Bạn đang truy cập: Trang ch? Can thi?p tim m?ch

Can Thi?p tim m?ch

?i?u tr? b?nh suy t?nh m?ch chi d??i m?n tnh b?ng sng cao t?n

Email In PDF.

? Vi?t nam, t? l? suy t?nh m?ch chi?m vo kho?ng 5 - 8% nh?ng ng??i tr??ng thnh. B?nh hay x?y ra ph? n? c gia ?nh mang thai nhi?u l?n, nh?ng ph? n? tr? lm vi?c v?n phng ph?i ??ng hay ng?i nhi?u, nh?ng ng??i bo ph v nh?ng b?nh nhn l?n tu?i.

B?nh c th? ??a ??n cc bi?n ch?ng kh tr?m tr?ng nh? gin t?nh m?ch nng hay huy?t kh?i t?nh m?ch su gy ch?y mu, vim t?nh m?ch hay t?c ??ng m?ch ph?i gy t? vong v nh?t l gi?m ?i r?t nhi?u ch?t l??ng c?a cu?c s?ng.

Suy t?nh m?ch l g?

Trong ?i?u ki?n sinh l bnh th??ng, mu h? t?nh m?ch l?u chuy?n t? hai chn v? tim theo chi?u t? d??i ln trn, ng??c theo chi?u c?a tr?ng l?c, d c? th? ?ang ? t? th? ??ng nh? vo h? th?ng van trong lng t?nh m?ch. Khi cc h? th?ng van ny b? h? h?ng, suy y?u, ngoi dng mu sinh l ni trn, trong lng t?nh m?ch s? xu?t hi?n cc dng mu ch?y theo chi?u ng??c l?i, g?i l dng tro ng??c. Chnh dng tro ng??c ny gy ra cc tri?u ch?ng suy t?nh m?ch chn: ?au, n?ng, m?i, v?p b?, ph chn V v?y, theo quan ?i?m ?i?u tr? m?i c?a y h?c ngy nay, c?n ph?i lo?i b? dng mu tro ng??c l nguyn nhn gy ra tri?u ch?ng.

alt

M?t ca ?i?u tr? vim t?nh m?ch chi d??i b?ng sng cao t?n

Trn th? gi?i c nhi?u ph??ng php ?? lo?i b? dng mu tro ng??c. V?i s? pht tri?n c?a y h?c ngy nay, ?i su tm hi?u v? c? ch? sinh b?nh c?a suy t?nh m?ch, ?ng d?ng cc thnh t?u, pht minh khoa h?c vo trong ch?n ?on v ?i?u tr? b?nh.

M?t trong nh?ng ?ng d?ng m?i nh?t c?a y h?c hi?n ??i l s? d?ng sng cao t?n nh?m lo?i b? dng mu tro ng??c trong ?i?u tr? suy t?nh m?ch m?n tnh chi d??i, g?i t?t l RFA (radio frequency ablation).

?y l ph??ng php ?i?u tr? ? ???c C? quan Qu?n l d??c ph?m v ?i?u tr? Hoa K? ??ng cho p d?ng r?ng ri ? M?. ? Vi?t Nam, ph??ng php ny c?ng ???c m?t s? c? s? ?i?u tr? v m?t s? th?y thu?c c?a H?i T?nh m?ch h?c TP.HCM p d?ng c k?t qu? t?t v?i nh?ng ch? ??nh ?ng ? ???c h?i ??ng khoa h?c k? thu?t c?a H?i thng qua.

??t b?ng sng cao t?n (RFA) l g?

RFA (Radiofrequency Ablation) l ph??ng php h?y m b?ng nhi?t gy ra do b?i s? ma st c?a cc ion trong m d??i tc ??ng c?a dng ?i?n xoay chi?u c t?n s? n?m trong kho?ng sng m thanh (200 - 1.200 MHz). Dng ?i?n t? my ???c truy?n vo m c? th? qua m?t ?i?n c?c d?ng kim (needle electrode), dng sng radio ???c truy?n vo ??u kim v sinh nhi?t. Nhi?t do ma st lm kh m xung quanh d?n ??n lm m?t n??c trong t? bo v ho?i t? ?ng ph?n m c?n h?y.

