, thnh ph?n, b?nh l g?m: Tr? em 2 tu?i, tr? s? sinh 2 thng tu?i, ng??i l?n, ng??i gi... t? m?c b?nh tim b?m sinh cho ??n nh?ng b?nh l c?a m?ch th?n, m?ch t?ng hay b?nh l mu ngo?i vi v t?c m?nh.

Qua th?m khm, m? cho 6 b?nh nhn trong ngy ??u tin th? nghi?m h? th?ng my can thi?p m?ch di ??ng ghi nh?n, OEC 9900 ?o ???c ??y ?? cc thng s? t?t nh? my c? ??nh bnh th??ng. Ch?t l??ng hnh ?nh g?n t??ng ???ng my c? ??nh nh?ng l?i c th? di ??ng s? d?ng nh? m?t can thi?p trong phng m?, ti?n l?i khi k?t h?p cng m?t lc 2 k? thu?t hi?n ??i l v?a ph?u thu?t, v?a can thi?p m?ch trong m?t s? b?nh l k?t h?p m th? gi?i g?i l hybrid.

??c bi?t, h? th?ng thi?t b? ch?p hnh k? thu?t s? di ??ng OEC 9900 c tnh n?ng ch? ?? ch?, m?c ?? pht tia X nh? (ch? b?ng 1/200 ch? ?? ch?p) m v?n cho hnh ?nh ??ng r nt nn gi?m tc h?i cho b?nh nhn v h?n ch? t?i ?a ?nh h??ng c?a tia X khi bc s? ?eo o ch, kh?u ch.

Vi?t Nam hi?n c h?n hai ch?c trung tm can thi?p tim m?ch nh?ng ??u trang b? h? th?ng my c? ??nh c?ng k?nh. B?nh nhn mu?n ch?a tr? ph?i ?i ??n cc trung tm cn my khng di chuy?n ?i ?u ???c.

Trong qu trnh can thi?p tim m?ch, n?u c bi?n ch?ng x?y ra ho?c c b?nh l k?t h?p th ph?i chuy?n b?nh nhn t? ch? my ? ??n n?i c th? ph?u thu?t ???c ?? gi?i quy?t nn m?t th?i gian lm th? t?c, t?n km h?n, ?? r?i ro trn ???ng di chuy?n cao h?n.

Thnh cng c?a 6 ca m? ??u cho th?y, can thi?p tim m?ch ?ng d?ng h? th?ng OEC 9900 l ph??ng php x? l hnh ?nh ??t ch?t l??ng t?i ?u cho b?nh nhn. H? th?ng ny ?p ?ng nhu c?u ?ang thi?u ? Vi?t Nam, ? l tri?n khai nh?ng k? thu?t kh, tim m?ch can thi?p ? trong phng m?.

V?i tnh tr?ng qu t?i b?nh nhn nh? hi?n nay, dng h? th?ng can thi?p tim m?ch di ??ng c th? gi?m gi thnh, ?ng c?u ???c k?p th?i khi c bi?n ch?ng v c th? k?t h?p m? hybrid t?i Vi?t Nam. My n?ng 1,5 t?n, ti?n l?i di chuy?n t?i vng su vng xa, sau khi l?p ??t kho?ng g?n 2 ti?ng th c th? s? d?ng trong ?i?u ki?n ?i?n p bnh th??ng.

 

gigigi

2013-09-12 191209