RFA nh?m m?c ?ch lo?i b? dng mu tro ng??c trong t?nh m?ch hi?n l?n, th??ng ???c th?c hi?n cho nh?ng b?nh nhn gin t?nh m?ch chn ?? 2 tr? ln theo phn ?? CEAP. B?nh nhn suy t?nh m?ch ? ?i?u tr? n?i khoa tch c?c b?ng thu?c v mang v? p l?c h?n 1 thng nh?ng ch?a thuyn gi?m tri?u ch?ng hay khng c?i thi?n ?i?m ?? n?ng lm sng, siu m c dng tro ng??c trong h? t?nh m?ch, c?ng c th? ?i?u tr? b?ng RFA.

?u ?i?m c?a RFA so v?i cc ph??ng php tr??c ?y

- T? l? thnh cng cao trong vi?c lo?i b? dng tro ng??c (nguyn nhn gy b?nh).

- t ?au, t b?m mu. C th? xu?t vi?n trong ngy.

- Th?m m? cao (ch? v?i m?t v?t m? 0,3cm).

- An ton, r?t t tai bi?n v bi?n ch?ng.

Do tnh ch?t t xm l?n h?n, b?nh nhn s? h?i ph?c nhanh h?n so v?i n?u ?i?u tr? b?ng ph?u thu?t kinh ?i?n. B?nh nhn c th? ?i l?i nh? nhng, tr? l?i v?i cc ho?t ??ng sinh ho?t hng ngy trong 12 gi? ngay sau th? thu?t. Vi?c t?p luy?n v ch?i th? thao s? tr? l?i bnh th??ng sau 1 tu?n.

Ph??ng php ?i?u tr? b?nh suy t?nh m?ch ny ngy cng ???c nhi?u n??c trn th? gi?i s? d?ng.

PGS.TS.BS. Nguy?n Hoi Nam

 

Can thi?p thnh cng ca v? eo ??ng m?ch ch?

Email In PDF.

Cc bc s? Khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c B?nh vi?n (BV) Vi?t ??c v?a c?u s?ng m?t b?nh nhn v? eo ??ng m?ch ch? (?MC) do tai n?n xe my b?ng ph??ng php can thi?p ??t Stent Graft. ?y l b?nh nhn v? eo ?MC ??u tin ? Vi?t Nam v l ca c?p c?u v? ?MC ng?c th? hai may m?n ???c cc bc s? BV Vi?t ??c c?u s?ng b?ng ph??ng php can thi?p tim m?ch - ??t Stent Graft.

Can thi?p thnh cng ca v? eo ??ng m?ch ch?  1

M?t tai n?n tim m?ch c?p c?u c?c k? hi?m g?p

B?nh nhn (BN) Ng Thnh D., 19 tu?i (M Linh, H N?i) sau khi ???c c?u s?ng ? khng cn nh? tai n?n x?y ??n v?i mnh. T?nh to, ni chuy?n ???c sau can thi?p ??t Stent Graft m?t ngy nh?ng cn r?t m?t, D. ch? nh? mnh ?i xe my v b? m?t xe my khc ?m vo. D. ???c ??a ??n BV Vi?t ??c lc 22h ?m 2/9 trong tnh tr?ng l? m?, m?ch 110 l?n/pht, huy?t p t?i ?a ? tay ph?i 160mmHg. K?t qu? xt nghi?m v hnh ?nh ch?p CT scanner cho th?y BN v? eo ?MC gy t? mu l?n ? trung th?t v mng ngoi tim km ch?n th??ng s? no (gi?p no).

PGS.TS. Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v L?ng ng?c BV Vi?t ??c cho bi?t: V? ?MC do ch?n th??ng l b?nh l r?t hi?m g?p. V? eo ?MC c?ng nh? v?y. Eo ?MC l ?o?n giao nhau gi?a quai ?MC v ?MC ng?c. M?t trung tm ngo?i khoa l?n nh? BV Vi?t ??c vi n?m m?i g?p 1 ca b?i ?y l m?t ch?n th??ng qu n?ng. ?a ph?n BN b? v? ?i eo (v? t?i c?p tnh), gy ch?y mu d? d?i vo khoang mng ph?i v t? vong ngay khng k?p ??n BV, ch?n ?on ???c qua m? t? thi. M?t s? tr??ng h?p ch? b? ch?n th??ng - ??ng gi?p vng eo ?MC, nn sau tai n?n BN th?y bnh th??ng, m?t th?i gian sau (th??ng vi tu?n ??n vi thng, c khi hng n?m sau) vng b? ch?n th??ng s? gin to ra t?o kh?i ph?ng ho?c gi? ph?ng ?MC (v? m?n tnh). ?a s? BN ???c m? c?u s?ng ? tnh hu?ng ny.
Tr??c ?y, BV Vi?t ??c c?ng ? ?i?u tr? thnh cng m?t s? tr??ng h?p ch?n th??ng vng eo ?MC d?ng v? m?n tnh. Tuy nhin, cn m?t tnh hu?ng t?i c?p c?u g?p trong th?c t? - c th? c?u s?ng BN n?u m? hay can thi?p k?p th?i, ? l eo ?MC b? v? th?c s?, tuy nhin di?n v? khng qu r?ng, nn th?i gian ??u mu ch?y ra ngoi ???c cc t? ch?c xung quanh ch?n l?i t?m th?i, t?o m?t kh?i mu t? r?t l?n quanh ?MC, sau vi gi? ho?c vi ngy, kh?i mu t? ny s? v? ra gy m?t mu c?p d?n ??n t? vong, h?u nh? khng th? ph?u thu?t k?p ???c. Do ch?n ?on th? ny r?t kh, ?i h?i tnh chuyn khoa cao, nn cho ??n nay v?n r?t hi?m g?p v h?u h?t ??u t? vong do ?i?u tr? khng k?p th?i. Tr??ng h?p b?nh nhn D. l ? tnh hu?ng ny.
Can thi?p thnh cng ca v? eo ??ng m?ch ch?  2

Ph??ng php t?i ?u c?u s?ng ng??i b?nh

Cc bc s? ??ng tr??c nh?ng l?a ch?n: ph?u thu?t c?u s?ng BN, can thi?p ho?c k?t h?p c? ph?u thu?t v can thi?p (Hybrid). Tr??c ?y ch? c gi?i php l ph?u thu?t c?u s?ng ng??i b?nh. Nh?ng vi?c ph?u thu?t v cng kh kh?n, kh? n?ng s?ng ???c v cng nh? v eo ?MC l vng r?t kh ti?p c?n ?? x? l cc th??ng t?n. H?n n?a, lm trong ?i?u ki?n c?p c?u ch?y mu d? d?i; n?u k?p ???c m?ch ?? x? l th??ng t?n th c?ng gy t?n th??ng no v cc t?ng khc trong c? th?.
Do ?, nhi?u khi BN t? vong khng ph?i do ch? v? m do suy cc ch?c n?ng khc (no, t?ng, ru?t...) do thi?u mu trong khi ph?u thu?t. Bi?n php can thi?p b?ng d?ng c?, tuy khng thay th? ???c hon ton ph?u thu?t kinh ?i?n, nh?ng l m?t gi?i php t?t ?? c?u BN v h?n ch? ???c nguy c? r?i ro, do th? thu?t ??n gi?n h?n nhi?u, ng??i b?nh h?u nh? khng b? m?t mu trong qu trnh can thi?p, khng gy bi?n ch?ng cc c? quan (nh?t l b?nh nhn D. ?ang trong tnh tr?ng b? gi?p no), ki?m tra ???c tnh tr?ng b?nh nhn ngay sau khi can thi?p, khng s?o, khng c ???ng m?, h?u ph?u nh? nhng. Cc bc s? ? quy?t ??nh ch?n ph??ng n can thi?p ??t Stent Graft ?? c l?i nh?t cho BN. Tuy nhin, PGS.TS. Nguy?n H?u ??c c?ng chu?n b? s?n kp ph?u thu?t phng tr??ng h?p n?u ph?i b?t m?t s? nhnh bn l?n c?a ?MC - trong ? c ??ng m?ch nui no, th s? m? n?i cc m?ch mu nui no ?i theo con ???ng khc (ph??ng n Hybrid). R?t may l b?nh nhn D. ? ch? c?n can thi?p ??n thu?n.
Ca can thi?p di?n ra trong vng 30 pht do PGS.TS. Nguy?n H?u ??c lm tr??ng kp. BN ? ???c rt my th? ngay sau ?, t?nh to, ti?p xc ???c v ti?p t?c ???c ki?m tra, theo di cc v?t th??ng ? no v vng b?ng kn.
 

Phng can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch ??u tin ? VN

Email In PDF.

alt

hi?u 10/5, B?nh vi?n Vi?t ??c ? khai tr??ng h? th?ng ch?p v can thi?p tim m?ch Mini Cathlab ??t t?i Khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c.

Ph gio s? Nguy?n Ti?n Quy?t, Gim ??c B?nh vi?n Vi?t ??c cho bi?t, ?y l phng can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch ??u tin ? Vi?t Nam.

H? th?ng can thi?p tim m?ch trn ? b?t ??u ?i vo ph?c v? b?nh nhn t? ngy 28/2/2013. Sau h?n 2 thng ??a vo s? d?ng, B?nh vi?n Vi?t ??c ? th?c hi?n k? thu?t can thi?p tim m?ch an ton cho h?n 70 b?nh nhn, v?i nhi?u th? b?nh, nhi?u k? thu?t r?t ?a d?ng v ph?c t?p g?m c? b?nh tim b?m sinh, b?nh tim ng??i l?n, b?nh ??ng m?ch ch?, b?nh m?ch mu ngo?i vi

T?i bu?i l?, ph gio s? Nguy?n H?u ??c - Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch v l?ng ng?c cho bi?t, hi?n nay c b?n ph??ng php chnh ?i?u tr? cc b?nh l tim m?ch l: N?i khoa (dng thu?c), ngo?i khoa (ph?u thu?t), can thi?p tim m?ch, can thi?p k?t h?p ph?u thu?t tim m?ch (Hybrid).

Theo gio s? ??c, t?i Vi?t Nam, ph??ng php ?i?u tr? n?i khoa, ngo?i khoa l hai ph??ng php ?i?u tr? truy?n th?ng, ? c nh?ng b??c pht tri?n ?ng k?. Can thi?p tim m?ch l m?t l?nh v?c tuy m?i ???c pht tri?n trong nh?ng n?m g?n ?y, song c?ng ??t ???c nh?ng b??c ti?n v?ng ch?c. Ph??ng php can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch, m?c d ? pht tri?n r?t m?nh trn th? gi?i, song m?i ?ang trong qu trnh xy d?ng ? Vi?t Nam.

Can thi?p-ph?u thu?t tim m?ch l m?t ph??ng php ?i?u tr? b?nh tim m?ch hi?n ??i, cho php v?a lm can thi?p tim m?ch, v?a lm ph?u thu?t tim m?ch ? cng m?t th?i ?i?m. Ph??ng php ny mang l?i nhi?u l?i ch to l?n nh? trong tnh hu?ng b?nh nhn c th??ng t?n tim m?ch t? 2 v? tr khc nhau (?a th??ng t?n). V v?y, vi?c k?t h?p can thi?p-ph?u thu?t s? gi?m s? l?n m? cho b?nh nhn, ti?t ki?m th?i gian, gio s? ??c nh?n m?nh.

??i v?i nh?ng b?nh nhn c th??ng t?n ch? ? 1 n?i, nh?ng v? tr r?t ph?c t?p ho?c tnh tr?ng qu km (gi y?u), r?t kh ph?u thu?t tr?c ti?p vo v? tr th??ng t?n do c nguy c? r?i ro qu cao. Khi ?, ?i?u tr? b?ng ph??ng php Hybrid s? cho php x? tr ???c m?t s? b?nh m y h?c tr??c ?y ? b tay./.


Thy Giang (Vietnam+)

 

L?n ??u can thi?p v? ??ng m?ch ch? khng c?n m?

Email In PDF.

L?n ??u can thi?p v? ??ng m?ch ch? khng c?n m?

Thay v ph?u thu?t can thi?p m? m? cho b?nh nhn b? v? ??ng m?ch ch? b?ng, cc bc s? B?nh vi?n Vi?t ??c (H N?i) ? quy?t ??nh ??t stent.

B?nh nhn lNg?c Tuyn, 39 tu?i, Yn M?, H?ng Yn ???c chuy?n ??n B?nh vi?n Vi?t ??c t?i 28/2. B?nh nhn nh?p vi?n trong tnh tr?ng ch?n th??ng ??ng m?ch ch? b?ng, trn mu trn kh mng ph?i 2 bn, v? gan ?? 2.

pt1-jpg-1362536753_500x0.jpg
Ca m? ??t stent can thi?p v? ??ng m?ch ch?.?nh:B?nh vi?n cung c?p.

Theo l?i k? c?a ng??i nh,anh Tuyn b? tai n?n khi ?i xe my va ch?m v?i xe ba gc, b? cng xe ??p vo ng?c. Sau ?, t?nh to nh?ng anh ku ?au ng?c b?ng nhi?u km theo c b?m tm ? vng th??ng v? nn ng??i nh chuy?n anh ??n b?nh vi?n c?p c?u.

Cc bc s? pht hi?n ti phnh l?n m?t sau ??ng m?ch ch? b?ng. N?u khng c?p c?u k?p th?i, tnh tr?ng ch?y mu trong s? ti?p t?c t?ng ln, ?e d?a tnh m?ng.

Sau khi h?i ch?n, ?m 1/3, b?nh nhn ???c ch? ??nh can thi?p ??t stent ??ng m?ch b?ng theo ???ng t? ??ng m?ch ?i ?i ln thay v m? m? t?i ng?c nh? bnh th??ng. ?i?u ny mang l?i r?t nhi?u ?u ?i?m v?i ng??i b?nh: th?i gian bnh ph?c s?m h?n, trnh ???c nguy c? t? vong trong khi m?, v?t m? nh?... Bn c?nh ?, cc bc s? c?ng ?i?u tr? ?? b?o t?n gan.

Theo ph gio s? Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Can thi?p Tim m?ch, B?nh vi?n B?nh vi?n Vi?t ??c th ?y l m?t t?n th??ng n?ng, ph?c t?p l?i trn m?t b?nh nhn ?a ch?n th??ng. K? thu?t tri?n khai ? v? tr t?n th??ng khng ??n gi?n, nh?ng v?i k? thu?t ??t stent b?nh nhn ? ???c c?u s?ng.

Ph??ng Trang

ngu?nhttp://dantri.com.vn/suc-khoe/cuu-song-benh-nhan-vo-dong-mach-chu-bung-bang-ky-thuat-dac-biet-703593.htm

http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/nhip-song/lan-dau-can-thiep-vo-dong-mach-chu-khong-can-mo-2431438.html

http://vtc.vn/321-369093/suc-khoe/vo-dong-mach-chu-cuu-song-khong-can-phau-thuat.htm

 

C? h?i s?ng cho b?nh nhn ph?ng ??ng m?ch ch? nguy hi?m

Email In PDF.

(SKDS) - Cc bc s? Khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c, B?nh vi?n (BV) Vi?t ??c ph?i h?p v?i cc bc s? Trung tm Tim m?ch, BV ??i h?c Y H N?i ? tri?n khai thnh cng k? thu?t Hybrid (cng lc ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch) trn m?t b?nh nhn cao tu?i b? ph?ng quai ??ng m?ch ch?. ?y c?ng l l?n ??u tin k? thu?t Hybrid ??t stent quai ??ng m?ch ch? ???c th?c hi?n thnh cng t?i Vi?t Nam.

???c c?u s?ng nh? k? thu?t Hybrid

B?nh nhn Nguy?n V?n H., 78 tu?i ? H N?i b? t?ng huy?t p v ph?i ?i?u tr? th??ng xuyn b?ng thu?c h?n 3 n?m nay. N?m 2011, ng ???c cc bc s? pht hi?n ph?ng ??ng m?ch ch? (?MC) b?ng v ph?ng quai ?MC ng?c trong l?n ?i ki?m tra huy?t p. ng ? ???c cc bc s? tim m?ch l?ng ng?c BV Vi?t ??c h?i ch?n v?i H?i Ph?u thu?t m?ch mu Php m? thay ?o?n m?ch nhn t?o ?MC b?ng t?i BV Vi?t ??c.
Do b?nh l ph?c t?p, ??ng th?i ph?ng c? quai ?MC ng?c (?o?n gi?a ??ng m?ch c?nh g?c tri v ??ng m?ch d??i ?n tri), ng H. ? ???c cc bc s? h?i ch?n l?n th? hai v?i H?i Ph?u thu?t m?ch mu Php nh?ng ch?a th? ti?n hnh ph?u thu?t thay quai ?MC lc ? ???c v b?nh nhn tu?i cao, s?c kh?e km, l?i v?a tr?i qua cu?c m? thay ?o?n phnh ?MC b?ng, khng th? ch?u ??ng m?t cu?c ??i ph?u l?n th? hai. ??u thng 8/2012, ng H. ph?i vo BV Vi?t ??c c?p c?u v ?au ng?c d? d?i, km theo ho nhi?u v khn ti?ng ni khng r.
Kp ph?u thu?t do PGS.TS. Nguy?n H?u ??c (ng??i th? hai t? tri sang) lm tr??ng kp ?ang ph?u thu?t b?c c?u n?i ??ng m?ch ch? - ??ng m?ch c?nh cho b?nh nhn H.
K?t qu? ch?p Xquang tim ph?i cho th?y ?o?n m?ch ? quai ?MC ph?ng l?n h?n, c nguy c? d?a v?. Cc bc s? ??ng tr??c m?t thch th?c: n?u khng m? khi huy?t p t?ng cao kh?i ph?ng s? v?, b?nh nhn s? t? vong nhanh chng. Nh?ng n?u m?, v?i ti?n s? b?nh l c?a b?nh nhn H., c?ng thm ph?u thu?t thay quai ?MC l?i l ph?u thu?t c nguy c? r?t cao, c? h?i s?ng cho b?nh nhn l r?t t. ?? c?u s?ng ng??i b?nh, gi?i php t?i ?u nh?t lc ny l ?ng d?ng k? thu?t Hybrid: v?a ph?u thu?t v?a can thi?p m?ch ?? ??t stent Graft b?t kh?i ph?ng.
K? thu?t ??nh cao gi?a ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch

PGS. TS. Nguy?n H?u ??c, Tr??ng khoa Ph?u thu?t tim m?ch l?ng ng?c, BV Vi?t ??c cho bi?t, ph?ng ?MC ng?c ???c phn lo?i theo cc ?o?n c?a ?MC: ?MC ln, quai ?MC hay ?MC xu?ng; trong ? ph?ng quai ?MC l hi?m g?p v kh ?i?u tr? nh?t. Quai ?MC ph?ng do nhi?u nguyn nhn: x? v?a ??ng m?ch, ti?n s? ch?n th??ng, vim nhi?m ho?c c th? l h?u qu? c?a bc tch ?MC. Ph?ng quai hay ?MC xu?ng c th? ? p vo kh qu?n hay ph? qu?n chnh v lm l?ch kh qu?n gy th? rt, ho, kh th?, ho ra mu ho?c vim ph?i ti pht. H?u qu? n?ng n? nh?t c?a ph?ng ?MC ng?c l n?t (d?a v?) ho?c v?. Khi ti ph?ng d?a v? s? gy ?au nhi?u ? quanh vng c ti ph?ng. Khi v? s? gy ?au d? d?i v s?c n?ng. Ng??i b?nh s? t? vong nhanh chng n?u khng ???c x? tr k?p th?i.

C?ng theo PGS. TS. Nguy?n H?u ??c, ph?u thu?t thay quai ?MC l th? thu?t c nguy c? cao do ph?u thu?t thu?c lo?i n?ng nh?t c?a m? tim v?i nhi?u bi?n ch?ng trn ph?i, th?n, no v cc c? quan khc, do ph?i gi?m ho?c ng?ng c?p mu cho nhi?u c? quan trong khi m?. Gi?i php can thi?p tim m?ch ??t stent ?? b?t kh?i ph?ng, tuy nh? nhng v ?? bi?n ch?ng h?n ph?u thu?t r?t nhi?u song c?ng khng th? th?c hi?n ???c, v khi ??a stent vo s? b?t cc m?ch mu nui no, b?nh nhn s? t? vong ngay l?p t?c. Nh? v?y, mu?n lm can thi?p tim m?ch th ph?i k?t h?p cng lc 2 k? thu?t: v?a ph?u thu?t b?c c?u n?i ??ng m?ch ch? - ??ng m?ch c?nh v?a can thi?p m?ch ?? ??t ???c stent Graft b?t kh?i ph?ng quai ?MC (k? thu?t Hybrid).

Hai kp ph?u thu?t v can thi?p tim m?ch ? ti?n hnh ??ng th?i ?? ??t stent Graft cho b?nh nhn H. t?i Phng m? tim, BV Vi?t ??c. Kp ph?u thu?t do PGS. TS. Nguy?n H?u ??c lm tr??ng kp ti?n hnh m? vng c?, b?c c?u ??ng m?ch c?nh tri vo ??ng m?ch c?nh ph?i, t?c l chuy?n dng mu nui no bn tri ?i theo con ???ng khc b?ng m?ch nhn t?o, ??ng th?i m? b?c l? ??ng m?ch ch?u ph?i ?? l?y ???ng vo cho can thi?p tim m?ch. Sau ? kp can thi?p do TS. BS. Nguy?n Ln Hi?u, Ph Gim ??c Trung tm Tim m?ch, BV ??i h?c Y H N?i ??t stent Graft qua ??ng m?ch ?i ph?i ln quai ?MC ?? b?t kh?i ph?ng. Khi ?, do ? ???c lm c?u n?i, stent Graft cho php b?t cc l? m?ch t? nhin c?a b?nh nhn, b?nh nhn khng x?y ra b?t k? bi?n ch?ng g trong su?t qu trnh th?c hi?n k? thu?t.

Ngay sau m?, b?nh nhn huy?t ??ng ?n ??nh v ???c rt my th? sau 12 gi?. PGS. TS. Nguy?n H?u ??c cho bi?t, v?i k? thu?t ny h?u ph?u s? nh? nhng h?n r?t nhi?u v ph?u thu?t ??n gi?n, ch? m? m?t l? nh? ? vng c? v vng b?n (so v?i ph?u thu?t kinh ?i?n ph?i m? x??ng ?c v m? ng?c, vi?c ch?m sc h?u ph?u s? r?t n?ng). Qu trnh gy m c?ng ??n gi?n h?n r?t nhi?u. B?nh nhn trnh ???c m?t cu?c m? l?n, nhanh h?i ph?c s?c kh?e v ra vi?n, nh?t l ??i v?i b?nh nhn cao tu?i, th? tr?ng y?u nh? b?nh nhn H.

Ph?ng ??ng m?ch ch? ng?c.

Mang l?i l?i ch v c? h?i cho ng??i b?nh

Theo TS. BS. Nguy?n Ln Hi?u, Ph Gim ??c Trung tm Tim m?ch, BV ??i h?c Y H N?i, v?i nh?ng b?nh l tim m?ch ph?c t?p, c?n ph?i ti?n hnh thng tim lm ch?n ?on ho?c c?n ph?i ch?p v ??t stent; trong qu trnh can thi?p tim m?ch, n?u c bi?n ch?ng x?y ra ho?c c b?nh l k?t h?p th ph?i chuy?n b?nh nhn t? trung tm can thi?p tim m?ch ??n n?i c th? ph?u thu?t ???c ?? gi?i quy?t nn m?t th?i gian lm th? t?c, t?n km h?n, ?? r?i ro trn ???ng di chuy?n cao h?n.
Cc ph?u thu?t k?t h?p (Hybrid operation) s? mang l?i l?i th? kinh t? v an ton cho ng??i b?nh. Ng??i b?nh thay v ph?i lm t?ng k? thu?t t?i cc b?nh vi?n khc nhau th nay ? c th? th?c hi?n trong m?t ca m? ph?i h?p can thi?p ngay t?i phng m? c trang b? h? th?ng my can thi?p tim m?ch di ??ng. V?i tnh tr?ng qu t?i b?nh nhn nh? hi?n nay, dng h? th?ng can thi?p tim m?ch di ??ng c th? gi?m gi thnh, ?ng c?u ???c k?p th?i khi c bi?n ch?ng, TS. Hi?u cho bi?t.

C th? ni k? thu?t Hybrid m? ra m?t tri?n v?ng m?i cho chuyn ngnh tim m?ch Vi?t Nam th?c hi?n ???c cc ca m? ph?c t?p: can thi?p - ph?u thu?t ??ng th?i, ngang t?m nh? cc trung tm tim m?ch l?n trong khu v?c v trn th? gi?i.

Bi v ?nh:Mai Linh

 
Các bài viết khác...

gigigi

2013-09-12 191209